Δασικές καρπώσεις

xuleia


Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου δασών, από εικοσαετίας και πλέον. Υ.Α. 168586/1388/07.08.2018 (Β´ 3519)
Απόφαση παράτασης προθεσμίας προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας.  Υ.Α. 168592/1442/21.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΓΚΑ4653Π8-Α3Κ)
Ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Υ.Α. 168587/1389/07.98.2018 (ΑΔΑ: ΩΕΜΚ4653Π8-Ω4Γ)
Διάθεση καυσοξύλων για κάλυψη ατομικών αναγκών. Εγκύκλιος 170251/901/21.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΥΗ14653Π8-ΑΕΥ)
Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2018. Υ.Α. 168551/593/23.03.2018 (Β´ 1475)
Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών για πυροπροστασία των δασών έτους 2016. Υ.Α. 161993/2833/13.11.2017 (ΑΔΑ: 7ΚΦ44653Π8-Ο0Ρ) 
Διάθεση καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες κατοίκων. Εγκύκλιος 151780/894/06.11.2017 (ΑΔΑ: 6Σ8Ψ4653Π8-ΞΝΕ)
Τροποποίηση απόφασης «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων». Υ.Α. 161972/2548/11.10.2017 (Β´ 3665)
Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010. Εγκύκλιος 159383/3593/25.8.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΖΕ4653Π8-9Ψ5)
Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 στην διαχείριση των δασικών συστάδων σύμφωνα με το άρθρο 137 του Δασικού Κώδικα. Εγκύκλιος 157684/1493/24.08.2017 (ΑΔΑ: ΩΝ2Γ4653Π8-Γ0Γ) 
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄). ΚΥΑ 155096/268/24.04.2017 (Β´ 1492)
Νέος μορφότυπος της ετήσιας αναφοράς ελέγχων και της επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Ξυλείας. Εγκύκλιος 148605/6108/28.3.2017 (ΑΔΑ: 6Λ1Δ4653Π8-ΕΒΔ)
Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων. Υ.Α. 151364/675/21.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 821)
Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Υ.Α. 151363/674/21.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 821)
Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής. Υ.Α. 151362/673/21.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΘΗ4653Π8-ΥΕΗ)
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α 2016) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». Εγκύκλιος 143598/2995/10.11.2016 (ΑΔΑ: 6ΒΨΒ4653Π8-ΑΩΛ)
Ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Υ.Α. 143563/2559/23-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΣΔ4653Π8-8ΛΔ) 
Κανονισμός Ξυλείας- Διενέργεια ελέγχων σε Φορείς Εκμετάλλευσης. Εγκύκλιος 145588/5001/22-9-2016 (ΑΔΑ: ΩΗΝΒ4653Π8-ΣΞΡ)
Πίνακες παραγωγής πρωτογενών δασικών προϊόντων από τα δάση της χώρας έτους 2015. Έγγραφο 138992/1937/01-08-2016 (ΑΔΑ: Ψ7Η64653Π8-ΚΞΚ)
Μέσες τιμές δημοπρασιών εκποίησης δασικών προϊόντων. Έγγραφο 138991/1936/29-07-2015 (ΑΔΑ: 6Τ084653Π8-Σ6Τ)
Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2016. Υ.Α. 135369/421/8-2-2016 (ΦΕΚ Β´ 618)
Γνωστοποίηση της 12-2-1016 ανακοίνωσης της επιτροπής για το “Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία”. Εγκύκλιος 137254/910/18-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΚΞΩ4653Π8-703)
Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Οργανισμών Παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, εδάφιο δ) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 135986/571/1-02-2016 (ΑΔΑ: 76ΔΝ4653Π8-Ψ32)
Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Ελέγχων των Οργανισμών Παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, εδάφιο δ) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 135986/571/1-02-2016 (ΑΔΑ: 76ΔΝ4653Π8-Ψ32)
Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 134389/181/13-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΤΒ4653Π8-ΗΑ1)
Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2 (β) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015). Εγκύκλιος 134387/165/12-1-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΝΝ4653Π8-3ΚΙ)
Κανονισμός Ξυλείας – Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής. Εγκύκλιος 134382/5229/30-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ)
Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του. ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 ΦΕΚ (Β´ 2872)
Διάθεση αντί τιμήματος δασικών σπόρων και δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης από το Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Υ.Α. 131753/3310/6-11-2015 (ΦΕΚ Β´ 2508)
Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Υ.Α. 130782/3596/23-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΟΚΓ4653Π8-6ΩΖ).
Μέσες τιμές δημοπρασιών εκποίησης δασικών προϊόντων. Αρ. πρωτ. 124386/1865/9-6-2015 (ΑΔΑ: 7ΠΘΞ465ΦΘΗ-1Ρ2)
Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων του διαχειριστικού έτους 2015. Υ.Α. 120791/1233/1-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 586).
Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2015. Υ.Α. 117398/2995/23-12-2014 (ΦΕΚ Β′ 3611/2014)
Πίνακες παραγωγής πρωτογενών δασικών προϊόντων από τα δημόσια δάση της χώρας έτους 2013. Αριθμ. 117395/2981/17-12-2014
Μέσες τιμές δημοπρασιών εκποίησης δασικών προϊόντων. Έγγραφο: 109589/1434/11.6.2014 (ΑΔΑ: 7ΧΘΜ0-ΤΚΗ)
Χορήγηση άδειας συλλογής ξηρών πευκοβελόνων. Έγγραφο: 107558/1203/6.6.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ00-Ι90)
Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Υ.Α. 104197/299/30.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ0-Μ7Τ)
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση χορήγησης καυσοξύλων
Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2014. Υ.Α. 104190/86/16.1.2014 (ΦΕΚ Β΄142)  και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ0-ΦΡΚ)
Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2014. Υ.Α. 104182/3/3.1.2014 (ΦΕΚ Β’ 94) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (ΑΔΑ: ΒΙΨΕ0-ΠΓΛ)
Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2013. Απόφαση 137988/2321/5-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ο0-7ΙΖ)
Πίνακες παραγωγής πρωτογενών δασικών προϊόντων από τα δάση της χώρας έτους 2012. Aριθμ. 137981/2259/25-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ50-3ΧΩ) έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών & Δ.Π. του ΥΠΕΚΑ
Μέσες τιμές δημοπρασιών εκποίησης δασικών προϊόντων. Αριθμ. 131581/1645/5.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ξ0-Ε6Ε)
Μέσες τιμές δημοπρασιών εκποίησης δασικών προϊόντων  (4o τρίμηνο 2012). Αριθμ. 131580/1645/5.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ410-ΖΩΗ)
Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Απόφαση  130440/1269/30-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ560-9ΜΘ) 
Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Απόφαση  125817/1031/12-4-2013  (ΑΔΑ: ΒΕΑ20-0Λ1)
Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2013. Υ.Α. 125399/779/8-3-2013 (ΦΕΚ 596 Β’)
Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2013 
Δευτερεύουσες καρπώσεις
Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων κατά το έτος 2012

kausoxula

Δείτε επίσης τις Δασικές Απαγορευτικές (Ρυθμιστικές) Διατάξεις Καυσοξύλευσης ανά γεωγραφική περιοχή.

Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση

  • Κρήτης

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα το

Κράτα τοΚράτα το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: