Δημοσίευση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων

Σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 173381/3394/17-8-2012 Εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα Δασών η δημοσίευση πληροφοριακών εγγράφων για το χαρακτήρα έκτασης ακολουθεί την εξής διαδικασία:

“Οι οικείοι δασάρχες (τη θέση αυτών παίρνουν οι δ/ντες δασών νομού, όταν δεν υφίσταται δασαρχείο), στα πλαίσια της επιμέλειάς τους σχετικά με τους χαρακτηρισμούς εκτάσεων, είναι υπεύθυνοι για τη δημοσίευση των πληροφοριακών εγγράφων (κρατική δημοσίευση), καθώς και για τη σύνταξη της προς δημοσίευση περίληψης από τρίτους, ούτως ώστε να μπορούν ο ενδιαφερόμενοι να επισπεύδουν τις διατυπώσεις δημοσιότητας, δεδομένου ότι δεν καθορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό στη διάταξη του νόμου.

Επισημαίνεται ότι δημοσιεύεται η συντασσόμενη από τον δασάρχη περίληψη, μετά της σχετικής ανακοινώσεως, και όχι η συνταχθείσα υπό του ενδιαφερομένου, βάσει της πράξης του δασάρχη. Η ανακοίνωση της πράξης και η περίληψη του περιεχομένου της αποτελούν δημόσια έγγραφα που δημοσιεύονται, τα οποία, όπως είναι φυσικό, δε θα μπορούσε να τα συντάξει οποιοσδήποτε τρίτος.

Στη συνέχεια, τα φύλλα των εφημερίδων προσκομίζονται με τη δημοσίευσή τους στον δασάρχη, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, για την ενημέρωση του φακέλου της υπόθεσης και την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 3 άρθρου 14 νόμου 998/1979, όπου απαιτείται.
Το πληροφοριακό έγγραφο στέλνεται υπηρεσιακώς για ανάρτηση στο οικείο δημοτικό κατάστημα, δύναται όμως και ο ενδιαφερόμενος να επισπεύσει τη δημοσίευση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, ο δήμος οφείλει ν’ αποστείλει άμεσα στην αρμόδια δασική υπηρεσία (στο δασαρχείο, κι αν δεν υφίσταται δασαρχείο, στη δ/νση δασών νομού) το αποδεικτικό ανάρτησης, προκειμένου να γνωρίζει αυτή τις προθεσμίες για τυχόν υποβολή αντιρρήσεων, και να ενημερώνει τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επισημαίνουμε ότι, η ενέργεια αυτή
του δήμου, αποτελεί υποχρέωσή του απορρέουσα τις παραγράφους 2 & 3 άρθρου 14 νόμου 998/1979, για την τήρηση των προθεσμιών και την έγκαιρη κατάθεση αντιρρήσεων από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης ως προς το χαρακτήρα της έκτασης, και δε δικαιολογείται αμέλεια ως προς αυτό, καθώς τυχόν καθυστέρηση, που οδηγεί σε απώλεια των προθεσμιών, θα βαρύνει το δήμο.

Για την τήρηση των παραπάνω από τους δήμους, παρακαλούνται οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας να επιληφθούν, επισημαίνοντας στους δήμους αρμοδιότητάς τους τη σχετική υποχρέωσή τους.”

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: