Κτηνοτροφία

Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Νόμοι – Υπουργικές αποφάσεις – Εγκύκλιοι

28-03-18  Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία. Υ.Α. 165390/590/22.03.2018 (Β´ 1128)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ 1058/71977/03-07-2017 (Β´ 2331) «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α´)». KYA 1658/113118/26.10.2017 (B´3893)
ΚΥΑ 940/81279/26.7.2017 (Β´ 2741) Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17 α του ν. 4056/2012 (Α ́ 52).
N. 4483/2017 (A´ 107/31.07.2017) Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης …και άλλες διατάξεις (άρθρο 145: παράταση τριών ετών για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις)
ΚΥΑ 1058/71977/03.07.2017 (ΦΕΚ Β′ 2331) Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’).
Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α´ 164) «Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις».
Τροποποίηση της αριθμ. 1464/67426/12 διευκρινιστικής εγκυκλίου εφαρμογής του ν. 4056/12 (ΦΕΚ-52 Α) : Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις. Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 749/55347/11-5-2016 (ΑΔΑ: Ω4Λ74653ΠΓ-Φ8Ε)
Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας. ΚΥΑ 873/55993/20-5-2015 (ΦΕΚ Β´ 942)
Δήλωση βοσκήσιμων γαιών. Εγκύκλιος 124508/2129/20-4-2015 (ΩΞΧΠ465ΦΘΗ-963)
Αναστολή ισχύος εγκυκλίου. Εγκύκλιος 123815/1785/30-3-2015 (ΑΔΑ: ΩΚ8Δ465ΦΘΗ-ΟΕΕ)
Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης αρθ. 107 Ν.Δ. 86/69 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 1 αρθ 70 ν. 998/79 και του αρθ. 105 Ν.Δ. 86/69 όπως ισχύουν. Εγκύκλιος 122098/877/26-3-2015 (ΑΔΑ: 7ΩΘΚ465ΦΘΗ-4ΜΖ)
ΚΥΑ 117394/2932/12-12-2014 (ΦΕΚ Β′ 3557) Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α′).
ΚΥΑ 2360/132394/21-10-2014 (ΦΕΚ Β’/2992) Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων και της διακοπής λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε εφαρμογή των άρθρων 10 και 11 του Ν. 4056/2012 και όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Άρθρο 43 του Ν. 4235/2014.
Νόμος 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118) Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις [Άρθρο 60 Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 − Βοσκή − Υλοτομία]
Εγκύκλιος 105723/956/18.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ40-ΤΓΞ) ”Εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32) που αφορούν σε ζητήματα αρμοδιότητας της δασικής προστασίας”
133281/2218/30-7-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2120) Υ.Α. Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία σε δάση και δασικές εκτάσεις
Εγκύκλιος  172592/2547/28-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΝ0-Ο4Ι) Εφαρμογή διατάξεων νόμου 4056/2012 (52Α΄) επί ζητημάτων αρμοδιότητας της δασικής υπηρεσίας
Νόμος 4056/2012 (ΦΕΚ Α΄52) Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Αρέσει σε %d bloggers: