2012 Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Οδηγίες

Ακολουθούν χρονολογική σειρά (μήνας/ημέρα).

– 2012    

→ – 2016 → – 2015 → – 2014   → – 2013     → – 2011   → – παλαιότερες

 • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18. Κ.Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438 /Β/24.12.2012)
 • Διεθνής Σύμβαση CITES – Επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην τροποποίηση (αντικατάσταση του Παραρτήματος) του Καν. (ΕΚ) 338/97. Εγκύκλιος 178517/3516/13-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΒ0-ΣΒΛ)
 • ∆ικαίωµα εγγραφής αλλοδαπών από τρίτες χώρες (µη µέλη Ε.Ε.) ως µέλη σε δασικούς συνεταιρισµούς. Αριθμ. 178381/2982/7.12..2012 (ΑΔΑ: Β45Χ0-Ρ6Ξ)
 • Προέγκριση σταδίων υλοποίησης δημοσίων έργων του ΑΞΟΝΑ 1 (ΜΕΤΡΟ 125Β) και ΑΞΟΝΑ 2 (ΜΕΤΡΟ 226, ΔΡΑΣΕΙΣ 1,2 και 3) απο τους Φορείς Εφαρμογής της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ του Π.Α.Α. 2007-2013. Εγκύκλιος 171793/1562/18-10-2012 (ΑΔΑ: Β4300-ΚΥΚ). Συμπληρώθηκε με την εγκύκλιο 125834/270/6-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ0-ΒΤΡ)
 • Αυθαίρετες κατασκευές εντός δημοσίων χορτολιβαδικών, βραχωφών και αναδασωτέων εκτάσεων λόγω εκχέρσωσης. Έγγραφο 174940/3553/3-10-2012
 • Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων. Εγκύκλιος 14625/27-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 • Φορέας Διαχείρισης Δασικής έκτασης για εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου σύμφωνα με τον Ν.4061/2012 Εγκύκλιος 171979/2323/22-06-2012
 • Εποικιστικές Εκτάσεις – Διευκρινίσεις επί της εφαρμογής διατάξεων του νόμου 4061/2012 Εγκύκλιος 171460/2421/19-6-2012 
 • Βεβαιώσεις περί μη ανάκλησης παραχωρητηρίων. Εγκύκλιος 169747/1463/7-6-2012
 • Προγραμματικές Συμβάσεις για την μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις. Εγκύκλιος 168651/728/27-4-2012 (ΑΔΑ: Β49Κ0-Γ25)
 • Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων κατά το έτος 2012 Υ.Α. 167112/1138/9-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-ΙΞΧ)
 • Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων κατά το έτος 2012 Υ.Α. 167111/1137/9-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΓ0-9Ω3)
 • Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011. Υ.Α. 15277/23-3-2012 (ΦΕΚ 1077/β/2012).
 • Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012 Υ.Α. 13913/319/20-3-2012 (ΦΕΚ 862/Β/2012)
 • Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας. Υ.Α. 110/1205322/2-3-2012 (ΦΕΚ 1419/Β/2012)
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ….» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. K.Y.A. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (ΦΕΚ Β 415) 
 • Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» Υ.Α. Αριθμ. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21΄/Β/2012).

– 2014 ←  – 2013 ←      → – 2011   → – παλαιότερες

2 replies

 1. Μπορούμε να βρούμε την αρ. 493/2011 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που αφορά εφαρμογή των διατάξεων 1,3,4 του αρ.17 Ν.3208/2003 και έγινε αποδεκτή με το αρ.175323/2072/13-9-2012 έγγραφο ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ:Β4ΘΕ0-831);

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: