2015 Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Οδηγίες

Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2015. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2018 | – 2017 | – 2016 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες

 

 • Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών. Υ.Α. 4802/142588/18-12-2015 (ΑΔΑ: Ω4274653ΠΓ-6Κ1)
 • Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2016.

Α.Δ. Αιγαίου (ΦΕΚ Β´ 7)
Α.Δ. Αττικής (ΦΕΚ Β´ 93)
Α.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β´ 72)
Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β´ 2742/2015)
Α.Δ. Κρήτης (ΦΕΚ Β´ 2890/2015)
Α.Δ. Μακεδονίας − Θράκης (ΦΕΚ Β´ 2895/2015)
Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 • Επιτόπιοι έλεγχοι Μέτρου 221 «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών» – Έτους 2015 Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου. Εγκύκλιος 139342/30-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΑΙ846ΨΧΞΧ-33Ε)
 • Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του. ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 ΦΕΚ (Β´ 2872)
 • Καθορισμός του τρόπου και της ακολουθητέας διαδικασίας έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν.4280/2014. Υ.Α. 133389/6588/10-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2860).
 • Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν. 4280/2014. Υ.Α. 133391/6590/10-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2860)
 • Μεταφορά ανειλημμένων υποχρεώσεων έργων του Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007-2013 στην νέα Προγραματική, κατόπιν της επίσημης έγκρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Εγκύκλιος 131788/3903/23-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΨΔΘ4653Π8-ΘΥΖ) 
 • Τροποποίηση της αρ. 800/16−01−2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» (Β΄ 128). KYA 27640/21-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2800)
 • Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (Προσδιορισμός της έννοιας πεδινών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει). Υ.Α. 134151/6760/22-12-2015 (ΑΔΑ: ΒΖ0Θ4653Π8-ΘΕΟ)
 • Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής των άρθρων 24, όπως τροποποιεί την παράγραφο 5 του νόμου 998/1979, και 26 νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄). Εγκύκλιος 134152/6806/17-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΨΗ4653Π8-ΞΩ7)
 • Διευκρινήσεις για την Υπαγωγή σε ΠΠΔ έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις. Εγκύκλιος 147932/15-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΟΘ4653Π8-ΟΟΥ)
 • Καθορισμός προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.  Κ.Υ.Α. 23948/20-11-2015 (ΦΕΚ Β´ 2570)
 • Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Εγκύκλιος 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)
 • Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Εγκύκλιος 8184/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΨΩΙΣ465ΦΘΕ-ΥΚ4)
 • Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2015 – 2016. Εγκύκλιος 8183/24-11-2015 (ΑΔΑ: 69Ζ4465ΦΘΕ-ΦΣΧ).
 • Διάθεση αντί τιμήματος δασικών σπόρων και δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης από το Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Υ.Α. 131753/3310/6-11-2015 (ΦΕΚ Β´ 2508)
 • Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Υ.Α. 130782/3596/23-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΟΚΓ4653Π8-6ΩΖ).
 • Επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υ.Α. 27524/18-10-2015 (ΦΕΚ Β´ 2364).

 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας. Υ.Α. 130774/3266/23-10-2015 (ΦΕΚ Β´ 2341)
 • Περί καθορισμού δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών ορισμένων Νομών της χώρας για πυροπροστασία των δασών έτους 2014. Y.A. 130772/3264/23-10-2015 (ΑΔΑ: Ω5ΥΙ4653Π8-Θ67)
 • Πρόγραμμα Μέτρα διαχείρισης εμβολιασμού κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας του έτους 2015 – δολωμάτων/ εμβολίων. Έγγραφο 4037/115603/22-10-2015 (ΥΠΑΑΤ)
 • Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές. Εγκύκλιος 130150/5234/1-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΞΓ465ΦΘΗ-ΩΗ2).
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεμάτων σχετικά με την ορθή συμπλήρωση Πιστοποιητικού Ε.Ε.- επικαιροποιημένη έκδοση Σεπτέμβριος 2015. Εγκύκλιος 130352/4109/1-10-2015 (ΑΔΑ: 7Ζ4Τ465ΦΘΗ-ΦΟΓ).
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2015» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2015. Απόφαση 129386/4165/25-9-2015 (ΑΔΑ: 777Ε465ΦΘΗ-ΔΗ1)
 • «Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές». Εγκύκλιος 130229/5005/24-9-2015 (ΑΔΑ: ΩΩ44465ΦΘΗ-Ψ1Ω)
 • Περί δυνατότητας κατασκευής συνοδών έργων ΑΠΕ (οδοποιία) εντός προστατευόμενων περιοχών. Εγκύκλιος 128117/403/18-9-2015 (7ΩΨΘ465ΦΘΗ-ΨΩΡ)
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεμάτων σχετικά με την ορθή συμπλήρωση Πιστοποιητικού Ε.Ε. Εγκύκλιος 129366/3931/09-09-2015 (ΑΔΑ: Ω9ΑΠ465ΦΘΗ-Ω3Χ)
 • Περί απαλλαγής ή μη από περιβαλλοντικούς όρους, επιτρεπτών επεμβάσεων επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, για την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμών μέτρησης ταχύτητας ανέμου και παρεμφερών εγκαταστάσεων. Εγκύκλιος 129425/4559/25-8-2015 (ΑΔΑ 7Ζ34465ΦΘΗ-Κ0Ψ).
 • Αγορά είκοσι (20) διπλοκάμπινων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4X4, από το ελεύθερο εμπόριο, από τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος. Υ.Α. 933/23556/13-8-2015 (ΑΔΑ: ΨΛ35465ΦΘΕ-Ζ73)
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1391 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1200/2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την έρευνα σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, όσον αφορά τους συντελεστές μονάδων ζωικού κεφαλαίου και τους ορισμούς των χαρακτηριστικών.

 • Τροποποίηση απόφασης Υπουργού με αρ. πρωτ. 50357/27-10-2014 (Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων ΥΠΕΚΑ). Υ.Α. 34930/13-8-2015 (ΑΔΑ: 6ΟΥΓ465ΦΘΗ-ΑΣΗ).
 • Σχετικά με το θέμα της απόκτησης και κατοχής από ιδιώτες για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους, προ της έναρξης ισχύος της ΚΥΑ αριθ. 125188/246/22-01-2013 (ΦΕΚ 285΄), ζωντανών δειγμάτων ειδών πανίδας του Πίνακα Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 υπαγομένων στις κατά το εδάφιο (β) εξαιρέσεις από την απαγόρευση του εδαφίου (α) του άρθρου 9 της εν λόγω ΚΥΑ. Εγκύκλιος 127053/2950/7-8-2015 (ΑΔΑ: 7ΖΖ6465ΦΘΗ-ΖΒ5)
 • Υγειονομικοί και άλλοι όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς. Εγκύκλιος 2963/87735/7-8-2015 (ΑΔΑ: ΩΘ4Β465ΦΘΗ-ΡΣ7)
 • 2η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υ.Α. 126983/2838/29-7-2015 (ΑΔΑ: Ω859465ΦΘΗ-ΜΡΣ)
 • Τροποποίηση της αριθμ. 8197/90920/22−7−2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος” (Β΄ 1883/1−8−2013). Κ.Υ.Α. 6669/79087/15-7-2015 (ΦΕΚ Β´ 1582)
 • Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα Νέστου – Λ. Βιστωνίδα και Λ. Ισμαρίδα. Υ.Α. 124378/1687/20-5-2015 (ΦΕΚ Β´ 1278)
 • Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στο Δέλτα του Έβρου. Υ.Α. 124377/1686/20-5-2015 (ΦΕΚ Β´ 1278)
 • Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο «Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής» Υ.Α. 124376/1685/20-5-2015 (ΦΕΚ Β´ 1278).
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2015» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2015. Αρ. πρωτ. 125590/2650/12-6-2015 (ΑΔΑ: ΩΤ5Ν465ΦΘΗ-Ι0Ψ)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υ.Α. 125997/2464/10-6-2015 (ΑΔΑ: 6101465ΦΘΗ-ΩΓΨ).
 • Διεθνής Σύμβαση CITES – Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου (Επικαιροποίηση Εφαρμοστικού Κανονισμού 865/2006). Εγκύκλιος 125586/2622/10-6-2015 (ΑΔΑ: 7Ο51465ΦΘΗ-ΩΤΜ).
 • Επανακαθορισμός τελών για την χορήγηση άδειας εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας. Κ.Υ.Α. 125560/2306/20-5-2015 (ΦΕΚ Β´1017)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων). Κ.Υ.Α. 16590/14.5.2015 (ΦΕΚ Γ′ 612)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων). Κ.Υ.Α. 48423/12.5.2015 (ΦΕΚ Γ′ 613)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων). Υ.Α. 16213/12.5.2015 (ΦΕΚ Γ′ 604)
 • Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2015» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2015. Υ.Α. 2039/08-05-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΒΚ46Ψ844-Θ7Σ)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης -χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων» που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Χ.Π. «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2015» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2015. Αρ. Πρωτ. 123398/2250/14-5-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΨΣ465ΦΘΗ-Φ7Ξ).
 • Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/1981. Υ.Α. 123605/935/17-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 723)
 • Καθιέρωση υπερωριακής κλπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2015 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 123850/2046/17-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 725)
 • Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.). Υ.Α. 124501/2047/17-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 725).
 • Υποχρεωτική (από 1-7-2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Εγκύκλιος Γ39682/28-4-2015 (7ΕΔ9465ΦΘΕ-ΩΜΦ)
 • Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β. Αριθμ. απόφ. 67/2015 (ΦΕΚ Β′ 664)
 • Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015. Εγκύκλιος 2195/3-4-2015 (ΑΔΑ: 7035465ΦΘΕ-5ΒΞ)
 • Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης αρθ. 107 Ν.Δ. 86/69 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 1 αρθ 70 ν. 998/79 και του αρθ. 105 Ν.Δ. 86/69 όπως ισχύουν. Εγκύκλιος 122098/877/26-3-2015 (ΑΔΑ: 7ΩΘΚ465ΦΘΗ-4ΜΖ)
 • Κατανομή υλικών για τις ανάγκες των επιφορτισμένων με την αναγνώριση ειδών ξυλείας οργάνων των περιφερειακών δασικών αρχών επιβολής της CITES και των περιφερειακών αρμόδιων Αρχών Κανονισμού Ξυλείας. Αριθμ. πρωτ.  123356/1518/26-3-2015 (ΑΔΑ: 7Κ2Ε465ΦΘΗ-4Ο9)
 • Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2015.

Α.Δ. Κρήτης
Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Α.Δ. Αιγαίου
Α.Δ. Αττικής
Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Α.Δ. Μακεδονίας − Θράκης

 • Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των βοσκότοπων της χώρας. Υ.Α. 2239/32006/18-3-2015 (Ψ045465ΦΘΗ-ΦΔ3)
 • Ενημέρωση δικαιούχων έργων των Μ 125 Β και Μ 226 (Δράσεις 1,2 και 3) σχετικά με την κατάργηση μηχανοσημάτων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ (Ν. 4254/2014) και την προσαρμογή των άρθρων της Διακήρυξης τύπου Β, ΕΣΥ και Σύμβασης στις διατάξεις των Ν. 4254/2014 και Ν. 4313/2014. Αριθ. Πρωτ. 120387/604 /16-2-2015 (ΑΔΑ: 7ΧΧ3465ΦΘΗ-Σ75)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2014 και χρηματοδότηση του 2015. Y.A. 121668/612/16.2.2015 (ΑΔΑ: ΩΕΙΨ465ΦΘΗ-Υ8Ε)
 • Καν. (ΕΕ) 2015/56 → «για την τροποποίηση, όσον αφορά το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου». [CITES]
 • Πρόγραμμα μη προγραμματισμένης επιφυλακής προϊσταμένων Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2015. Απόφαση 120161/475/23-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΦΦΥ0-ΜΗΨ)
 • Πρόγραμμα επιφυλακής υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ-1591), στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2015. Απόφαση 120160/474/23-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΒΠΧ0-9Ξ1)
 • Διεθνής Σύμβαση CITES – Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην εκ νέου (διπλή) τροποποίηση των εφαρμοστικών κανονισμών Καν. (ΕΚ) 865/2006 και (ΕΕ) 792/2012. Εγκύκλιος 120189/197/19-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΙΔΓ0-3ΞΜ)
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2015» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών. Υ.Α. 120103/208/9-1-2015 (ΦΕΚ Β′ 60)
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων τo φθινόπωρο του 2014 -Συμπληρωματικές Οδηγίες. Y.A. 16/1973/12-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΖΝΒΒ-ΙΚΓ) [ΥΠΑΑΤ]
 • Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και του τύπου, του περιεχομένου και των στοιχείων της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισμού ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής. Υ.Α. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ Β′ 3632) [Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΩΗ0Ξ0-Σ6Δ]
 • Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2014, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Έγγραφο 119130/5466 π.ε./8-1-2015 (ΑΔΑ: 6ΠΜΔ0-ΛΨΩ).

.

.

egk

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: