Μερική αξιολόγηση των προγραμμάτων Λαθροϋλοτομίας και Δασοπροστασίας του Υπ. Περιβάλλοντος,  όπως εφαρμόζονται στο Δασαρχείο Κιλκίς

Μερική αξιολόγηση των προγραμμάτων Λαθροϋλοτομίας και Δασοπροστασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  όπως εφαρμόζονται στο Δασαρχείο Κιλκίς

Μια καλή πρακτική

Γεώργιος Βούρτσας, M.Sc. Δασολόγος, Προϊστάμενος Δασαρχείου Κιλκίς

Αγγελική Ουρούζη, M.Sc. Δασοπόνος, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών Δασαρχείου Κιλκίς

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η λαθροϋλοτομία και η αλόγιστη εκμετάλλευση του δασικού πλούτου της χώρας μας είναι στην επικαιρότητα τουλάχιστον έντονα τα χρόνια της κρίσης, αλλά υπήρχε εξίσου έντονα και τα προηγούμενα χρόνια. Απλούστατα στα χρόνια της κρίσης έγιναν πιο ορατές όλες οι παρανομίες.

Ιδιαίτερα στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς έχουμε αυξημένα και οξυμένα περιστατικά λαθροϋλοτομιών πράγμα που για πολλά χρόνια ήταν ορατό δια γυμνού οφθαλμού, αφού όπου κι αν έστρεφες το βλέμμα σου θα έβλεπες παντού παρανομίες.

Σαν δασικές υπηρεσίες και σαν δασικοί υπάλληλοι επιφορτισμένοι με την ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κινούμαστε στα πλαίσια που ορίζουν οι εκάστοτε Νόμοι και οι εκάστοτε Κυβερνητικές πολιτικές.

Σαν πολίτες έχουμε άποψη για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, αλλά θα περιοριστούμε στο να αξιολογήσουμε και να παρουσιάσουμε το πώς η Υπηρεσία μας (Δασαρχείο Κιλκίς) ανταποκρίθηκε στα προγράμματα Δασοπρο-στασίας και πρόληψης λαθροϋλοτομιών, μέσα από συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η απαξίωση μας σαν δημόσια δασική υπηρεσία που εκφράζεται με την έλλειψη επιστημονικού προσωπικού (Δασολόγοι-Δασοπόνοι), και κύρια με προσωπικό φύλαξης (Δασοφύλακες), όπως επίσης και η έλλειψη σε σύγχρονο εξοπλισμό (οχήματα) είναι δεδομένη.

Δεδομένη είναι όμως και η συντεχνιακή αντιμετώπιση μας από άλλους κλάδους υπηρεσιών που εκφράζεται με δυσπιστία, γιατί να παίρνουμε λίγα ψίχουλα ματωμένων υπερωριών και κάποιες αποζημιώσεις για εκτός έδρας (διανυκτερεύσεις με ενέδρες και περιπολίες). Η ανωτέρω διαπίστωση δεν είναι δική μας αυθαίρετη ερμηνεία αλλά την είδαμε τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο με αμφισβήτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όσο και την νιώθουμε συνέχεια και στην δική μας Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η αγανάκτηση όλου του δασικού προσωπικού από όλα αυτά, και η μη αναγνώριση επαρκώς του ρόλου τους, μας ώθησε να προβούμε σε αυτή μας την προσπάθεια, και να παρουσιάσουμε αυτή μας την εργασία.

Να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τον τρόπο εργασίας μας, αλλά και να μετρήσουμε τα αποτελέσματα μας. Να δούμε την αποτελεσματικότητα μας σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους και μέσα.

Στα πλαίσια αυτά συγκεντρώσαμε τα στοιχεία ενός Δασικού Συμπλέγματος (από τα τέσσερα που υπάρχουν στο Δασαρχείο) για μία περίοδο ισχύος της εγκεκριμένης διαχειριστικής μελέτης (2008 έως 2017).

Για λόγους εσωτερικής λειτουργίας της υπηρεσίας μας, διαχωρίσαμε το ανώτερο χρονικό διάστημα σε δύο περιόδους: 1η) 2008 έως 2014 και 2η) 2015 έως 2017.

Ο διαχωρισμός αυτός έγινε γιατί από το 2015 και μετά προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στην παραγωγή αποτελεσμάτων, και όχι μόνο στην περιγραφή ενεργειών, που πολλές φορές δεν παράγουν άμεσα αποτελέσματα.

Η ύπαρξη των πόρων για υπερωρίες και κινήσεις του προσωπικού όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι κλιμακωτά πτωτική αρχίζοντας από το 2008 που ανήλθαν στο ποσό των 87.000 ευρώ και συνεχίζοντας πτωτικά τα επόμενα χρόνια όπως φαίνονται στον πίνακα 3. Σταθεροποιήθηκαν σήμερα στο ποσό των 28.000 ευρώ περίπου.

Με δεδομένη την έξαρση των λαθροϋλοτομιών και του παραεμπορίου, οι πρώτες ενέργειες μας το 2015 ήταν να οριοθετήσουμε και να εντοπίσουμε το πρόβλημα.

Όσο και αν φαίνεται οξύμωρο και σε πολλούς να προκαλεί ερωτηματικά, μεγάλες ποσότητες λαθροϋλοτομίας και παρεμπορίου παρατηρούνταν μέσα στις νόμιμα υλοτομούμενες συστάδες ιδιαίτερα σε αυτές που προβλεπόταν αποψιλωτικές υλοτομίες όπου το λήμμα του ξυλαποθέματος που παράγεται είναι οριστικό κατά έκταση και ενδεικτικό κατά όγκο. Άρα πεδίο δόξης λαμπρό για λαθροϋλοτομούντες και παρεμπόριο. Για να οργανωθεί όμως παρεμπόριο σε νόμιμα υλοτομημένες συστάδες χρειάζεται η συνεργασία του αντίστοιχου συνεταιρισμού ή τουλάχιστον ορισμένων μελών του, και όχι μόνο.

Στις αναγωγικές-επιλογικές υλοτομίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα εκεί βαίνουν καλώς, το λήμμα είναι οριστικό και κατά όγκο και κατά έκταση. Άρα χρειάζεται εξειδικευμένη έρευνα και μελέτη για αυτές τις περιπτώσεις, που ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε σε άλλη μας εργασία.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Για να ασκήσουμε όλα τα καθήκοντά μας σαν δασικοί υπάλληλοι αποτελεσμα-τικά, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Συγκεκριμένη χρέωση κάθε περιοχής, αυστηρά οριοθετημένης, συνεκτικής και λειτουργικής, στον δασοφύλακα για επίβλεψη και προστασία της για όλες τις περιπτώσεις.
 2. Χρέωση υπαλλήλου από το επιστημονικό προσωπικό( Δασοπόνος, ή Δασολόγος) για επίβλεψη προστασία και καθοδήγηση.
 3. Εμπλοκή άμεση του Τμήματος Διαχείρισης Δασών στην αξιολόγηση και εντοπισμό των προβλημάτων.
 4. Συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων για συγκεκριμένους τρόπους δράσης, για εντοπισμό των κυρίαρχων εστιών παρανομιών, και την λήψη αντίστοιχων μέτρων. Ιδιαίτερη εκπαίδευση και προσαρμογή χρειάστηκαν οι μεταταχθέντες από την Αγροφυλακή Δασοφύλακες που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία των οργάνων άμεσης δίωξης, και την αιχμή του δόρατος της Υπηρεσίας μας.
 5. Συζήτηση, έλεγχος, καθοδήγηση και εξυγίανση των Δασικών Συνεται-ρισμών που εργάζονται στην περιοχή μας.
 6. Αξιολόγηση των διατιθεμένων μέσων και πόρων (οργάνωση νυχτερινών περιπολιών) και στοχευόμενη κατανομή τους στον χώρο και στον χρόνο, και εκεί που διαπιστώνουμε προβλήματα.
 7. Απολογισμός σε τακτικά διαστήματα και οπωσδήποτε στο τέλος κάθε έτους τόσο των ενεργειών μας όσο και των αποτελεσμάτων μας, και επαναπροσδιορισμός των στόχων και των δράσεων μας όπου χρειάστη-κε. Όλα αυτά τα απολογιστικά στοιχεία υποβάλλονται στις υπερκείμενες υπηρεσίες, για έλεγχο και αξιολόγηση.

Δεν θέλουμε να ηρωοποιήσουμε την δράση μας αλλά πρέπει να περιγρά-ψουμε τους όρους δράσης μας αλλά και ορισμένους τρόπους που εφαρμό-ζουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων παρανομιών που εντοπίζουμε.

Είναι δεδομένο ότι όλοι οι παρανομούντες (λαθρέμποροι και άλλοι ) παίρνουν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης.

 • Τοποθέτηση τσιλιαδόρων και πληροφοριοδοτών σε ευρεία κλίμακα.
 • Αξιοποίηση αλλοδαπών (παράνομων και νόμιμων) που δεν αναγνωρίζονται εύκολα και αμέσως τρέπονται σε φυγή.
 • Πλημμελή (εσκεμμένα) συμπλήρωση των απαραίτητων δασονομικών εγγράφων (δελτίων μεταφοράς), για να μπορούν στην συνέχεια να νομιμοποιούν παράνομα παραχθέντα προϊόντα.
 • Γνώση και αξιοποίηση με πολλούς τρόπους των κινήσεων της Υπηρεσίας και κύρια των οχημάτων μας.
 • Παράνομες υλοτομίες και μεταφορές όλες τις ώρες του 24ώρου, κύρια τις νύχτες και τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Χαρακτηριστικά είναι τα δελτία τύπου της υπηρεσίας μας για συλλήψεις παρανομούντων λαθροϋλοτομιών Μεγάλη Παρασκευή, παραμονή Χριστουγέννων, ημέρα των Φώτων κ.α.

Άρα είναι εκ των ουκ άνευ η αποτελεσματική αξιοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης Λαθροϋλοτομιών και Δασοπροστασίας που εφαρμόζει η υπηρεσία μας .

Με δεδομένα τα παραπάνω:

 • Εντατικοποιήσαμε τον ουσιαστικό έλεγχο των δελτίων μεταφοράς και υποβάλλονται και αντίστοιχες μηνύσεις.
 • Προσδιορίσαμε σαν κύρια κατεύθυνση των δράσεων μας την πρόληψη και δίωξη στην πηγή των παρανομιών που είναι εντός του δάσους. Ο προσδιο-ρισμός αυτός μας δίνει την δυνατότητα αιφνιδιασμού των παρανομού-ντων, κατά την ώρα τέλεσης των παρανομιών.
 • Χαρτογραφούμε τα επικίνδυνα σημεία, οργανώνουμε με κάθε μυστικότητα το προσωπικό που θα εμπλακεί, σχεδιάζουμε τους δρόμους προσέγγισης. Είναι ενέργειες που χωρίς αυτές όσο και αν περιπολούμε στους κεντρικούς δρόμους, όσο και αν σταματάμε όλα τα οχήματα (ΙΧ και φορτηγά) για έλεγχο, που πολλές φορές προκαλούμε και την οργή πολιτών (ιδιαίτερα των ΙΧ), δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, γιατί οι παρανομούντες παίρνουν πολλά μέτρα προστασίας τους, και κινούνται σε ώρες απρόβλε-πτες.
 • Βέβαια για να προσεγγίσεις μέσα στο δάσος τους παρανομούντες, μέρα ή νύχτα, δεν μπορείς να το κάνεις κινούμενος πάνω σε υπηρεσιακό όχημα και μόλις φτάσεις κοντά να τους συλλάβεις, γιατί γίνεσαι από μακριά αντιληπτός. Χρειάζεται να οργανώσεις το ανάλογο σχέδιο. Για παράδειγμα Μεγάλη Πέμπτη ξημερώνοντας Μεγάλη Παρασκευή του 2016 , αφού ακολουθήσαμε δρομολόγιο αντίθετο από αυτό που είχαμε προηγουμένως εντοπίσει παρανομίες, βρεθήκαμε στα μετόπισθεν τους και ακούσαμε στη μία (1) τα μεσάνυχτα!! αλυσοπρίονα με φακούς μεταλλωρύχων, να υλοτομούν. Μετά από δύο ώρες πεζοπορίας, 4 υπάλληλων (δύο γυναίκες!! μέσα σε αυτούς), εντοπίστηκαν, ακινητοποιήθηκαν, συλλήφθηκαν, έγινε κατάσχεση προϊόντων και οχήματος (που μεταφέρθηκε στην αστυνομία για φύλαξη) και παραπέμφθηκαν στην Δικαιοσύνη. Δεύτερο παράδειγμα ημέρα Κυριακή του 2016 για να προσεγγίσουμε λαθροϋλοτόμους αναγκαστήκαμε για να μην γίνουμε αντιληπτοί να περπατήσουμε τέσσερες Δασικοί Υπάλληλοι απόσταση είκοσι (20) χιλιομέτρων κινούμενοι και μέσα από το Δάσος του όμορου Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, και τελικά φτάσαμε στο χώρο της παρανομίας απόγευμα όπου υλοτομούσαν για λογαριασμό εμπόρου ξυλείας τρείς αλλοδαποί που τράπηκαν σε φυγή εγκαταλείποντας τα προϊόντα και ένα τρακτέρ με πλατφόρμα. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και το τρακτέρ με οδηγό Δασικό υπάλληλο που είχε το κατάλληλο δίπλωμα, την συνοδεία της αστυνομίας και σε συνεννόηση με τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας μεταφέρθηκε στην Αστυνομία. Υπάρχουν και άλλες φορές που η ζωή μας βρέθηκε άμεσα σε κίνδυνο από τους παρανομούντες. Ένας λαθροϋλοτόμος πέταξε το αλυσοπρίονο σε λειτουργία προς το μέρος Υπαλλήλου. Άλλοι τουλάχιστον δύο φορές πήδηξαν από το τρακτέρ και το άφησαν εν κινήσει να οδηγείται προς τους υπαλλήλους που τους είχαν μπλοκάρει το δρόμο για έλεγχο. Άλλοι λαθροϋλοτόμοι επιβιβάστηκαν στο όχημα τους (αγροτικό) και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς απείλησαν την σωματική ακεραιότητα των υπαλλήλων και τράπηκαν σε φυγή.
 • Περιττό να αναφέρουμε ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Πολλές φορές οι υπάλληλοι εκτελούν περιπολίες ημέρα και νύχτα χωρίς να πληρώνονται. Μπορεί να έχουμε νυχτερινή περιπολία και η περιπολία μας χρειάζεται να συνεχιστεί μέχρι το βράδυ της επόμενης μέρας. Τις περισσότερες φορές όταν ένα συνεργείο ολονύκτιας περιπολίας συνήθως δύο ή τριών ατόμων εντοπίσει παρανομία, χρειάζεται ενίσχυση με άλλους υπαλλήλους, οι οποίοι χωρίς να είναι σε υπηρεσία, πρέπει να ξυπνήσουν μεσάνυχτα να έρθουν από τα σπίτια τους που μπορεί να είναι και λίγο μακριά, αφήνοντας οικογενειακές υποχρεώσεις και θαλπωρή, για να συνδράμουν στο έργο της Υπηρεσίας. Το να είναι ένας υπάλληλος επιφυλακή στην έδρα της υπηρεσίας τις απογευ-ματινές ώρες δεν λύνει πολλά προβλήματα αφού σε κάθε καταγγελία πρέπει να κινητοποιηθεί πέρα από την βάρδια, αντίστοιχος αριθμός υπαλλήλων που δεν είναι υπηρεσία.
 • Αναφέραμε ενδεικτικά λίγες ενέργειες που νομίζουμε ότι αντικατοπτρίζουν το κλίμα μέσα στο οποίο δουλεύουμε και ζούμε σαν δασικοί υπάλληλοι. Δεν ζητάμε ατομική επιβράβευση γιατί αυτή είναι η αποστολή μας, αυτό πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε να διαχειριστούμε και να αναπτύξουμε αποτελεσματικά τον Δημόσιο και όχι μόνο δασικό πλούτο. Αυτό που ζητάμε είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού. Ζητάμε να αμειβόμαστε και να πληρωνόμαστε έγκαιρα για την δουλειά που προσφέρουμε. Ζητάμε την ενιαία αντίληψη και δράση όλων των Δασικών Υπηρεσιών. Έχουμε χρέος αλλά και ικανότητα να προστατέψουμε την δουλειά μας από την οποία ζούμε. Να βάλουμε τις γνώσεις που έχουμε σπουδάσει στην υπηρεσία του συνολικού Δημόσιου συμφέροντος.
 • Ξέρουμε ότι προστατεύοντας τον δασικό πλούτο από λαθροϋλοτομίες, χωρίς η Πολιτεία μέσω του Δασαρχείου να εξασφαλίζει τα απαραίτητα καυσόξυλα στους παραδασόβιους πληθυσμούς, ερχόμαστε μερικά αντίθετοι με το αίσθημα αδικίας που νιώθουν οι υπερήλικες κύρια κάτοικοι των οικισμών αυτών. Νιώθουμε και εμείς προβληματισμένοι από την παρανομία που μπορεί να κάνει ένας απλός κάτοικος, σε σχέση με τον επαγγελματία λαθροϋλοτόμο. Δεν θέλουμε να δεσμεύουμε με το παραμικρό περιουσίες κατοίκων, αλλά η στάση μας πρέπει να είναι ενιαία και δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά μια σοβαρή προστασία των δασικών μας οικοσυστημάτων.

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αφού σωστά κατά τα λεγόμενα μας οργανώσαμε ένα μέρος της δουλειάς μας, εύλογο είναι το ερώτημα και ποιο το αποτέλεσμα; Πόσο αποτελεσματικοί και πόσο αποδοτικοί γίναμε;

Σύμφωνα με τους ορισμούς, όταν αναφερόμαστε σε Δημόσια Διοίκηση, Αποτελεσματικότητα είναι η ικανότητά της να εκπληρώνει τους στόχους της, ενώ Αποδοτικότητα είναι η ικανότητα της να επιτυγχάνει τους τεθέντες στόχους με το μικρότερο δυνατό κόστος και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Κατά γενική ομολογία όπως προκύπτει τόσο από την γενίκευση των αναφορών από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας, όσο και κύρια από την επιβράβευση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής, το φαινόμενο των λαθροϋλοτομιών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς περιορίστηκε τουλάχιστον κατά 80% από το 2015 και μετά. Γίναμε πιο αποτελεσματικοί και στοχευόμενοι στην δίωξη των παρανομιών. Στραφήκαμε κύρια εναντίον αυτών (έμποροι ξυλείας) που έκαναν και τις μεγαλύτερες παρανομίες με προσκόμιση κέρδους, μαύρα και χωρίς φόρο.

Καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι δασικοί Συνεταιρισμοί της περιοχής μας, μέσα από πολύ μεγάλες προσπάθειες, υπομονή, ευελιξία και καθοδήγηση να γίνονται μέρα με τη μέρα πραγματικοί συνεταιρισμοί και να δουλεύουν μόνο με τα μέλη τους, και όχι με αλλοδαπούς εργάτες μη μέλη, που σε μεγάλο βαθμό ίσχυε πριν. Για να το πετύχουμε αυτό τρείς Δασικοί Συνεταιρισμοί από τους 15 συνολικά που υπάρχουν στην περιοχή ευθύνης μας , κηρύχτηκαν έκπτωτοι και ουσιαστικά διαλύθηκαν.

Σήμερα τα μέλη των Δασικών συνεταιρισμών της περιοχής ευθύνης μας έχουν εξασφαλισμένη δουλειά σχεδόν για όλο τον χρόνο, πουλάνε τα προϊόντα τους σε ικανοποιητικές τιμές και έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Βάσιμα αισιοδο-ξούμε ότι πολύ σύντομα θα γίνουν αξιόπιστοι συνεργάτες μας, στην διαχεί-ριση, προστασία και ανάπτυξη των δασών μας, που είναι και προς το δικό τους συμφέρον.

Παρουσιάζουμε τον πίνακα 1. με τις υποβληθείσες μηνύσεις για παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων την προηγούμενη δεκαετία.

Πίνακας 1

Η πληθώρα των μηνύσεων τα χρόνια της κρίσης εξηγείται μεν, αλλά δεν αναιρεί το γεγονός ότι μεγάλες παρανομίες γινόταν και πολύ πιο πριν. Από μόνος του ο αριθμός μηνύσεων, δείχνει ενέργειες αλλά όχι αποτελεσματι-κότητα και αποδοτικότητα.

Στον πίνακα 2. παρουσιάζουμε κατά έτος το προσωπικό που υπηρετούσε και τα διατιθέμενα χρήματα για υπερωρίες και κίνηση του προσωπικού.

Πίνακας 2

Παρατηρούμε σημαντική διακύμανση του υπηρετούντος προσωπικού και των διατιθέμενων χρημάτων κατά έτος με δυσμενέστερη σε όλες τις περιπτώσεις την τελευταία τριετία.

Για να καταδείξουμε μετρήσιμα και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της δουλειάς μας περιορίσαμε την έρευνα μας και παρουσιάζουμε την παρακάτω περίπτωση μελέτης.

Σαν περίπτωση μελέτης διαλέξαμε ένα μεγάλο δασικό σύμπλεγμα της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς αυτό των Κρουσσίων. Η συνολική του δασοσκεπή έκταση φτάνει τις 129.000 στρέμματα, ενώ το συνολικό ξυλαπόθεμα προσεγγίζει αυτό των 500.000 κυβικών μέτρων.

Το προσωπικό που εργάστηκε το διάστημα 2015-2017, και τα διατιθέμενα μέσα ήταν μειωμένα το μεν προσωπικό τουλάχιστον κατά 15% , οι πιστώσεις μειωμένες κατά 70%.

Οι στοχευόμενες κινήσεις και δράσεις και τα ουσιαστικά αποτελέσματα τους φαίνονται παραστατικά στην παράθεση του παρακάτω πίνακα 3.

Στον πίνακα αυτόν γίνεται η καταγραφή κατά έτος των προβλεπόμενων από την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη προϊόντων που έπρεπε να παραχθούν, και των προϊόντων που τελικά παράχθηκαν.

Πίνακας 3

Η ανάλυση του πίνακα δεν μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι διαχρονικά σαν Δασική Υπηρεσία. Για την περίοδο 2008 έως 2014 προβλεπόταν να υλοτομηθούν σε αποψιλωτικές υλοτομίες 71.642.χ.κ.μ. καυσόξυλα δρυός και παράχθηκαν 53.773 χ.κ.μ, δηλαδή έλλειμμα 17.869 χ.κ.μ ή απόδοση των συστάδων κατά 75 %.

Για την περίοδο 2015 έως 2017 προβλεπόταν να υλοτομηθούν σε αποψιλωτικές υλοτομίες 21.455 .χ.κ.μ. καυσόξυλα δρυός και παράχθηκαν 36.971 χ.κ.μ, δηλαδή πλεόνασμα 15.516 χ.κ.μ ή απόδοση των συστάδων κατά 172%.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την περίοδο 2008-2014 είχαμε έλλειμμα στην απόληψη προϊόντων περίπου 17.869.χ.κ.μ. και τα διαφυγόντα έσοδα ανέρχονται σε 572.000 ευρώ. Τα διαφυγόντα έσοδα αυτά αν θεωρήσουμε ότι το δασικό σύμπλεγμα Κρουσσίων θα είχε την ίδια περίπου απόδοση και στις δύο χρονικές περιόδους, τότε θα ανέρχονταν σε 2.176.000 ευρώ.

Αντίστοιχα την περίοδο 2015-2017 με την λήψη των μέτρων πρόληψης που παρουσιάσαμε είχαμε υπεραπόδοση του συμπλέγματος και από τα 21.455 χ.κ.μ. που προβλεπόταν, παρήχθηκαν 36.971 χ.κ.μ. και το επιπλέον όφελος ανήλθε σε 575.000 ευρώ.

Έχοντας σαν δεδομένο ότι η Διαχειριστική μελέτη συντάχθηκε από τον ίδιο μελετητή, δεν υπήρχε δυνατότητα αυτές οι αποκλίσεις να οφείλονται σε αστοχία της μελέτης και μάλιστα μονόπλευρα για τις δύο αυτές χρονικές περιόδους. Η στοχευόμενη και αποτελεσματική στρατηγική που εφαρμόσαμε και αναλύθηκε παραπάνω είναι αυτή που μας έκανε πιο αποτελεσματικούς και πιο αποδοτικούς στην εργασία μας.

Με λιγότερο προσωπικό αν και αυξήθηκαν τα αντικείμενα δουλειάς μας και λιγότερη χρηματοδότηση κατά 70 έως 80% πετύχαμε περιορισμό των παράνομων απολήψεων δασικών προϊόντων και αύξηση των εσόδων. Τα αποτελέσματα αυτά αν τα ανάγουμε στο σύνολο των δασών της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς σχεδόν τριπλασιάζουν το επιτευχθέν όφελος, τόσο οικονομικά, όσο περιβαλλοντικά , κοινωνικά και οικολογικά.

Μια αντίστοιχη προσπάθεια στην μεγάλη πλειοψηφία των Δασικών Υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν παρόμοια με εμάς προβλήματα αναδεικνύουν κατά την γνώμη μας την σημασία και αξία της στρατηγικής που αναλύσαμε.

Ο ρόλος των υπερκείμενων υπηρεσιών- Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών – Γενική Διεύθυνση Δασών- Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, μπορεί να γίνει καταλυτικός στο να τεθούν σε όλες τις Δασικές Υπηρεσίες οι απαραίτητοι στόχοι και να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Ε. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν χωρίς να παραμελούνται όλα τα άλλα καθήκοντα που εκτελούμε στα πλαίσια της υπηρεσίας μας.

Συντάσσονται όλες οι μελέτες (Διαχειριστικές, Δασοτεχνικών έργων κ.α.) αποκλειστικά από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση στα χρονικά της.

Ολοκληρώθηκε με την ουσιαστική και αποκλειστική συμβολή των υπαλλήλων της υπηρεσίας μας η ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της περιοχής ευθύνης μας.

Διεκπεραιώσαμε και ικανοποιήσαμε εκατοντάδες αιτήματα πολιτών, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον χρόνο ανταπόκρισης.

Προστατεύουμε αποτελεσματικά τα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης μας!
Αναδεικνύουμε τον κρίσιμο ρόλο τους στην επιβίωση του ανθρώπου και της κοινωνίας μας.

Κιλκίς 31 Ιανουαρίου 2018

 


Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 12.02.2018


Advertisements

One thought on “Μερική αξιολόγηση των προγραμμάτων Λαθροϋλοτομίας και Δασοπροστασίας του Υπ. Περιβάλλοντος,  όπως εφαρμόζονται στο Δασαρχείο Κιλκίς

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s