Δ/νση Δασών Πιερίας: Έκδοση Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους Δ.Α.Σ.Ε. και Ταυτότητας Δασεργάτη

Η Δ/νση Δασών Πιερίας ενημερώνει ότι τα μέλη των Δ.Α.Σ.Ε. που εδράζονται εντός της περιφέρειας ΠΕ Πιερίας, μπορούν να αιτούνται ατομικά ή συγκεντρωτικά (για τα υφιστάμενα μέλη τους), για την έκδοση της βεβαίωσης ιδιότητας και κατόπιν της Ταυτότητας του Δασεργάτη.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αυτά αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 173588/1626/14-9-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ «Οδηγίες εφαρμογής Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με την ιδιότητα και την Ταυτότητα του Δασεργάτη» είναι:

1. Αίτηση προς την Δ/νση Δασών Πιερίας

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), στην οποία ο αιτών δηλώνει ρητά ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 6 του ν. 4423/2016 και ότι δεν είναι μέλος σε κανένα άλλο ΔΑΣΕ. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας Εισφορών «ΔΑΤΕ» (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, από τον οικείο Δήμο.

Για Υφιστάμενους Δασεργάτες μέλη Δ.Α.Σ.Ε. απαιτούνται επιπλέον:

6. Βεβαίωση Δ.Α.Σ.Ε. υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο αιτών είναι τακτικό μέλος του.

Για Υφιστάμενους Δασεργάτες που επιθυμούν να γίνουν μέλη Δ.Α.Σ.Ε. απαιτούνται επιπλέον:

7. Βεβαίωση Δ.Α.Σ.Ε., στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών έχει υποβάλλει σε αυτόν αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος του. Η έδρα του Δ.Α.Σ.Ε. πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Πιερίας στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει την αίτησή του για την απόκτηση της Ιδιότητας του Δασεργάτη.

Για Αλλοδαπούς Δασεργάτες επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομισθούν τα προβλεπόμενα κάθε φορά δικαιολογητικά του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Επιτροπή, η Δ/νση Δασών Πιερίας θα εκδώσει τις ατομικές Βεβαιώσεις Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., θα ενημερώσει το Μητρώο Δασεργατών και θα χορηγήσει τους αριθμούς Μητρώου Δασεργατών στους Βεβαιωμένους Δασεργάτες.

Στη συνέχεια προκειμένου να χορηγηθεί η Ταυτότητα Δασεργάτη θα πρέπει να προσκομισθούν στην Δ/νση Δασών Πιερίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην Δ/νση Δασών Πιερίας, η οποία έχει ήδη εκδώσει την Βεβαίωση Ιδιότητας
2. ΦωτογραφίαΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: