Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2018

Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2018. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες

15-02-18  Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης. ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429/14.02.2018 (Β´ 481) 
15-02-18  Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών. ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171311/426/14.02.2018 (Β´ 480) 
15-02-18  Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών. ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427/14.02.2018 (Β´ 480) 
15-02-18  Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις. ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/14.02.2018 (Β´ 479)
12-02-18  Κοινοποίηση εγκυκλίου της ΑΑΔΕ. Εγκύκλιος 166356/732/12.02.2018 (ΑΔΑ: 166356/732) 
31-01-18  Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών. Εγκύκλιος 165797/293/30.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΥΓ4653Π8-ΠΛΥ)
30-01-18  Εγκύκλιος εφαρμογής των αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 ΚYA (ΦΕΚ 2564 Β’) με τίτλο «Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων» και αρθμ. KYA 163478/2903/13-12-2017 (ΦΕΚ 4357 Β΄) «Τροποποιήση και συμπλήρωση της αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β’) με τίτλο Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων». Εγκύκλιος: 165796/288/30.01.2018 (ΑΔΑ: 62ΗΚ4653Π8-ΑΡΑ)
22-01-18  Οδηγίες ομαδοποίησης αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α. Εγκύκλιος 165792/225/19.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ) 
11-01-18  Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Απόφ. 165196/108/11.01.18 (ΑΔΑ: 6Φ2Ξ4653Π8-51Σ) 
11-01-18  Διεθνής Σύμβαση CITES – Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου. Εγκύκλιος 164545/157/09.01.18 (ΑΔΑ: 67ΙΜ4653Π8-Λ5Ψ) 
04-01-18  Τροποποίηση Απόφασης «Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 226 Δράση 3 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» στο πλαίσιο του υπομέτρου «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους» του ΠΑΑ 2014-2020, με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων» Υ.Α. 163496/3170/27.12.17 (ΑΔΑ: 7ΘΡΙ4653Π8-6Β0)

.

.

.


Advertisements