Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2018


Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2018. Για άλλα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2019 | – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες


21/12/18  Εγκύκλιος 177396/2959/21.12.2018 (ΑΔΑ: ΩΘΠΧ4653Π8-51Γ) Εφαρμογή παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979 στους δασικούς χάρτες.

19/12/18  Υ.Α. 176197/2814/11.12.2018 (Β´ 5700) Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει».

13/12/18  Αριθμ. 177381/2846/13.12.2018 (ΑΔΑ: Ω0ΒΘ4653Π8-Π7Π) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

13/12/18  Εγκύκλιος 174600/2422/13.12.2018 (ΑΔΑ: 72ΥΒ4653Π8-2ΩΖ) Οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή των ΔΑ.Σ.Ε. στο νέο θεσμικό πλαίσιο

12/12/18  Εγκύκλιος 174594/2410/12.12.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΧΘ4653Π8-ΗΒ9) Οδηγίες εφαρμογής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Εκπαίδευση νεοεισερχόμενων Δασεργατών.

 

12/12/18  Απόφαση 176559/3225/12.12.2018 (ΑΔΑ: 7ΜΞΞ4653Π8-96Κ) Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «ανάπτυξης θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018

07/12/18  Υ.Α. 174579/2250/20.11.2018 (Β´ 5474) Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών.

06/12/18  Εγκύκλιος 176737/6327/06.12.2018 (ΑΔΑ: 68Β04653Π8-ΛΝ9) Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016

29/11/18  Υ.Α. 170195/758/26.11.2018 (Β´ 5351) Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση).

19/11/18 Υ.Α. 176127/2209/19.11.2018 (ΑΔΑ: 67ΛΛ4653Π8-ΑΨ4) Συμπλήρωση της ΥΑ 174575/2101/06-11-2018 περί «Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων» (ΑΔΑ: ΩΖΞΞ4653Π8-ΑΨΞ)

07/11/18  Υ.Α. 174575/2101/07.11.18 (ΑΔΑ: ΩΖΞΞ4653Π8-ΑΨΞ)  Έγκριση υλοτοµίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσµηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων

05/11/18  Εγκύκλιος 94048/5-11-2018 (ΑΔΑ: 6Ι1Σ46ΨΧΞΧ-5ΟΧ) Επιτόπιοι έλεγχοι Μέτρου 221 «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών» – Έτους 2018 Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου.

01/11/18  Εγκύκλιος 175371/2378/01.11.2018 (ΑΔΑ: 7Χ5Φ4653Π8-3ΙΓ) Έκδοση αποφάσεων από τις ΕΠ.Ε.Α.

17/10/18   Υ.Α. 174560/1918/17.10.2018 (ΑΔΑ: Ω1ΛΞ4653Π8-ΦΛ7) Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών για πυροπροστασία των δασών έτους 2017

15/10/18    Υ.Α. 174484/3490/15.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΔΒ4653Π8-ΞΩΩ) 1η Τροποποίηση του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018

12/10/18    Εγκύκλιος 173988/2168/12.10.2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΦΚ4653Π8-ΠΜΞ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

10/10/18  Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών. ΚΥΑ 174551/1785/03-10-2018 (Β´ 4483)

28/09/18  Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση της εκπόνησης δασοπονικών μελετών που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018. Απόφαση 173140/2923/27.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΙΦΑ4653Π8-4Β8)

24/09/18  Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. Υ.Α. 173591/1629/17.09.2018 (Β´ 4190)

20/09/18 Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού. Υ.Α. 173672/1570/17.09.2018 (Β´ 4142)

17/09/18  Οδηγίες εφαρμογής Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με την Ιδιότητα και την Ταυτότητα Δασεργάτη. Εγκύκλιος 173588/1626/17.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΚΔ4653Π8-ΕΝΙ)

11/09/18  Διευκρινίσεις σχετικά με την Απόφαση παράτασης προθεσμίας προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας. Εγκύκλιος 173652/1566/11.09.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΩΔ4653Π8-ΨΒ0)

04/09/18  Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Υ.Α. 168599/1495/27.08.2018 (Β´ 3793)

04/09/18  Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε. Υ.Α. 168597/1493/27.08.2018 (Β´ 3792)

04/09/18  Ιδιότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους Δ.Α.Σ.Ε. Υ.Α. 168596/1492/27.08.2018 (ΦΕΚ Β 3792) (τροποποιήθηκε με την αριθμ. 178186/535/25.2.2019 Υ.Α.)

30/08/18  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής κλασικών αγώνων επίδειξης κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων Δεικτών και Ιχνηλατών. Υ.Α. 168598/1494/27.08.2018 (Β´ 3719)

23/08/18  Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου δασών, από εικοσαετίας και πλέον. Υ.Α. 168586/1388/07.08.2018 (Β´ 3519)

21/08/18 Απόφαση παράτασης προθεσμίας προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας. Υ.Α. 168592/1442/21.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΓΚΑ4653Π8-Α3Κ)

10/08/18 Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων. Υ.Α. 168588/1391/08.08.2018 (Β´ 3418)

10/08/18 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018 – 2019. Υ.Α. 143542/2086/31.07.2018 (Β’ 3416)

09/08/18 Ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Υ.Α. 168587/1389/07.98.2018 (ΑΔΑ: ΩΕΜΚ4653Π8-Ω4Γ)

09/08/18 2η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υ.Α. 171399/2762/08.08.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΩΥ4653Π8-0ΒΙ)

01/08/18 Περί εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 22 & 23 του άρθρου 52 ν. 4280/2014 ως ισχύει. Εγκύκλιος 171896/3959/01.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΓ8Ν4653Π8-ΦΧΟ)

30/07/18 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υ.Α. 171808/2434/30.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΑΤΖ4653Π8-ΙΩΗ)

18/07/18 Υποβολή δήλωσης Δημοσίου εντός ορίων κτηματογράφησης και δασικού χάρτη. Εγκύκλιος 170900/1631/18.07.2018 (ΑΔΑ: 94ΛΚ4653Π8-ΕΚΕ)

18/07/18 Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Υ.Α. 171850/1117/10.7.2018 (Β´ 2867)

17/07/18 Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019. Κ.Υ.Α. Αριθμ. 168574/1224/12.7.2018 (Β´ 2861)

16/07/18 Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών. Εγκύκλιος 170895/1620/16.07.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΧ4653Π8-ΥΝ5)

26/06/18 Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.) Κ.Υ.Α. 168568/1026/12.06.2018 (Β´ 2437)

13/06/18 Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών. Εγκύκλιος 170881/1338/13.06.2018 (ΑΔΑ: 6Ω9Ψ4653Π8-ΧΒ9 )

08/06/18 Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών. Εγκύκλιος 170381/3292/07.06.2018 (ΑΔΑ: 7ΣΙΔ4653Π8-06Ξ )

05/06/18 Τροποποίηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017) με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 154551/1839/13-07-2017 (ΦΕΚ 2562/Β΄/25-07-2017). Υ.Α. 169774/2784/10.05.2018 (Β´ 2004)

04/06/18 Καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους, υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές και καταχώριση στοιχείων αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017. Εγκύκλιος ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/ΟΙΚ.19933/01.06.18 (ΑΔΑ: 7ΘΔ1465ΧΘΨ-ΚΑΧ)

01/06/18 Άδεια ενεργητικής δειγµατοληψίας ατόµων κόκκινης αλεπούς για την αξιολόγηση προγράµµατος εµβολιασµών για τον έλεγχο της λύσσας. Απόφαση 168566/939/01.06.2018 (ΑΔΑ: 99Ξ34653Π8-2Κ4)

25/05/18 Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. Εγκύκλιος 3752/25.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ)

24/05/18 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με έργο το σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της Ελλάδας. ΥΠΕΝ/∆∆Υ/31288/4815/24.05.2018 (ΑΔΑ: 6Ξ334653Π8-ΖΗΙ)

24/05/18 Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους. Υ.Α. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2 /35/οικ.18485/22.05.2018 (Β´ 1882)

21/05/18 Διάθεση καυσοξύλων για κάλυψη ατομικών αναγκών. Εγκύκλιος 170251/901/21.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΥΗ14653Π8-ΑΕΥ)

18/05/18 Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2018. Εγκύκλιος 170306/2913/18-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΒ234653Π8-0Φ3)

09/05/18 Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2018 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 169566/2590/27.4.2018 (Β´ 1578)

09/05/18 Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2018. Υ.Α. 169567/2591/27.4.2017 (Β´ 1578)

30/4/18 Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2018. Υ.Α. 168551/593/23.03.2018 (Β´ 1475)

27/4/18 Σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τα έργα αναδασώσεων και τα αναλυτικά τιμολόγια αναδασωτικών έργων (Α.Τ.Α.Ε). Y.A. 168388/1016/25.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΨ3Ζ4653Π8-ΗΩ7)

25/4/18 Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων». Υ.Α. 166780/1619/19.04.2017 (Β´ 1420)

24/4/18 Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018. Απόφ. 169429/1647/24.04.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΙ74653Π8-ΥΔΕ)

24/04/18 Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018 Εγκύκλιος 169182/2491/24-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΛΟΜ4653Π8-9ΣΩ)

23-04-18 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2018» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων. Υ.Α. 168364/2066/03.04.2018 (Β´ 1354)

04-04-18 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στον Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους τμημάτων και των Αυτοτελών τμημάτων και τους Προϊσταμένους Μονάδων των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096 /29.03.2018 (Β´ 1228)

28-03-18 Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία. Υ.Α. 165390/590/22.03.2018 (Β´ 1128)

28-03-18 Αποστολή Υποδειγμάτων Εντύπων σχετικών με την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Δασικών Φυτωρίων. Εγκύκλιος: 168381/751/20.03.2018 (ΑΔΑ: 6ΓΚ44653Π8-Ν9Τ )

07-03-18 Νέα μορφή εντύπου Εφαρμοστικής Έκθεσης (προηγούμενα γνωστή ως Διετή Έκθεση- Biennial Report) – Ερωτηματολόγιο υποβολής στοιχείων. Εγκύκλιος 166752/886/02.03.2018 (ΑΔΑ: ΩΔΤ04653Π8-ΜΚ8)

07-03-18 Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση των εγγράφων της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010. ΚΥΑ 166986/590/02.03.2018 (Β´772)

15-02-18 Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης. ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429/14.02.2018 (Β´ 481)

15-02-18 Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών. ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171311/426/14.02.2018 (Β´ 480)

15-02-18 Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών. ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427/14.02.2018 (Β´ 480)

15-02-18 Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις. ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/14.02.2018 (Β´ 479)

12-02-18 Κοινοποίηση εγκυκλίου της ΑΑΔΕ. Εγκύκλιος 166356/732/12.02.2018 (ΑΔΑ: 166356/732)

Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών. Εγκύκλιος 165797/293/30.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΥΓ4653Π8-ΠΛΥ)

Εγκύκλιος εφαρμογής των αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 ΚYA (ΦΕΚ 2564 Β’) με τίτλο «Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων» και αρθμ. KYA 163478/2903/13-12-2017 (ΦΕΚ 4357 Β΄) «Τροποποιήση και συμπλήρωση της αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β’) με τίτλο Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων». Εγκύκλιος: 165796/288/30.01.2018 (ΑΔΑ: 62ΗΚ4653Π8-ΑΡΑ)

Οδηγίες ομαδοποίησης αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α. Εγκύκλιος 165792/225/19.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ)

Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Απόφ. 165196/108/11.01.18 (ΑΔΑ: 6Φ2Ξ4653Π8-51Σ)

Διεθνής Σύμβαση CITES – Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου. Εγκύκλιος 164545/157/09.01.18 (ΑΔΑ: 67ΙΜ4653Π8-Λ5Ψ)

Τροποποίηση Απόφασης «Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 226 Δράση 3 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» στο πλαίσιο του υπομέτρου «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους» του ΠΑΑ 2014-2020, με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων» Υ.Α. 163496/3170/27.12.17 (ΑΔΑ: 7ΘΡΙ4653Π8-6Β0)

.

.

.


Αρέσει σε %d bloggers: