Καταστολή και πρόληψη

Γράφει ο Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Από το 1979 στο 2020

Ι. Από το άρθρο 28 ν. 998/1979, όπου η αρμοδιότητα καταστολής των πυρκαγιών ανήκε στον οικείο Δασάρχη «και τα υπ’ αυτόν όργανα της δασικής υπηρεσίας»,

μέσω του ν. 2612/1998, κατά τον οποίο η αρμοδιότητα καταστολής των πυρκαγιών περιέρχεται στο Πυροσβεστικό Σώμα,

φθάνουμε στο ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α΄ 27/7-2-2020) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».

ΙΙ. Κατά το άρθρο 74 του ν. 4662/20, «1. Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, το οποίο διοικείται από τον Αρχηγό του και συνιστά επιχειρησιακή δομή υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών και έχει ως αποστολή:

α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και, ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από κινδύνους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.

β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και των πλημμυρών, καθώς και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και των υλικών αγαθών που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και μέσων πυρόσβεσης και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού αυτών.

Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός» περιλαμβάνει ενέργειες που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, την αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση όχι μόνο των πυρκαγιών και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές, αλλά και κάθε κινδύνου από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές».

Συνεπώς, κατά τρόπο ρητό, ο νόμος εντάσσει στις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος (και) την ασφάλεια και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της Χώρας. Σε αυτές εντάσσουμε και την φύλαξη της εκτάσεως που κάηκε.

ΙΙΙ. Παραπέρα, στο άρθρο 75, παρ, 1, του ίδιου νόμου ορίζεται ότι «1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αποκλειστικά αρμόδιο, ιδίως για:… γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές μέχρι την παράδοσή της στις αρμόδιες αρχές ή στους κατόχους της».

IV. Επίσης, στο άρθρο 175 του ίδιου νόμου, υπό τον παράτιτλο «Συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας», ορίζονται τα ακόλουθα:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, που αφορούν:

α) στις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές και στην εκπόνηση σχεδίων που υποστηρίζουν αυτές,

β) στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους από την οικεία Δασική Υπηρεσία προς το Πυροσβεστικό Σώμα κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών».

V. Από σειρά διατάξεων συνάγεται ότι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών ανήκει στη Δασική Υπηρεσία.

Ανακύπτει το ερώτημα, γιατί δεν καθορίσθηκαν στο κείμενο του νόμου «οι διαδικασίες και ο τρόπος συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών…».

Σε τι συμβάλλει η επιλογή της προσφυγής σε έκδοση Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως;

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 17.02.2020

Διαβάστε επίσης:
Περιπετειώδεις αναμοχλεύσεις ή τα τσιμέντα και τα δάση
Τάξη στους δασικούς χάρτες
Αναδασωτικές μελέτες και κοινωνική υπαιτιότητα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. “Σε αυτές εντάσσουμε και την φύλαξη της εκτάσεως που κάηκε”, λέει ο συγγραφέας. Κοντολογίς, υπονοεί, ότι ο ίδιος θέλει το Πυροσβεστικό Σώμα, να αναλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης της κάθε καψάλας ως παρα-Δασική Υπηρεσία…
    Ερωτώ: Σοβαρολογείτε, κ. καθηγητά;

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: