Σύμβαση για δασολόγο ή βιολόγο ή περιβαλλοντολόγο σε έργο του ΙΔΕ

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την παρακολούθηση της πανίδας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας» και ακρωνύμιο ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.

Απαραίτητα προσόντα

–  Πτυχίο ΑΕΙ Δασολογίας ή ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

–  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία ή ελλείψει αυτού σε συναφή ειδικότητα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο της προστασίας ή παρακολούθησης ή διαχείρισης της άγριας πανίδας, στην καταγραφή πίεσης κυνηγιού και λαθροθηρίας και στη συγγραφή σχετικών αναφορών.

–  Εμπειρία στην χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής (ΓΣΠ).

–  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

–  Εμπειρία εργασίας πεδίου στην περιοχή έρευνας (περιοχή ευθύνης Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης).

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα καταρτισθεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών από την υπογραφή της. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (9.900,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την αριθ. 464/14893/06-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΩΞΟΞ3Μ-ΓΥΔ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΙΔΕ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [327.50 KB]

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: