ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπλ. μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που αφορά τη λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4685/2020 (Α ́ 92).

Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζονται:

  1. η μορφή και το περιεχόμενο του Μητρώου
  2. η κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου
  3. οι λόγοι διαγραφής από αυτό
  4. η διαδικασία αναπλήρωσης μελών ΕΠ.Ε.Α.

Μορφή και περιεχόμενο του Μητρώου

Μητρώο αναπληρωματικών μελών των προβλεπομένων κατηγοριών των τακτικών μελών που μετέχουν στις ΕΠ.Ε.Α. που συστήνονται με το άρθρο 18 ν. 3889/2010, όπως ισχύει, τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών του Υ.Π.ΕΝ.

Απαρτίζεται από τριάντα (30) μέλη αντίστοιχης ειδικότητας, που αναπληρώνουν αντίστοιχα το 1ο (δασολόγος) και το 2ο (μηχανικός) τακτικό μέλος της ΕΠ.Ε.Α.

Για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. και την εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών, το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. αποτελείται από το Κεντρικό και το Περιφερειακό ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα οποία αλληλοσυνδέονται. Τα εφτά (7) Περιφερειακά, συνθέτουν το Κεντρικό Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.

Κατάρτιση/τήρηση του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α.

Με δεδομένο ότι τα μέλη που μετέχουν στο Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. προς αναπλήρωση του 1ου τακτικού μέλους της ΕΠ.Ε.Α, ειδικότητας Δασολόγου, προέρχονται από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτά υποδεικνύονται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες ζητούν και εισήγηση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), με τα μέλη του που καλύπτουν τις ως άνω προϋποθέσεις.

Το Τ.Ε.Ε. υποδεικνύει τα μέλη, της κατηγορίας που προβλέπεται στην παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3889/2010, όπως ισχύει, που θα μετέχουν στο Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. και θα αναπληρώνουν το 2ο τακτικό μέλος της ΕΠ.Ε.Α, ειδικότητας Μηχανικού, στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. αποτελείται από δύο καταλόγους, τον κατάλογο Δασολόγων – Δημοσίων υπαλλήλων και τον κατάλογο Μηχανικών.

Τα ειδικότερα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα μέλη του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., είναι αυτά των αντίστοιχων κύριων μελών που αναπληρώνουν, όπως εξειδικεύονται και ισχύουν στο Κεφάλαιο 8 της υπ’ αρ. 146776/ 2459/21-10-2016 υπουργικής απόφασης (Β ́ 3532), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μέλη κάθε Περιφερειακού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., κατανέμονται με βάση τον παρακάτω πίνακα ανά κατηγορία μέλους. Σε περίπτωση, μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού μελών ανά περιοχή, η κατανομή, δύναται να τροποποιείται με αντίστοιχη εισήγηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του Τ.Ε.Ε., προς τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ.

Μετά την κατά τα ανωτέρω υπόδειξη, εκδίδεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., περί καθορισμού των μελών του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Για τη συμπερίληψή τους στην ανωτέρω απόφαση καθορισμού μελών, τα υποδεικνυόμενα μέλη υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας, βάσει της οποίας υποδείχθηκαν, θα ενημερώσουν αμελλητί τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Ειδικά για τα υποδεικνυόμενα μέλη του καταλόγου Μηχανικών, που είναι ιδιώτες, θα δηλώνεται επιπλέον ότι, σε περίπτωση που κληθούν προς αναπλήρωση τακτικού μέλους της ΕΠ.Ε.Α., θα παρέχονται οι εγγυήσεις της αμερόληπτης κρίσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α ́ 45).

Στην απόφαση καθορισμού μελών του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία των μελών:

– Ονοματεπώνυμο
– Ιδιότητα / ειδικότητα
– Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί (αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα)
– Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
– Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Τα Μέλη, οφείλουν να ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία τροποποίησης των στοιχείων.

Η απόφαση καθορισμού μελών του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., ενημερώνεται και συμπληρώνεται σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων ή διαγραφής των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Διαγραφή από το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.

Τα μέλη μπορούν να διαγραφούν από το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α., στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Κατόπιν σχετικού αιτήματός τους με πλήρη αιτιολογία, που θα απευθύνεται προς Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.
 2. Εφόσον το μέλος απώλεσε την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκε στο Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.
 3. Αν αδικαιολόγητα απουσιάσει σε τρεις (3) συνεδριάσεις ΕΠ.Ε.Α., στις οποίες έχει αποδεχτεί να συμμετάσχει κατά τη διαδικασία αναπλήρωσης (άρθρο 5). Με μέριμνα του Προέδρου, ενημερώνεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, για αυτές τις περιπτώσεις.

2Σε περίπτωση διαγραφής μέλους, οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Τ.Ε.Ε., υποδεικνύουν τα νέα μέλη, με αναφορά στα αντίστοιχα μέλη προς αντικατάσταση, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Διαδικασία αναπλήρωσης

Σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού μέλους, με ευθύνη του Προέδρου της ΕΠ.Ε.Α., ο γραμματέας προσκαλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αντίστοιχο αναπληρωματικό από το οικείο Περιφερειακό Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α., ανάλογα με την ειδικότητα και κατά σειρά προτεραιότητας. Στην πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2690/1999, προσδιορίζονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Το αναπληρωματικό μέλος δηλώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη διαθεσιμότητα του εντός 24 ωρών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση μη αποδοχής, ή μη έγκαιρης απάντησης, ενημερώνεται με την ίδια διαδικασία, το επόμενο μέλος του Περιφερειακού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α. Σε περίπτωση μη αποδοχής, ή μη απάντησης κανενός μέλους από το οικείο Περιφερειακό Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α., ενημερώνεται το επόμενο διαθέσιμο μέλος, κατ’ αρχήν όμορου Περιφερειακού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α. και εφόσον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, του Κεντρικού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723/02.10.2020 (Β΄ 4525) Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4685/2020 (Α ́ 92).

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [119.11 KB]ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: