Ανακοπή (νομική άμυνα) κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής: εισαγωγή, νομολογιακή συμβολή στη νομοθεσία για τα δημόσια κτήματα

Παναγιώτης Γαλάνης,
Δικηγόρος Περιβαλλοντικού – Πολεοδομικού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας,
Υπ. Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ
panagiotisgln@gmail.com

Εισαγωγή

Πολλές φορές στην πράξη ακούμε για «πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής» από δάση, δασικές εκτάσεις, αλλά και εν γένει δημόσια κτήματα. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 31/1968, η νομοθεσία για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 20 του Α.Ν. 1539/38, εφαρμόζεται και για τα κτήματα των Δήμων.

Οι ιδιοκτήτες συχνά συμβουλεύονται δικηγόρους για την άμυνα εναντίον αυτών των πρωτοκόλλων και την επιτυχή απόκρουσή τους.

Κατά του ΠΔΑ, επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του ΠΔΑ. Η άσκηση αυτής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του ως άνω Πρωτοκόλλου, αιτήσει όμως του ανακόπτοντος, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, διά πράξεως αυτού, να διατάξει την αναστολή της εκτελέσεως μέχρις εκδόσεως της επί της ανακοπής αποφάσεως.

Ειδικώς για τα δάση

Ειδικά για τα δάση, όπως δέχεται και η νομολογία από τις διατάξεις του άρθρ. 61 παρ. 1, 2, 3 εδάφ. α’ 4 και 7 του ΝΔ 86/1969, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 998/1979 προκύπτει ότι ο αρμόδιος Δασάρχης μπορεί να εκδώσει και κοινοποιήσει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής εναντίον εκείνου που εκχωρεί εκχέρσωση, υλοτομία, σπορά ή οποιαδήποτε άλλη διακατοχική πράξη σε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή μοναστηριακό δάσος ή σε δάσος που ανήκε σε οποιοδήποτε ίδρυμα ή σε αναδασωτέες εκτάσεις ή σε μερικώς δασοσκεπή λιβάδια και χορτολιβαδικά εδάφη, άσχετα από το χρόνο που διενεργήθηκαν οι διακατοχικές πράξεις.

Στοιχεία της νομιμότητας του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

Όπως δέχεται και η νομολογία, το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής για να είναι ορισμένο πρέπει να περιέχει τα παρακάτω τυπικά στοιχεία: 1) αριθμό βιβλίου καταχώρισης, 2) είδος κτήματος (αστικό, αγροτικό, οικία, οικόπεδο, αιγιαλός, παραλία), 3) τοποθεσία, 4) έκταση, 5) οριοθεσία, 6) πλευρικές διαστάσεις, 7) προέλευση (τρόπο κτήσης).

Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής, το οποίο φέρει τυπικές ατέλειες, ακυρώνεται από το δικαστήριο, καθόσον η κατά τα άνω πληρότητα είναι αναγκαία από τον ειδικό χαρακτήρα των πρωτοκόλλων τούτων, τα οποία παρότι είναι διοικητικές πράξεις, επιφέρουν αποτελέσματα δικανικά σε βάρος των καθ’ ων (Ε. Δωρή “Τα δημόσια κτήματα” τομ. Α 1980, 512).

Οι αναγκαίες δε προϋποθέσεις για το κύρος του, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, είναι :

α) η κυριότητα του Δημοσίου στο ακίνητο,

β) η αναμφισβήτητη κατοχή του από το Δημόσιο και

γ) η αυθαίρετη κατάληψη του ακινήτου από τον καθ’ ου το πρωτόκολλο, με τον σκοπό απόκτησης δικαιωμάτων και δη, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έγινε αυτή (κατάληψη), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 717/1977 (βλ. ΜΠρΑθ 1973/2021).

Η δίκη εναντίον του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής γενικώς

Κατά την ως άνω έννοια αυτή, το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατατείνει στην προστασία του επικαλούμενου δικαιώματος κυριότητας του Δημοσίου σε ακίνητο που κατέλαβε ιδιώτης, προβάλλοντας δικαίωμα δικής του κυριότητας σε αυτό, στο οποίο και στηρίζει τη σχετική ανακοπή του (ΑΠ 929/2014, ΕφΠατρ 410/2020 ΝΟΜΟΣ).

Περαιτέρω, γενικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Α.Ν. 263/1968, οι οποίες αποβλέπουν στη δραστικότερη προστασία της περιουσίας του κράτους, δημόσιας και ιδιωτικής, αντικείμενο της δίκης, που ανοίγεται με την άσκηση της ανακοπής κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, δεν είναι η αναγνώριση της κυριότητας ή η προσωρινή ρύθμιση της νομής στο επίδικο ακίνητο, αλλά η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την έκδοση του πρωτοκόλλου, το οποίο ανακόπτεται ως παράνομη διοικητική πράξη.

Εξάλλου, λόγοι που μπορούν να στηρίζουν την άνω ανακοπή μπορεί να είναι ελαττώματα που υπάγονται στην τυπική νομιμότητα του πρωτοκόλλου, η μη συνδρομή των προϋποθέσεων για την έκδοση του, λόγοι ακυροτήτων από το δικονομικό δίκαιο (αοριστία του περιεχομένου του, έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας).

………….
ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: