Δασικό προσωπικό

 • Στοιχεία Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δασικών Υπαλλήλων, περιγραφή της στολής τους και των χαρακτηριστικών αυτής. Υ.Α. 159991/4305/26.7.2017 (Β´ 2973)
 • Π.δ. 12/17.2.2017 (ΦΕΚ Α´ 26) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
 • Π.δ. 115/2016 (ΦΕΚ Α΄197) Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί.
 • Αποστολή εντύπων Βιβλίου Συμβάντων, Δελτίων Ατομικών Αναφορών, Δελτίων Στοιχείων Ελεγχόμενου και Βιβλίου Ελέγχων Περιπόλου Δασικών Υπαλλήλων. Εγκύκλιος 138312/1469/11-3-2016 (ΑΔΑ: 78ΤΜ4653Π8-4Ο2)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων). Κ.Υ.Α. 48423/12.5.2015 (ΦΕΚ Γ′ 613)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων). Κ.Υ.Α. 16590/14.5.2015 (ΦΕΚ Γ′ 612)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων). Υ.Α. 16213/12.5.2015 (ΦΕΚ Γ′ 604)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων). Κ.Υ.Α. 38284/12.5.2015 (ΦΕΚ Γ´ 514)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων) ΚΥΑ 49559/15.12.2014 (ΦΕΚ Γ′ 1789/30-12-2014)
 • Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α ́ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/ΟΙΚ.20907/27-8-14 (ΑΔΑ: 71Ψ6Χ-Μ5Λ) ΥΔΙΜΗΔ
 • Επιμερισμός ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2013. Απόφαση 40707/443/01.07.2014 (ΑΔΑ: ΨΓΠ3ΟΡ1Γ-ΧΘΝ)
 • Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α ́ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014.  Εγκύκλιος ΥΔΙΜΗΔ: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16.6.2014 (ΑΔΑ: 7ΚΣ6Χ-Χ6Ξ)
 • 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
 • Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254/21-11-2013)
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας. Υ.Α. 136715/2976/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2789)
 • Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας. Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088 – 3/11/2011 Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Εγκύκλιος 220516/3576/4-8-2011 “Καθήκοντα προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών μετά την εφαρμογή του νόμου 3938/2011”
 • ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 224/Α΄) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
 • ΝΣΚ/168/2011 Δασικοί υπάλληλοι και οδηγοί οχημάτων των δασικών υπηρεσιών – Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας.
 • Έλεγχοι Δελτίων Κατοχής κυνηγετικών όπλων από Δασικούς υπαλλήλους. Εγκύκλιος 102908/2670/19-8-2003
 • Π.Δ. 109/89 (ΦΕΚ. Α΄47 /89) Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων: α) Φυτικής Παραγωγής, β) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, γ) Δασοπονίας…, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: