Δασικό προσωπικό

 • Στοιχεία Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δασικών Υπαλλήλων, περιγραφή της στολής τους και των χαρακτηριστικών αυτής. Υ.Α. 159991/4305/26.7.2017 (Β´ 2973)
 • Π.δ. 12/17.2.2017 (ΦΕΚ Α´ 26) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
 • Π.δ. 115/2016 (ΦΕΚ Α΄197) Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί.
 • Αποστολή εντύπων Βιβλίου Συμβάντων, Δελτίων Ατομικών Αναφορών, Δελτίων Στοιχείων Ελεγχόμενου και Βιβλίου Ελέγχων Περιπόλου Δασικών Υπαλλήλων. Εγκύκλιος 138312/1469/11-3-2016 (ΑΔΑ: 78ΤΜ4653Π8-4Ο2)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων). Κ.Υ.Α. 48423/12.5.2015 (ΦΕΚ Γ′ 613)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων). Κ.Υ.Α. 16590/14.5.2015 (ΦΕΚ Γ′ 612)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων). Υ.Α. 16213/12.5.2015 (ΦΕΚ Γ′ 604)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων). Κ.Υ.Α. 38284/12.5.2015 (ΦΕΚ Γ´ 514)
 • Ένταξη Υπαλλήλων ΥΕ Δασοφυλάκων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων) ΚΥΑ 49559/15.12.2014 (ΦΕΚ Γ′ 1789/30-12-2014)
 • Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α ́ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/ΟΙΚ.20907/27-8-14 (ΑΔΑ: 71Ψ6Χ-Μ5Λ) ΥΔΙΜΗΔ
 • Επιμερισμός ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2013. Απόφαση 40707/443/01.07.2014 (ΑΔΑ: ΨΓΠ3ΟΡ1Γ-ΧΘΝ)
 • Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α ́ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014.  Εγκύκλιος ΥΔΙΜΗΔ: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16.6.2014 (ΑΔΑ: 7ΚΣ6Χ-Χ6Ξ)
 • 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
 • Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254/21-11-2013)
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας. Υ.Α. 136715/2976/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2789)
 • Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας. Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088 – 3/11/2011 Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Εγκύκλιος 220516/3576/4-8-2011 “Καθήκοντα προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών μετά την εφαρμογή του νόμου 3938/2011”
 • ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 224/Α΄) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
 • ΝΣΚ/168/2011 Δασικοί υπάλληλοι και οδηγοί οχημάτων των δασικών υπηρεσιών – Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας.
 • Έλεγχοι Δελτίων Κατοχής κυνηγετικών όπλων από Δασικούς υπαλλήλους. Εγκύκλιος 102908/2670/19-8-2003
 • Π.Δ. 109/89 (ΦΕΚ. Α΄47 /89) Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων: α) Φυτικής Παραγωγής, β) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, γ) Δασοπονίας…, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: