Πρόγραμμα Δασοπροστασίας

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

– 2018

Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2018. Εγκύκλιος 170306/2913/18-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΒ234653Π8-0Φ3)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2018 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 169566/2590/27.4.2018 (Β´ 1578)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2018. Υ.Α. 169567/2591/27.4.2017 (Β´ 1578)

 

– 2017

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2017, για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας.

–  Α.Δ. Αιγαίου
–  Α.Δ. Αττικής
– Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
– Α.Δ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
– Α.Δ. Κρήτης
– Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης
– Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017. Εγκύκλιος 161317/4830/13.11.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΡΑ4653Π8-Ζ30)
Διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου Υλοποίησης Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017. Εγκύκλιος 158344/3930/26.7.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΛ54653Π8-ΦΙΓ)
Υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους 2017 Εγκύκλιος 158234/3461/22-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΙ44653Π8-338) 
Διενέργεια διανυκτερεύσεων από τους Δασικούς Υπαλλήλους. Εγκύκλιος 156551/2731/16.5.2017 (ΑΔΑ: 688Ω4653Π8-ΤΘΘ)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2017 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 156161/2361/27.4.2017 (Β´ 1591) και (ΑΔΑ: 7ΛΔ74653Π8-Μ9Ζ)
Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2017. Υ.Α 156162/2362/27.4.2017 (Β´ 1591) και (ΑΔΑ: 6Ω6Β4653Π8-ΞΕ1)

– 2016

 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2016 για υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας».

–  Α.Δ. Αιγαίου
–  Α.Δ. Αττικής
– Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
– Α.Δ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
– Α.Δ.Κρήτης
– Α.Δ.Μακεδονίας – Θράκης
– Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 • Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2016 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 140577/2480/26-4-2016 (ΦΕΚ Β´ 1348).
 • Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ − 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) για το έτος 2016. Υ.Α. 140578/2481/26-4-2016 (ΦΕΚ Β´ 1348).

– 2015

 • Καθιέρωση υπερωριακής κλπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2015 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 123850/2046/17-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 725)
 • Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.). Υ.Α. 124501/2047/17-4-2015 (ΦΕΚ Β′ 725).

– 2014

 • Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2014 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 111391/3864/3.7.2014 (ΦΕΚ Β΄1940)
 • Τροποποίηση Απόφασης για την «Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων της Ειδικής Γραμματείας ∆ασών (ΣΚ∆ – 1591), της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.∆. (199). Υ.Α. 111325/3539/16.6.2014 (ΦΕΚ Β΄1747)
 • Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2014 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 107772/2244/7.04.2014 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-Τ5Θ)
 • Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων της Ειδικής Γραμματείας Δασών (ΣΚΔ – 1591), της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.Δ. (199). Υ.Α  107773/2245/7.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0-Δ9Ω)

– 2013

 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90276/1395/21.04.08 (ΦΕΚ 815/Β) υπουργικής απόφασης για τον «Καθορισμό έδρας, χρόνου, ωραρίου λειτουργίας, αρμοδιοτήτων, διάρθρωσης, εξοπλισμού και στελέχωσης του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας». Y.A. 132304/2731/16.6.2013 (ΦΕΚ 1544/Β)
 • Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2013. Εγκύκλιος 132387/3272/27.6.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΖ0-ΞΥΠ)ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΑΔΑ: ΒΛ4Ω0-1ΛΗ“2 σελίδα …• Οι υπάλληλοι του κλάδου ∆Ε Δασοφυλάκων,…
 • Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων της Ειδικής Γραμματείας Δασών (ΣΚΔ – 1591), της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.Δ. (199). Υ.Α. Αριθμ. 129966/1988 (ΦΕΚ 1041 Β΄). ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΔΑ:ΒΕΝ00-0Λ8).

– 2012

 • Αριθμ. 171447/2334/11.6.2012 Εγκύκλιος “Διευκρινήσεις επί του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2012 και της κατανομής ωρών υπερωριακής κ΄ λοιπά εργασίας”

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: