Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Οδηγίες

Ακολουθούν χρονολογική σειρά (έτος/μήνας/ημέρα δημοσίευσης).

– 2013

– 2014    → – 2012     → – 2011   → – παλαιότερες

 • Υλοτομία αυτοφυών δένδρων σε αποστραγγιστικά δίκτυα. Έγγραφο 138825/2489/12.12.2013
 • Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209/2011)» (Β΄ 21), όπως ισχύει. Υ.Α. 65150/1780/25-11-2013 (ΦΕΚ Α΄389)
 • «Οδηγίες εφαρµογής άρθρου 61 ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 άρθρου 326 νόµου 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) ». Εγκύκλιος  139134/5985/28-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ120-ΓΙΑ) [Π.Δ.Α.]
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή θεμάτων σχετικά µε τα «Πιστοποιητικά για την μετακίνηση ζώντων δειγμάτων εντός της Ένωσης», από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Εγκύκλιος 136725/3079/8-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ170-ΓΙΗ)
 • Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Απόφαση 137988/2321/5-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ο0-7ΙΖ)
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας. Υ.Α. 136715/2976/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2789) [Υπερωριακή απασχόληση]
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για τα ληπτέα βήματα από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ στην περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη νονιμότητα ξυλείας ειδών CITES που εξάγεται εντός της ΕΕ. Εγκύκλιος 136721/3050/4-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Π0-ΩΩ3)
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102569/28.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2912/22.12.2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός των δασικών υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου, των δασικών φυτοϋγειονομικών ελεγκτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καθορισμός των καθηκόντων τους». ΚΥΑ 10949/126220/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2707).
 • Τροποποίηση απόφασης «Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων»  Απόφαση 136899/2247/23-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΤ0-ΡΥΓ)
 • Τροποποίηση της αριθ. 331/10301/25.01.2013 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» (Β΄ 198/5.2.2013). KYA 3941/120925/7-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2642)
 • Πραγματοποίηση προγράμματος εμβολιασμών από αέρος – Ενεργητική Επιτήρηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του. Αριθμ. 136708/2902/18-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ00-8Χ5)
 • Εφαρμογή νομοθεσίας παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων − Παράνομης κλαδονομής − Παράβασης δασικών αστυνομικών διατάξεων. Εγκύκλιος  136953/5132/14-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ10-7ΙΓ).
 • Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Υ.Α. 55174/4-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2605)
 • “Περί καθορισμού δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής της οικονοµικής ενίσχυσης των ρητινεργατών ορισμένων Νομών της χώρας για πυροπροστασία των δασών έτους 2012”. Υ.Α. 136882/2124/9-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΡ0-Μ29)
 • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτήματος VΙ της αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει. ΚΥΑ 170078/22-8-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2507/2013)
 • Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Υπουργική Απόφαση 52983/1952/25-9-2013 (ΦΕΚ Β΄2436)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας. Υ.Α. 49439/16-9-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2362).
 • Εφαρμογή του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄32), όπως ισχύει, για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος. Εγκύκλιος 3115/9-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ)
 • Ορισμός Μελών Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Υ.Α. Δ13/Φ7.9/17066/17.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Γ0-9Δ2)
 • Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. ΚΥΑ 8197/90920/22-07-2013 (ΦΕΚ Β΄1883/01-08-2013)
 • Χρηµατοδότηση των ∆ασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2013» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2013
 1. «ανάπτυξης θηραµατοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων» Εγκύκλιος: 133231/2609/18.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Τ0-Ρ2Ο)
 2. «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» Εγκύκλιος: 133233/2610/18.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Τ0-8ΞΨ)
 3. «καλλιέργειας δασικών φυτωρίων και σποροσυλλογής» Εγκύκλιος: 133232/2572/18.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Τ0-Υ06)
 • Δυνατότητα έκδοσης αδειών δόμησης στις εκτάσεις των παραγράφων 6β & 6γ του άρθρου 3 του νόµου 998/1979. Εγκύκλιος 133340/3030/5.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ0-Ζ09). Για τα σχετικά (εγκύκλιες διαταγές, γνωμοδότηση ΝΣΚ, δείτε ΕΔΩ)
 • Δυνατότητα παραγωγής δενδρυλλίων κατάλληλων για χριστουγεννιάτικα δένδρα και καλλωπιστικών κλώνων. Αριθ. 131578/1631/3.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ0-Λ8Β).
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90276/1395/21.04.08 (ΦΕΚ 815/Β) υπουργικής απόφασης για τον «Καθορισμό έδρας, χρόνου, ωραρίου λειτουργίας, αρμοδιοτήτων, διάρθρωσης, εξοπλισμού και στελέχωσης του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας». Y.A. 132304/2731/16.6.2013 (ΦΕΚ 1544/Β)
 • Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2013. Εγκύκλιος 132387/3272/27.6.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΖ0-ΞΥΠ). ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΑΔΑ: ΒΛ4Ω0-1ΛΗ) “2 σελίδα …• Οι υπάλληλοι του κλάδου ∆Ε Δασοφυλάκων,…
 • Προστασία και Διαχείριση Υδατορευμάτων. Έγγραφο 130938/2294/22-5-2013
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 9814/ 17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1222/20.5.2013) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» Υ.Α. 11463/6-6-2013 (ΦΕΚ Β΄1393)
 • Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων. Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24.5.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ). Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Κατανομή εποχικού προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). Υ.Α 28489/15.05.2013 
 • Ανακοίνωση παρατυπιών / υποψιών απάτης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Εγκύκλιος 284/39147/29.3.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ)
 • Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Y.A. 9814/17.5.2013 (ΦΕΚ 1122 Β΄). Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 11463/6-6-2013 (ΦΕΚ Β΄1393) Υ.Α.
 • Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του ΠΑΑ 2007−2013, κατά το έτος 2013. KYA 9475/26-4-2013 (ΦΕΚ 1159 Α’).
 • Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2013 σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων και μέτρων στήριξης στα πλαίσια των Καν.(ΕΚ) 73/2009 και 1405/06  ΟΠΕΚΕΠΕ 55287/10-5-13 (ΑΔΑ: ΒΕΝΦ46ΨΧΞΧ-6ΝΙ)
 • Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2013. Επανάληψη στο ορθό ως προς το Παράρτημα Ι. 130730/2187/8-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ),  η αρχική απόφαση, πριν την διόρθωση, είχε ΑΔΑ:ΒΕΝΓ0-ΟΨ0
 • Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων της Ειδικής Γραμματείας Δασών (ΣΚΔ – 1591), της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.Δ. (199). Υ.Α. Αριθμ. 129966/1988 (ΦΕΚ 1041 Β΄). ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΒΕΝ00-0Λ8).
 • Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013. ΚΥΑ αριθμ. 8512/15-4-2013 (ΦΕΚ 1060 Β΄)
 • Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Απόφαση  130440/1269/30-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ560-9ΜΘ) 
 • Χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2013» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2013. Εγκύκλιος  130353/1586/25-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5Ο0-ΜΚΨ)

 

 • Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος. Υ.Α. Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ/15-4-2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-4-2013) 
 • Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4056/12 (ΦΕΚ-52 Α), όπως ισχύουν, περί αναστολής επιβληθέντων προστίμων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Υπουργείο Οικονομικών ΠΟΛ.1085/19-4-13 (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΗ-ΓΦ7)
 • Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εγκύκλιος ΔΟΑ/οικ. 8638/26-3-2013 (ΑΓΑ: ΒΔ2ΦΥ-ΙΓ7)
 • Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών. Εγκύκλιος 6 αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ)
 • Καθορισμός τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Απόφαση  125817/1031/12-4-2013  (ΑΔΑ: ΒΕΑ20-0Λ1)
 • Κατανοµή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2013) συνολικού ποσού ύψους 18.400.000,00 € στους ∆ήµους και Συνδέσµους αυτών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Υ.Α. 11833/11-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΥΝ-ΣΣΖ)
 • Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ.138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185/24.09.2009). Εγκύκλιος 14 Αριθμ. Δ15/οικ/6044/8-4-2013
 • Διευκρινήσεις για την ολοκλήρωση των διαδικασιών Δημοπράτησης και έκδοσης Απόφασης Προέγκρισης Σύμβασης Αναδόχου στα πλαίσια του Σ.Δ.Ε. των συγχρηματοδοτούμενων δασικών έργων της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΠΑΑ 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εγκύκλιος 125812/943/08-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΦ0-8ΘΩ)

 • Συγκρότηση του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.) για τα έτη 2013-2014. Y.A. 14129/29-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΛ0-ΜΧΚ)
 • Διορθώσεις Σφαλμάτων (ΦΕΚ 675/Β/2013) στην αριθμ12594/346/28-1-2013 (ΦΕΚ 224/Β/2013) Απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ  με θέμα “Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας”
 • Καθορισμός κριτηρίων για την διαπίστωση της ανάγκης εκτεταμένης προσαρμογής της αποτύπωσης των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα με εφαρμογή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης και απεικόνισης κατά το άρθρο 19 Α του Ν. 2664/1998. ΟΚΧΕ αριθμ. 561/06/28-12-2012 (ΦΕΚ 567 Β΄/2013)
 • Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών. Εγκύκλιος 1521/21-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΖΙ-Ω36)
 • Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2013. Υ.Α. 125399/779/8-3-2013 (ΦΕΚ 596 Β’)
 • Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΚΥΑ αριθμ. οικ. 102290/5-3-2013 (ΦΕΚ 594 Β’)
 • Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2013. Δ15γ/οικ/3676/4-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ01-9ΔΣ)
 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Ενιαίος κατάλογος με τα Μη-CITES είδη άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας του άρθρου 2, περίπτωση δ, της ΚΥΑ αριθ. 125188/246/22-01-2013 (B΄ 285), για τα οποία έχει εφαρμογή το άρθρο 8 της εν λόγω ΚΥΑ αναφορικά με την έκδοση των επονομαζόμενων «απλών αδειών». Εγκύκλιος αριθμ. 127703/602/18-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΙ0-ΣΤΚ)
 • Αποδοχή από τις δημόσιες υπηρεσίες αντιγράφων εγγράφων που συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση, όπως τα πρωτότυπα και διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων: ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.6341/18-2-13 
 • Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4061/2012 στις προστατευόμενες περιοχές των άρθρων 18 & 19 του ν. 1650/1986 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Εγκύκλιος αριθμ599/26167/26-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ) 
 • Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. Y.A. Αριθμ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013  (ΦΕΚ 363/Β/19-2-2013). Δείτε το απόσπασμα της Υ.Α. που αφορά ΜΟΝΟ τα έργα πρασίνου ΕΔΩ…
 • Πρόγραμμα επιφυλακής  υπαλλήλων  για  την εξυπηρέτηση  των αναγκών του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ-1591), στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013. Υ.Α. 125131/612/11-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΣ0-4ΞΥ)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 084 (Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013. Υ.Α. 125861/510/6-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΘ0-5ΔΣ)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 084 (Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013. Υ.Α. 125865/241/6-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΘ0-Μ04)
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 0842 (Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013. Υ.Α. 125866/394/6-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΘ0-5ΑΣ)
 • Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/81.Υ.Α. 125174/288/22-1-2013 (ΦΕΚ 183/Α/2013)
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών. Y.A. 125120/327/24-1-2013 (ΦΕΚ 112/Β/2012) 
 • Υ.Α. 3791/21-1-2013 (ΦΕΚ 104/Β/2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ.1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9″.  Δείτε σχεικές αποφάσεις (ΕΔΩ)

– 2012

– 2011

– Παλαιότερες

Εγκύκλιος: Πράξη της Διοίκησης που εξαντλεί τη δεσμευτική ισχύ της μέσα στο πλαίσιο της Διοίκησης. Οι Εγκύκλιοι διακρίνονται σε ερμηνευτικές και κανονιστικές. Οι Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι εκδίδονται από τους ιεραρχικώς προϊσταμένους των διάφορων υπηρεσιακών σχηματισμών του Κράτους και των ΝΠΔΔ (π.χ. Υπουργούς, Νομάρχες, Γενικούς Γραμματείς, Διοικητές), κατά την άσκηση του προληπτικού ιεραρχικού ελέγχου. Με τις Κανονιστικές Εγκυκλίους καθορίζονται καθήκοντα των ιεραρχικώς υφισταμένων υπαλλήλων έναντι των προϊσταμένων τους και επιβάλλονται υποχρεώσεις ή αναγνωρίζονται δικαιώματα των διοικούμενων.

Η εγκύκλιος, αν και αδιαμφισβήτητα δεν εισάγει δίκαιο, στην πράξη, ενόψει του αναλυτικού και εκλαϊκευτικού της χαρακτήρα, εκλαμβάνεται από τα κατώτερα διοικητικά κλιμάκια ως ο πράγματι ισχύων κανόνας. Σε κάθε περίπτωση, μια εγκύκλιος δεν μπορεί να παράγει αντίθετο δίκαιο από αυτό που με σαφήνεια ορίζεται από τον σχετικό νόμο, ούτε φυσικά να «αποσαφηνίζει» τον νόμο επί τα χείρω.

6 replies

 1. Κάτι σχετικό: Τεχνικές προδιαγραφές των αντιπυρικών σχεδίων διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας. Εγκύκλιος 117845/1628/11-4-2011

  • Με αφορμή την εγκύκλιο 132387/3272/27.6.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΖ0-ΞΥΠ). ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΑΔΑ: ΒΛ4Ω0-1ΛΗ):
   Οι προτάσεις , εδώ και χρόνια, για μια Δασική Υπηρεσία, που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση με αρχική εφαρμογή στα Δασοφυλάκεια και στα Δασονομεία δυστυχώς δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος στους «συναδέλφους» των κέντρων αποφάσεων.
   Έτσι παρά του ότι διατυμπανίζουν ότι οραματίζονται μια υπηρεσία με «κάθετη οργάνωση» όσον αφορά την δομή της σε πολιτικό επίπεδο, από την άλλη στην πράξη την καθιστούν όλο και περισσότερο υδροκέφαλη και συμπιεσμένη στη βάση όσον αφορά την υπηρεσιακή της δομή.
   Έτσι αφού, κατήργησαν (και θεσμικά) τα Δασονομεία με τα Π.Δ. του 2010 έρχονται τώρα και αντί να θέσουν υπηρεσιακές ΜΟΝΑΔΕΣ σε 24ωρη, ή έστω 16ωρη όπως λένε, θέτουν τους ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ με διαφορετική μάλιστα μεταχείριση κατά κλάδο, διασπώντας ακόμη περισσότερο την όποια συνοχή είχε απομείνει στις περιφερειακές μονάδες, όπου οι συνάδελφοι αφοσιωμένοι και απορροφημένοι στην εργασία τους δεν είχαν την πολυτέλεια να ερίζουν.
   Έτσι από το δεν είμαστε φαντάροι για να φοράμε στολή (ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΗΣ -1980) περάσαμε στον δεν είμαι πυροσβέστης για να σβήνω φωτιές (ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – 1998) και φτάσαμε στο δεν είμαι υλωρός για να εργασθεί ο κλάδος μου προς “συμπλήρωση ωραρίου” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ!!! 12-13).
   Τὶ απόμεινε πλέον να ειπωθεί, που όπου να ‘ναι θα το ακούσομε και αυτό: «ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΑΣΙΚΟΣ».
   Δηλαδή εκεί που από τη μια προτείνουμε (υποκριτικά;) να ονομασθούν Δασικοί όλοι οι υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών, από την άλλη χάνουμε εμείς (στην πράξη) την ιδιότητα του δασικού….

 2. Παρακαλώ που μπορώ να βρω την αρ.117824/1335/31-3-2011 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ που αφορά τεχνικές προδιαγραφές αντιπυρικών σχεδίων διαχείρισης δασικών πυρκαγιών;

Trackbacks

 1. Ένας χρόνος “Δασαρχείο” | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: