Παλαιότερες Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Οδηγίες

Ακολουθούν χρονολογική σειρά (έτος/μήνας/ημέρα).

– Πριν το 2011     

– 2016 → – 2015 → – 2014   → – 2013     → – 2012   → – 2011

Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010). Αριθ. 199284/707, (ΦΕΚ 2159/Β/ 31-12-2010).
Οδηγίες εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 νόμου 998/1979, όπως ισχύει. Υ.Α.. 204262/4545/23-11-2010 (ΑΔΑ: 4Ι0Ξ0-9).
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 114 ν.1892/1990 και 71 παρ. 1 & 2 ν.998/1979 μετά την έκδοση των 3759/2009 και 49/2010 αποφάσεων του ΣτΕ. Εγκύκλιος 204252/4380/18-11-2010 (ΑΔΑ: 4Ι0Ψ0-Τ)
«Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια». Εγκύκλιος 115378/22-10-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΞ90-Χ)
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/2010)
Συναίνεση ιδιοκτήτη δασικού χαρακτήρα έκτασης για τις περιπτώσεις έργων Α.Π.Ε. Εγκύκλιος 201184/3776/27-9-2010
Αποδοχή της αριθ. 260/2010 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. που αφορά την εκτέλεση έργων δασικής αναψυχής σε αναδασωτέες εκτάσεις. Εγκύκλιος 200643/2626/9-8-2010
Ένταξη έργων των Δράσεων 2 & 3 του μέτρου 226 “Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης” που αφορά Δημόσια Δάση και Δασικές εκτάσεις. Υ.Α. 103040/1235/7-9-2009
Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων. Y.A. 103351/2412/9-7-2009 (ΦΕΚ 1377/Β/2009)
Οδηγίες για την εφαρμογή αρθ. 36 Ν.3698/2008. Εγκύκλιος 97870/2248/07-05-2209
Χαρακτηρισμός εποικιστικών εκτάσεων. Οδηγία 4007/3.12.2008
Οδηγίες προς τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες. Εγκύκλιος 101769/1994/21-11-2008
Πρωτόκολλα εγκατάστασης, πρωτόκολλα παράδοσης και Παραλαβής εκτάσεων. Εγκύκλιος 97936/3698/26-9-2008
Πάρκα – Άλση, νομική προστασία δενδροστοιχιών. Εγκύκλιος 87991/3814/π.ε./20-3-2008
Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού για την εξέταση αιτημάτων επιτρεπτών επεμβάσεων Εγκύκλιος 102564/3428/14-11-2007
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των συνόλων ξύλινων οικημάτων του άρθρου 1 παρ. 7 του Ν. 3208/2003» (Δασικών Χωριών). KYA 117036/6306/28-12-2004 (B´ 1980).
Θεσμικό Πλαίσιο Προστατευτικών Δασών – Απογραφή Προστατευτικών Δασών. Υ.Α. 116162/5886/07.12.2004
Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον Χαρακτηρισμό και την προστασία δασικών εκτάσεων. Εγκύκλιος 88416/529/1-12-2000
Απογραφή Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης. Εγκύκλιος 50473/1009/4-3-1998 
Αναμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής δασικών οδών Γ’ Κατηγορίας. Απόφ. 92833/4679/01.12.1997
Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μετά την αποψίλωσή του λόγω πυρκαγιάς.  Εγκύκλιος 86783/2970/07.12.1992
Οδηγίαι εφαρμογής διατάξεων Ν. Δ/τος 996/1971. Εγκύκλιος 152 με αριθμ. πρωτ. 117509/996/8.11.1971 
Έγκρισις Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και διαγραμμάτων ύλης μελετών Αναδασώσεων Εγκύκλιος 53418/3576/εγκ.162/14-10-1969

.

→ – 2014   → – 2013     → – 2012   → – 2011

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: