Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών

kausoxula

2015

 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2015» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών. Υ.Α. 120103/208/9-1-2015 (ΦΕΚ Β′ 60)
 • Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2015.

2014

 • Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες .
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2014» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών. Υ.Α. 104305/112/13.01.2014 (ΦΕΚ Β΄62). Η απόφαση στο Διαύγεια (ΑΔΑ: ΒΙΨΒ0-74Ι)

2013

Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού (2013)

Αποφάσεις καθορισμού ωραρίου εργασίας προσωπικού μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Snap_2013.02

12-2-2013

Με την αριθμ. 125131/612/11-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΣ0-4ΞΥ) Απόφαση καθορίστηκε το πρόγραμμα λειτουργίας – επιφυλακής του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (Σ.Κ.∆. –1591) συνολικής διάρκειας δεκατριών εβδομάδων, για την περίοδο από 11.02.13 µέχρι και 12.05.13, από υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Φ.Π. της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

Οι ορισθέντες  υπάλληλοι   επιφυλακής  στο Σ.Κ.∆. – 1591 θα έρχονται  σε επικοινωνία,  για κάθε συμβάν που  αφορά περιστατικό  λαθροϋλοτομίας  ή παράνομης  διακίνησης  δασικών προϊόντων, µε το συνεργείο επιφυλακής που θα λειτουργεί στα Δασαρχεία, τις Δ/νσεις  Δασών άνευ Δασαρχείων, τις Δ/νσεις Δασών των Νομών και τις Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

Πριν  από  τη  λήξη της καθημερινής  υπηρεσίας,  θα υποβάλλουν  µε ΦΑΞ συνοπτική  αναφορά των περιστατικών  που  επιλήφθηκαν, στο αρμόδιο Τµήµα Α΄ της Διεύθυνσης  Προστασίας Δασών & Φ.Π., σε προκαθορισμένη φόρμα εντύπου.

Η επιφυλακή για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Σ.Κ.∆.,  θα γίνεται από ώρα 15:30 µ.µ. έως και 22:00 µ.µ. τις καθημερινές και τα Σάββατα και από 08:00 π.µ. έως και 20:00 µ.µ. τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες. Η  υπερωριακή  εργασία θα παρέχεται  στην έδρα του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (Σ.Κ.∆.) της Ειδικής Γραμματείας Δασών (Τέρμα Αλκμάνος – ΙΛΙΣΙΑ).

Διαβάστε την απόφαση (ΕΔΩ…)

Snap_2013.02

6-2-2013

Δημοσιεύτηκε η αριθμ. 125935/542/5-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΘ0-ΜΚΓ) εγκύκλιος του Ειδικού Γραμματέα Δασών όπου δίνονται σαφής οδηγίες για την Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013 και παρουσιάζεται η κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων ανά Περιφέρεια και ανά οργανική μονάδα. Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ….

 • Παράρτημα 1 Ενδεικτική περιγραφή μέτρων πρόληψης λαθροϋλοτομιών
 • Παράρτημα 2 Κατανομή διατιθέμενων πιστώσεων ανά Περιφέρεια
 • Παράρτημα 3 Κατανομή διατιθέμενων πιστώσεων ανά οργανική μονάδα

Σχετικές αποφάσεις

 • Η αρ. πρ. 125120/327/24.01.13 (ΦΕΚ 112/Β’)  απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Καθιέρωση εργασίας  για  την  Υλοποίηση  του  Ειδικού  Προγράμματος  Πρόληψης  Λαθροϋλοτομιών έτους 2013 και κατανομή αντίστοιχων αριθμού ωρών» (ΑΔΑ: ΒΕΥΦΟ-ΥΥΨ)
 • Η αρ. πρ. 160/22.01.13 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος  του  Πράσινου  Ταμείου  «Προστασία  και αναβάθμιση  Δασών  2013»  και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2013» (ΑΔΑ: ΒΕΙΩ46Ψ844-ΩΕ7)
 • Η αρ. πρ. 179509/5077/21.12.12 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργού ΠΕΚΑ «Σχεδιασμός και δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών».

fek

2-2-2013

Δημοσιεύτηκε η αριθμ. 125120/327/24-1-2013 (ΦΕΚ 112/Β/2013)  Απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ “Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών”. Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να δείτε ΕΔΩ (ΦΕΚ)… και ΕΔΩ (ΑΔΑ: ΒΕΥΦ0-ΥΥΨ)

Η συνολική δαπάνη είναι ύψους 1.490.000€, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έτους 2013 και συγκεκριμένα τον Άξονα Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2 «Βελτίωση υποδομών πρόληψης λαθροϋλοτομιών».

Το σύνολο ωρών εργασίας είναι μέχρι 124.154 ώρες, από τις οποίες

 • α) 47.120 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 319.960 € και 23.474 ώρες υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 201.386 € και
 • β) 53.560 ώρες για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των κλάδων προσωπικού που εργάζεται και σε απογευματινό ωράριο, με δαπάνη μέχρι ποσού 160.680 €.

Για την υποστήριξη των μέτρων, η κάθε υπηρεσία που εμπλέκεται στα μέτρα, χρηματοδοτείται επιπλέον για το διάστημα των 3 μηνών (ή 13 εβδομάδων συνολικά) για την κάλυψη του κόστους καυσίμων και συγκεκριμένα μέχρι του ποσού των 251.054€ και για την κάλυψη του κόστους των εκτός έδρας κινήσεων των περιπόλων μέχρι του ποσού των 556.920€.

Snap_2013.02

21-12-2012

Σχεδιασμός και δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών Εγκύκλιος 179509/5077/21-12-2012 (ΑΔΑ: Β4Μ10-ΛΞΛ)

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: