Έντυπο

Βιβλίο Συμβάντων, Δελτία Ατομικών Αναφορών, Δελτία Στοιχείων Ελεγχομένου και Βιβλίο Ελέγχων Περιπόλου Δασικών Υπαλλήλων

Ο προϊστάμενος της Δασικής Υπηρεσίας ή ο αναπληρωτής αυτού ελέγχει καθημερινά τα Δελτία Ατομικών Αναφορών, κάθε αναφορά τη μονογράφει και σημειώνει επ΄ αυτής ενδεικτικά με κόκκινο μελάνι τις υπηρεσιακές ή άλλες πιθανές ανακριτικές ενέργειες που πρέπει

Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού

Καθορισμός ενιαίων εντύπων (υποδείγματα) αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού, Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και των αποφάσεων των Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Νέα Έντυπα Κατασχέσεων

Με την αριθμ. 129964/1983/18.4.2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, απεστάλησαν στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σχέδια εντύπων