Έπαγγελματικα Δικαιώματα

Εφαρμογή του ν. 3919/2011, όπως ισχύει, για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος

Γεωτεχνικοί ορίζονται οι επαγγελματίες με ειδικότητα γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου, πτυχιούχοι συγκεκριμένων Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

ΓΕΩΤΕΕ: σύνταξη Διαχειριστικών Μελετών σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου

αποφάσισε ομοφώνα να ζητήσει την αναδιατύπωση της διάταξης ώστε να διατυπώνεται με σαφήνεια ότι δυνατότητα σύνταξης όλων των κατονομαζόμενων σε αυτήν Διαχειριστικών Μελετών και Τεχνικών Εκθέσεων Εργασιών, έχουν, ισότιμα, τόσο οι δασολόγοι όσο και οι γεωπόνοι.

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε Δασολόγους

έχουν εφαρμογή και στους Δασολόγους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν υπηρεσίες αντικειμένου σχετικού με αναλύσεις εδάφους, πετρωμάτων και φυτικού υλικού ή/και διενέργειας τοπογραφικών μετρήσεων.