Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Εκπαίδευση σε θέματα GIS, Χωρικής Ανάλυσης και Γεωχωρικών Πληροφοριών

Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΜΓΠΣ) του ΓΠΑ διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με γενικό τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων με χρήση G.I.S. Η περίπτωση του Δημοσίου Δάσους Σκρα-Φανού

Η αξιοποίηση της δασικής πληροφορίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών συμβάλλει στον καθορισμό των στρατηγικών στόχων της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων της NASA στο στόχαστρο διεθνούς συνεδρίου

Το ζήτημα είναι τώρα η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μεθόδων για την ανάλυση των εικόνων, ευκρίνειας 20-30 μέτρων και την επεξεργασία των πληροφοριών» εξήγησε o αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Ιωάννης Γήτας.

Πρωτοβουλία INSPIRE – Πείτε τη γνώμη σας σχετικά με την «Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η πρόληψη φυσικών καταστροφών απαιτεί καλής ποιότητας δεδομένα και περιβαλλοντικές πληροφορίες, για τα οποία η οδηγία INSPIRE σχεδιάστηκε για να εξασφαλίζει.