Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται να υπαχθούν, κατά κανόνα, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013

Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών (Αποδοχή Γνμδ ΝΣΚ 215/17)

Αποδεκτή έγινε από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η ΝΣΚ 215/2017 γνωμοδότηση του Β’ τμήματος αναφορικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των δασών και δασικών εκτάσεων

Εφαρμογή δασικής νομοθεσίας σε κοινόχρηστους χώρους που δεν χαρακτηρίζονται στο σχέδιο πόλης ως αστικό πράσινο

Κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλεως δεν χαρακτηρίζονται ως «πάρκα» ή «άλση», ως «κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου» ή γενικότερα ως «αστικό πράσινο»

Εφαρμογή ή μη ερμηνευτικού κανόνα του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου σε δικαιοπραξίες

Δεν τίθεται θέμα εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση του ερμηνευτικού κανόνα του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, σύμφωνα με τον οποίο επί πωλήσεως ακινήτου γενομένης καθ΄όρια και μέτρα επί συνολικού τμήματος, ο καθ΄όρια προσδιορισμός θεωρείται επικρατέστερος του κατά μέτρα