Δασοκομία

Προσθήκη δραστηριότητας «02 – Δασοκομία και Υλοτομία» στα μη υπαγόμενα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου

Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227/06.12.2016), προστίθεται, μεταξύ άλλων, ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας «02 – Δασοκομία και Υλοτομία»

Δάσωση Αγροτικών Γαιών 2014 – 2020

Το μέτρο αυτό καλύπτει την επέκταση και τη βελτίωση των δασικών πόρων μέσω δάσωσης γαιών και δημιουργίας αγροδασικών συστημάτων, τα οποία συνδυάζουν συστήματα εκτατικής γεωργίας και δασοπονίας.

Δασοκομικός χειρισμός των δασών του Δικτύου NATURA 2000

Μία από τις αδυναμίες του οικονομικά διαχειριζόμενου δάσους είναι ότι οι περίτροποι χρόνοι που καθορίζονται με αμιγώς οικονομικά κριτήρια είναι κατά πολύ μικρότεροι της διάρκειας ζωής των περισσότερων δασοπονικών ειδών