Κέντρο Επεξεργασίας

Διάθεση αντί τιμήματος δασικών σπόρων, μοσχευμάτων και κώνων

Δικαιούχοι είναι τα ιδιωτικά δασικά φυτώρια, ερευνητικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και στην περίπτωση δευτερευόντων προϊόντων εκκόκισης σε επιχειρήσεις κατασκευής στολιδιών και παιχνιδιών και ιδιώτες.