Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων

Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων του διαχειριστικού έτους 2015

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. 120791/1233/ 1-4-2015 απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΑΠΕΝ με την οποία κυρώνεται και ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια, για το δασικό διαχειριστικό έτος 2015

Συλλογή ξηρών πευκοβελόνων

Δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα και τη διαδικασία χορήγησης άδειας συλλογής ξηρών πευκοβελόνων, εκατέρωθεν δασικού οδικού δικτύου, µε χειρωνακτικά μέσα, σε ιδιωτική εταιρία