Παράβολο

Καθορισμός ύψους παραβόλου για αντιρρήσεις σε Πράξεις Χαρακτηρισμού

Μετά την τροποποίηση με τον Ν.4280/2014, του Άρθρου 14 (Προσωρινή επίλυση αμφισβητήσεων) του Ν. 998/79, η υποβολή αντιρρήσεων κατά Πράξεως Χαρακτηρισμού από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον γίνεται κατόπιν καταβολής παραβόλου.