Παραγωγή καλλωπιστικών φυτών

Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων

Καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δασικών φυτωρίων σε δασικές υπηρεσίες και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα