Περιβαλλοντικές ενισχύσεις

Περιβαλλοντικές ενισχύσεις ΟΤΑ

Η περιβαλλοντική ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 χορηγείται αποκλειστικά σε δήμους, στην περιφέρεια των οποίων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν διυλιστήρια.