Πρωτόκολλο ειδικής αποζημίωσης

ΣτΕ 1167/2020 – Μη νόμιμο πρωτόκολλο Δασάρχη για την επιβολή ειδικής αποζημίωσης

Η υποχρέωση καταβολής ειδικής αποζημίωσης για την διατήρηση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων συντρέχει εις ολόκληρον για καθέναν από τους υπόχρεους κύριο, νοµέα ή κάτοχο των κατασκευών αυτών, ως κατόχου νοουμένου οιουδήποτε προβαίνει σε οποιαδήποτε διακατοχική πράξη.

ΣτΕ 705/2016: Αποζημίωση λόγω διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών σε δασική έκταση

Μεταξύ των υπόχρεων σε καταβολή ειδικής αποζημίωσης λόγω διατήρησης αυθαιρέτου κατασκευής εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως περιλαμβάνεται, καταρχήν και ο ανεγείρας την κατασκευή αυτή εργολάβος, υπό την προϋπόθεση