ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ πάνω στην απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3-7-2020
Διαμαντής Σταγγίδης,
Δασολόγος