Τα πρόχειρα καταλύματα ζώων και η περιπέτεια του ορισμού τους

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 4056/2012, κατατάσσονται, ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τη μορφή τους, σε τρεις κατηγορίες: