Τα πρόχειρα καταλύματα ζώων και η περιπέτεια του ορισμού τους

ktinotrofia

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 4056/2012, κατατάσσονται, ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τη μορφή τους, σε τρεις κατηγορίες:
α) στα πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας (κατηγορία πρώτη),
β) στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του τύπου ή του προτύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία (κατηγορία δεύτερη), και
γ) στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας (κατηγορία τρίτη).

Η κατηγορία όπου εντάσσονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει μια κτηνοτροφική μονάδα καθορίζει την διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία της.

Πρόχειρα καταλύματα ζώων

Όσο αφορά την πρώτη κατηγορία, ο ορισμός που δίνει το άρθρο 1 του ν. 4056/2012 αναφέρει ότι «πρόχειρα καταλύματα ζώων είναι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών και εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους».

Με την αριθμ. 1464/67426/13-6-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο εφαρμογής του νόμου που φέρει την υπογραφή του τότε υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ν. Μαραβέλια, διευκρινίζεται ότι:

«I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012).
Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία, είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών, εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μπορoύν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, δε διαθέτουν συστήματα χειρισμού υγρών αποβλήτων».

Στη συνέχεια, με την αριθ. 749/55347/11-5-2016 (ΑΔΑ: Ω4Λ74653ΠΓ-Φ8Ε) εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου, τροποποιείται η προηγούμενη διευκρινιστική εγκύκλιος όσο αφορά τα πρόχειρα καταλύματα ζώων. Πιο συγκεκριμένα, προστίθεται η φράση:

«Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναι αποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναι αποδεκτή».

Τέλος, στην ορθή επανάληψη της παραπάνω εγκυκλίου, που αναρτήθηκε χθες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έχει διαγραφεί η φράση «δομική ξυλεία» και η τελική μορφή του ορισμού του όρου “πρόχειρα καταλύματα ζώων”, για την εφαρμογή του νόμου 4056/2012, σύμφωνα με την αριθ. 749/55347/11-5-2016 εγκύκλιο, έχει ως εξής:

«Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία. Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξυλεία ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών που μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναι αποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναι αποδεκτή. Τα πρόχειρα καταλύματα εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους».

Σχετικά αρχεία:
Εγκύκλιος 749/55347/11-5-2016 (ΑΔΑ: Ω4Λ74653ΠΓ-Φ8Ε) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Εγκύκλιος 1464/67426/13-6-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ)


ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: