ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Συλλογή αποφάσεων και πληροφοριών για τη νόσο της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων

Χάρτης με επιβεβαιωμένα κρούσματα εντός ελληνικής επικράτειας ή κοντά στα ελληνικά σύνορα

Τρόποι μετάδοσης (πατήστε για μεγέθυνση)

Αποφάσεις – Έγγραφα

10.08.22  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80985/2617/03.08.2022 (Β΄ 4239) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους.» (Β’ 313)

02.03.21  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ//19752/739/28.02.2021 (Β΄ 820) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 190).

28.01.21  ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (Β΄ 313) Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοιρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους.

28/01/21  Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/23.01.2021 (Β΄ 283) Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

24/01/21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 (Β΄ 190)  Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053).

08.01.21  Ενημέρωση για την επιβεβαίωση νέων εστιών Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη Βουλγαρία

10.03.20  Υ.Α. 758/68204/28.02.2020 (Β΄ 730) Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση χοίρων με σκοπό τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.

22.11.19  ΚΥΑ 3067/297195/19.11.2019 (ΦΕΚ Β´ 4270) Λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και Δράμας.

Έγγραφο 2553/254161/08.10.2019 Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής: «Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων: – Μέτρα βιοασφάλειας κατά τη θήρα και τη διαχείριση των θηραμάτων – Κυρώσεις – Δυνατότητα επιχορήγησης κυνηγών/θηροφυλάκων στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης της νόσου».

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/84313/966/20.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΠΠ14653Π8-ΑΨΨ) Έλεγχος πληθυσμού αγριόχοιρου – Εντατικοποίηση μέτρων πρόληψης για την αφρικανική πανώλη των χοίρων.

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06/08/2019 (Β´ 3139) Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

Υ.Α. 168588/1391/08.08.2018 (Β´ 3418) Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων.

Νομοθεσία

  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1952/25.11.2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη
  • ΠΔ 37/2005 (ΦΕΚ Α΄ 56/2005) «Μέτρα για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 138/1995 (Α 88) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60 ΕΚ του Συμβουλίου».
  • Οδηγία 2002/60 ΕΚ του Συμβουλίου «για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων».
  • Απόφαση 2003/432 της Επιτροπής «για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων».
  • Απόφαση 260918/14.01.2009 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)». 

Ενημερωτικό Υλικό για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

Αρέσει σε %d bloggers: