Χαρακτηρισμός εκτάσεων

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου dasarxeio.wordpress.com ή dasarxeio.com οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση του περιεχομένου και σε περίπτωση διαφωνίας παρακαλούμε να αποχωρήσει. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο ιστολόγιο δεν συνιστούν οποιασδήποτε μορφής συμβουλή ή σύσταση, και οι αναγνώστες θα πρέπει να λαμβάνουν επαγγελματική συμβουλή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων και να μην βασίζονται στις πληροφορίες αυτού του ιστολογίου. 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

RUTHMISEIS teli copy syndromi2


29.07.22  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/78221/4436/27.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΡΠ4653Π8-Π3Ψ) «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979 για τους δασωμένους αγρούς, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63)».

16/04/21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/35724/2004/16.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΞ9Ι4653Π8-ΘΡ1) «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών»

14/12/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/119775/5810/11.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΝΠ14653Π8-21Φ) Αποδοχή της υπ’ αριθ. 94/2020 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ.

11/03/20   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/26584/1161/10.03.2020 (ΑΔΑ:627Χ4653Π8-ΜΧ4) Παροχή οδηγιών.

30/09/19  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52749/428/15.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ο4653Π8-ΘΞΗ) Οι 744 και 745/2019 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

10/6/19  Εγκύκλιος 183185/1282/10.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ) Οδηγίες εφαρμογής επί γνωμοδότησης του ΤΣΔ για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων της παρ. 5α άρθρου 3 ν. 998/79.

13/5/19  Y.A. 182363/2395/13.5.2019 (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ) Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (αφορά τον χαρακτηρισμό των φρυγανικών εκτάσεων).

06/12/18  Εγκύκλιος 176737/6327/06.12.2018 (ΑΔΑ: 68Β04653Π8-ΛΝ9) Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016

30-8-17  Διαπιστωτική πράξη προσδιορισμού των τεχνητών δασικών φυτειών της περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 ν. 998/1979, ευρισκόμενες επί εκτάσεων υπαγόμενες τελεσιδίκως στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, πριν από την 8η/8/2014. Εγκύκλιος 160595/4510/30.8.2017 (ΑΔΑ: 6Θ2Τ4653Π8-ΔΩΩ) 
14-8-17  Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Υ.Α. 196/3.8.2017 (Β´ 2824)
Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017. Υ.Α. 156586/2798/19.5.2017 (Β´ 1782).
Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014. Εγκύκλιος οικ.156582/2790/19.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΙ74653Π8-ΗΜΡ)
Διευκρινήσεις επί της αριθ. 337/2016 γνωμοδότησης του ΝΣτΚ. Εγκύκλιος 155483/1880/13.04.2017 (ΑΔΑ: 7Υ174653Π8-ΜΓ2)
Αποδοχή της αριθ. 295/2016 γνωμοδότησης του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υ.Α. 152779/938/22.2.2017 (ΑΔΑ: 6ΤΜΥ4653Π8-9Λ5)
Αποδοχή της υπ’ αριθ. 337/2016 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. Υ.Α. 151924/362/20.01.2017 (ΑΔΑ: 67ΩΖ4653Π8-ΘΣΓ)
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) για την επίλυση διαφορών αναφερομένων στο χαρακτηρισμό μίας περιοχής ή τμήματος. ΚΥΑ 147505/5241/26.10.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 590/03.11.2016)
Οδηγία εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως ισχύει, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 4315/2014. Εγκύκλιος 145957/4835/4-10-2016 (ΑΔΑ: 739Δ4653Π8-ΛΒΜ)
Διευκρινίσεις για την υπ’ αριθμ. 131203/55753πε/1101/2016 (ΑΔΑ:ΩΘΒΩ4653Π8-ΥΗΑ) εκδοθείσα εγκύκλιο. Εγκύκλιος 144986/4161/28-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΗΟ44653Π8-Π6Χ)
Με το άρθρο 50 του ν. 4423/2016  (ΦΕΚ Α´ 182) τροποποιείται η περίπτωση α´ της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 (αφορά την διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεων επί των οποίων σχεδιάζεται η ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων, ή η λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011 ή τουριστικών εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διαχείρισης ή επεξεργασίας στερεών και υγρών απο- βλήτων, ή η εγκατάσταση μεγάλων έργων υποδομής, μεταλλείων, λατομείων ως και σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ. με χρήση Α.Π.Ε,….)
Αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου και επί οριοθετημένων οικισμών. Εγκύκλιος 129867/4859 π.ε./8-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΘΓ4653Π8-Θ4Ε)
Περί χορηγήσεως από τον οικείο Δασάρχη πιστοποιητικού για τον οριστικό και αμετάκλητο χαρακτήρα εκτάσεως. Εγκύκλιος 138626/1668/6-4-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΩΛ4653Π8-17Δ)
Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. Π.Δ. 32/2016 (ΦΕΚ Α´46) [και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑ354653Π8-ΣΛΧ]
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του N. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/2014. Υ.Α. 136255/683/7-3-2016 (ΦΕΚ Β´ 767) [και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΠΖΥ4653Π8-Χ6Φ]
Αποδοχή της 274/2014 γνωμοδότησης του Β1 Τμήματος Διακοπών του ΝΣΚ. Υ.Α. 137392/1195/1-3-2016 (ΑΔΑ: 6ΓΤΖ4653Π8-ΠΚΙ)
Περί του ρόλου των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕΕΑ). Εγκύκλιος 136115/453/26-2-2016 (ΑΔΑ: 7Ξ9Χ4653Π8-ΧΩΗ)
Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). Εγκύκλιος 137349/893/19-2-2016 (ΑΔΑ: 75ΚΜ4653Π8-2ΧΝ)
Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). Εγκύκλιος 136714/684/10-2-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΧΒ4653Π8-ΘΟΞ)
Τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν πράξεις της διοίκησης. Εγκύκλιος 133002/6552/πε/22-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΑ744653Π8-ΣΙ1)
Εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρο 49 του νόμου 4280/2014. Εγκύκλιος 131203/5573 π.ε./11-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΒΩ4653Π8-ΥΗΑ)
Οδηγίες για εφαρμογή των άρθρων 35 και 72 του Ν. 998/79. Εγκύκλιος 132167/5976/23-12-2015 (ΑΔΑ: 76Γ44653Π8-ΖΜΖ)
Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (Προσδιορισμός της έννοιας πεδινών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει). Υ.Α. 134151/6760/22-12-2015 (ΑΔΑ: ΒΖ0Θ4653Π8-ΘΕΟ)
Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής των άρθρων 24, όπως τροποποιεί την παράγραφο 5 του νόμου 998/1979, και 26 νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄). Εγκύκλιος 134152/6806/17-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΨΗ4653Π8-ΞΩ7)
Xαρακτηρισμός εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει. Εγκύκλιος 133383/6586/10-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΥΠ4653Π8-4ΔΦ)
Εγκύκλιος 153915/8-12-2015 (ΑΔΑ: 72Η84653Π8-ΩΥΕ)
Υποδείγματα για την έκδοση: (Α) Απόφασης έγκρισης επέμβασης & (Β) Πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα. Εγκύκλιος 132576/6266/20-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΗΧΣ4653Π8-Μ4Λ)
Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές. Εγκύκλιος 130150/5234/1-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΞΓ465ΦΘΗ-ΩΗ2).
«Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές». Εγκύκλιος 130229/5005/24-9-2015 (ΑΔΑ: ΩΩ44465ΦΘΗ-Ψ1Ω)
Αποδοχή της αριθ. 316/2014 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Y.A. 129476/4796/10-9-2015 (ΑΔΑ: 6ΕΦ5465ΦΘΗ-ΝΚ3)
Αποδοχή της αριθ. 404/2014 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υ.Α. 129478/4797/10-9-2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΒ465ΦΘΗ-Ν7Κ)
Πράξη χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων αρθ. 52 Ν. 4280/14. Εγκύκλιος 122558/1102/25-8-2015 (ΑΔΑ: ΩΙΧΖ465ΦΘΗ-Π09).
Αποδοχή της 4452/28-6-2013 ατομικής γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΚΑ. Υ.Α. 129180/4525/27-8-2015 (ΑΔΑ; 6Π3Χ465ΦΘΗ-ΡΨΥ). 
Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Υ.Α. 13289/7-8-2015 (ΦΕΚ Β´ 1716). Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης με την Υ.Α. 13922/20-8-2015 (ΦΕΚ Β´ 1806)
Περί καταβολής παραβόλου για την εξέταση αντιρρήσεων ενώπιον της Ε.Ε.Δ.Α. από φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχοντος έννομο συμφέρον. Εγκύκλιος 126805/3387/30-6-2015 (ΑΔΑ: 624Ν465ΦΘΗ-ΗΘ0)
Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης – Διευκρινήσεις. Εγκύκλιος 124581/2774/26-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΦ39465ΦΘΗ-ΨΙΨ).
Περί των εκκρεμών υποθέσεων χαρακτηρισμού ενώπιον των Β’/βάθμιων Ε.Ε.Δ.Α. Εγκύκλιος 123819/1847/2-4-2015 (ΑΔΑ: 7ΟΧΤ465ΦΘΗ-Π3Π)
Καθορισμός ύψους παραβόλου της παρ. 4 αρθ. 14 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει. ΚΥΑ 117679/7182/11-12-2014 (ΦΕΚ Β′ 3473)
Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4280/2014. Εγκύκλιος 118777/7350/18-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΑ3Ε0-ΕΔΤ)
Περί εκδόσεως Πράξεων Χαρακτηρισμού. Εγκύκλιος 117133/6505/17-11-2014 (7ΠΣΨ0-ΨΡΝ)
Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση: (Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα. Υ.Α. 115973/6088/27-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2961). Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ → ΑΔΑ: ΩΑ9Θ0-Α3Μ
Παροχή οδηγιών. Εγκύκλιος 115977/5803/30-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΦΝ70-ΟΟΧ)
Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και του τύπου, του περιεχομένου και των στοιχείων της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισμού ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής. Υ.Α. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ Β′ 3632) [η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΗ0Ξ0-Σ6Δ)]
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (pdf) (docx)
 • ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (docx)
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (pdf) (doc απόσπασμα)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (docx)
Περί της συνδροµής οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού εκτάσεως. Εγκύκλιος: 116204/5707/17-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΞΣΜ0-Ψ1Σ)
«Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Νόµου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159) και οδηγίες χρήσης της εφαρµογής καταχώρησης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων».  115198/5538 /6-10-2014 (ΑΔΑ: Β8370-ΑΑΙ)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α ́ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α ́159). ΚΥΑ 115198/5538/6-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2640)
Χαρακτηρισμός εκτάσεων Εγκύκλιος: 5110789/1293/2-09-2014 (ΑΔΑ: ΩΖΔΧ0-2Χ)
Δημοσίευση Απόφασης για τον καθορισμό ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Εγκύκλιος  112594/4411/8.8.2014 (Β2Υ00-5ΩΝ)
Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Υ.Α. 12179/2.7.2014 (ΦΕΚ Β΄1893)
Διαδικασία δημοσίευσης Πράξεων Χαρακτηρισμού. Εγκύκλιος 110957/3332/6.6.2014 (ΑΔΑ: 733Γ0-Ε6Ι)
Ανάκληση της αριθ. 204262/4545/23-11-2010 με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 νόμου 998/79, όπως ισχύει». Εγκύκλιος 109341/3009/12.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ50-ΡΝΞ)
Έκδοση πράξεων χαρακτηρισµού στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής. Εγκύκλιος 137529/5301/24-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΤ0-ΩΨ7).
Εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α΄). 135724/4387/10-9-2013 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΒΛ9Λ0-9Σ1)
Αποδοχή της αριθ. 87/2013 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.τ.Κ. Εγκύκλιος: 135712/4337/5-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ε0-ΞΦΘ).
Πεδίο εφαρµογής της αριθ.493/2011 γνωµοδότησης του ΝΣΚ. Εγκύκλιος: 131215/2309/4-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ε0-5ΡΦ)
Έκδοση πράξεων χαρακτηρισµού για την εφαρµογή των διατάξεων των νόµων 4053/2012 και 4070/2012. Εγκύκλιος: 134112/3730/31.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-28Ψ)
Δυνατότητα έκδοσης αδειών δόµησης στις εκτάσεις των παραγράφων 6β & 6γ του άρθρου 3 του νόµου 998/1979. Εγκύκλιος 133340/3030/5.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ0-Ζ09). Για τα σχετικά (εγκύκλιες διαταγές, γνωμοδότηση ΝΣΚ, δείτε ΕΔΩ)
Αξιοποίηση εκτάσεων προσωρινών διανομών. Εγκύκλιος 130049/1933/14.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΘ0-ΞΥΩ)
Προστασία και Διαχείριση Υδατορευμάτων. Έγγραφο 130938/2294/22-5-2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 9814/ 17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1222/20.5.2013) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» Υ.Α. 11463/6-6-2013 (ΦΕΚ Β΄1393)
Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Y.A. 9814/17.5.2013 (ΦΕΚ 1122 Β΄)
Ανάκληση του αριθ. 171409/2029/13-06-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΗ0-ΑΕΔ) εγγράφου με θέμα: «Αποδοχή της αριθμ. 331/2011 γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος Ν.Σ.Κ. Εγκύκλιος αριθμ. 125998/829/22-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤ40-ΜΡ0) –  Σχετική Εγκύκλιος: αριθμ 23603/4-5-2012 (Εγκύκλιος 6) της Δ/νσης Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ. Δείτε μια μικρή περίληψη της της αριθμ. 331/2011 γνωμοδότησης ΕΔΩ…
Δασικές εκτάσεις για τις οποίες εκδόθηκαν νόμιμες διοικητικές πράξεις, κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας Εγκύκλιος 179179/4841π.ε./21-1-2013 
Κοινοποίηση διοικητικών πράξεων της δασικής υπηρεσίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ Οδηγία 179200/5059/20.12.2012 έγγραφο (ΑΔΑ: Β4ΜΕ0-6ΓΡ)
Δημοσίευση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων Εγκύκλιος  173381/3394/17-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ0-Π9Ν)
Προθεσμίες στο πλαίσιο της ενδικοφανούς διαδικασίας χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων. Απόφαση 4064/2012 ΣτΕ
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 9 του ν. 4061/2012 Εγκύκλιος 2729/105931/11-10-2012 (ΑΔΑ: Β43ΡΒ-ΠΝΜ)
Φορέας Διαχείρισης Δασικής έκτασης για εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου σύμφωνα με τον Ν.4061/2012  Εγκύκλιος 171979/2323/22-06-2012 
Εποικιστικές Εκτάσεις – Διευκρινίσεις επί της εφαρμογής διατάξεων του νόμου 4061/2012 Εγκύκλιος 171460/2421/19-6-2012 
Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του νόμου 4061/2012. Εγκύκλιος 169536/1516/19-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΜ0-ΜΥΛ)
Οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικού του άρθρου 35 του Ν. 998/79. Αριθμ. 165393/478/2-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΡ0-ΘΧ8)
Δημοσίευση ανάρτηση αποφάσεων Β΄θμιας ΕΕΔΑ. Εγκύκλιος 167072/516/30-3-2012 (ΑΔΑ: Β4Ω90-ΕΔ8)
ν. 4061/2012 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.
Χαρακτηρισμός εκτάσεως ως δασικής ή μη (έκδοση οικοδομικής άδειας) Εγκύκλιος 3401/21-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Υ0-Μ6)
Προστασία και διαχείριση κοινόχρηστων και διαθέσιμων εκτάσεων. Αριθμ. 115652/129/11-3-2011 (ΑΔΑ: 4Α1Φ0-Α)
Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρ. 12 ν.3208/2003. Εγκύκλιος 117017/622/24-2-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΝ0-Θ) 
Οδηγίες εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 νόμου 998/1979, όπως ισχύει. Αριθμ. 204262/4545/23-11-2010 (ΑΔΑ: 4Ι0Ξ0-9). ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ με την εγκύκλιο 109341/3009/12.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ50-ΡΝΞ)
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 114 ν.1892/1990 και 71 παρ. 1 & 2 ν.998/1979 μετά την έκδοση των 3759/2009 και 49/2010 αποφάσεων του ΣτΕ. Εγκύκλιος 204252/4380/18-11-2010 (ΑΔΑ: 4Ι0Ψ0-Τ)
Διευκρινήσεις για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων στη Ρόδο, Κω & Ν. Λέρο. Αριθμ. 185334/27/20-1-2010 (απάντηση επί ερωτήματος)
Οδηγίες για την εφαρμογή αρθ. 36 Ν.3698/2008. Εγκύκλιος 97870/2248/07-05-2209
Χαρακτηρισμός εποικιστικών εκτάσεων. Οδηγία 4007/3.12.2008
Οδηγίες προς τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες. Εγκύκλιος 101769/1994/21-11-2008
Έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού για την εξέταση αιτημάτων επιτρεπτών επεμβάσεων Εγκύκλιος 102564/3428/14-11-2007
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 ν. 2941/2001 σε διακατεχόμενες εκτάσεις Εγκύκλιος  98336/1866/30-6-2005
Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον Χαρακτηρισμό και την προστασία δασικών εκτάσεων. Εγκύκλιος 88416/529/1-12-2000
Οδηγίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων. Εγκύκλιος 87234/7539/3-9-1997 (προσοχή – ανάκληση).
Χαρακτηρισμός σύμφωνα με το Ιταλικό Κτηματολόγιο. Αριθμ. 88847/3901/9-6-1989 απάντηση επι αναφοράς
Οδηγίες για την εφαρμογή του Νόμου 998/1979 “περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας”. Εγκύκλιος 159140/1077/12-3-80
Εγκύκλιος 159140/1077/12-3-80

Εγκύκλιος 159140/1077/12-3-80

27 replies

 1. Παρακαλώ, θα μπορούσατε να αναρτησετε σε doc το έντυπο της Διαπιστωτικής πράξης εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014. Εγκύκλιος οικ.156582/2790/19.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΙ74653Π8-ΗΜΡ);

 2. Τι προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία για την ισχύ βεβαίωσης τελεσιδικίας γηπέδου εκτός σχεδίου που εκδόθηκε το 2008 βάσει τοπογραφικού διαγράμματος παλαιών προδιαγραφών (μη εξαρτημένο ΕΓΣΑ 87) που συνόδευε την τότε αίτηση, στην περίπτωση που με νέο εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα εντοπίζονται σημειακές μικροδιαφορές στα όρια του γηπέδου και στην επιφάνεια του δασικού τμήματος ?

  Συνέπεια των παραπάνω είναι να αναζητείται η συμφωνία του τοπογραφικού που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισμού, με το νέο που αφορά σε αίτηση έγκρισης και άδεια δόμησης για το αγροτεμάχιο-γήπεδο.

  Υποδείξτε μου σχετική νομοθεσία ή ερμηνευτική εγκύκλιο που να αναφέρεται στο θέμα.

  Ευχαριστώ

 3. Καλησπέρα σας!
  Αναζητώ την υπ΄αρ. Ζ/2833/06.08.1981 Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως του Δασαρχείου Χαλκίδας σε ψηφιακή μορφή διότι μου είναι αναγκαία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού χάρτη της περιοχής Καρύστου.
  Μπορείτε να με βοηθήσετε?
  Ευχαριστώ πολύ.

 4. τι συμβολιζει το κιτρινο χρωμα σε τμημα εκτασης τοπογραφικου διαγραμματος στην πραξη χαρακτηρισμου

  • Γνωρίζει ο μηχανικός που υπογράφει το τοπογραφικό, εαν το κίτρινο χρώμα υπήρχε και πριν την κατάθεση του τοπογραφικού στο δασαρχείο ή ο εισηγητής δασολόγος εαν ο χρωματισμός έγινε κατά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού.

 5. ΔΗΛΑΔΗ? ΟΝΤΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ?? ΑΥΤΟ ΡΩΤΑΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ/ Η? ΘΑ ΜΟΥ ΤΗ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ? ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ?

  • Για το Ν. Χαλκιδικής πρόκειται να πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η ανάρτηση του δασικού χάρτη. Ο χάρτης θα βρίσκεται σε ειδική πλατφόρμα (στο διαδίκτυο). Στο χάρτη αυτό θα εντοπίζεται το τεμάχιο που σας ενδιαφέρει και θα βλέπεται το χαρακτήρα του (Δάσος – δασική έκταση – άλλο). Αν ο χαρακτήρας του είναι ορθώς αυτός ο χαρακτήρας παραμένει για πάντα. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα μέσα σε διάστημα 2 μηνών (από την μέρα που θα ξεκινήσει η διαδικασία) πρέπει να απευθυνθείτε σε ιδιώτη δασολόγο και να κατατεθεί ένσταση επί του χαρακτήρα.

 6. Καλημερα ξαναπροσπαθησα να στειλω σχολιο αλλα δεν δημοσιευθηκε,Τελος παντων εχω στειλει χαρτια για εκδοσηπραξης χαρακτηρισμου μη δασικης περιοχης στην περιοχη βουρβουρου,απο τον Αυγουστο κ μου ειπαν πως βγηκε νομος πως πλεον δεν κανετε αυτοψιες και πως προμηθευομαστε τις βεβαιωσεις μεσω ιντερνετ. αληθευει αυτο? τι να κανω? Να ξαναπαρω τηλ εκει να ρωτησω ?

 7. H αίτηση πράξης χαρακτηρισμού για την περιοχή της Κέας(Κυκλάδες)πρέπει να γίνει απο το δασαρχείο Σύρου η οποιοδήποτε? Και σε πόσο διάστημα ειναι έτοιμο?

  • Επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων (Τηλ. 22810 85509, 79169
   email:ddasonkykl@apdaigaiou.gov.gr) που εδρεύει στη Σύρο για να σας ενημερώσουν για την κατάθεση της αίτησης καθώς και για το χρόνο έκδοσης της πράξης χαρακτηρισμού. Έντυπο αίτησης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://dasarxeio.com/entupa_ddk/ Διάβαστε και τις πληροφορίες που υπάρχουν στην τελευταία σελίδα της αίτησης.

 8. Εγώ προσωπικά θα σας συμβούλευα να συνομιλήσετε με τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Δασαρχείου και να του εξηγήσετε, ήρεμα και αναλυτικά, όλα όσα μας αναφέρετε ανωτέρω.

 9. Ξάδελφός μου πουλάει 5 στρ ελαιόδενδρα σε κοινότητα του δ Αιγιαλείας, εχει κάνει αίτηση για πράξης χαρακτηρισμού στο δασαρχείο της πόλης επειδή τα κτήματα γειτνιάζουν με δασική περιοχή, η αίτηση έγινε τον Αύγουστο του 2014 στη συνέχεια κάνουμε αίτηση επίσπευσης τον Οκτώβριο του 2014 επίσης προσκομίζουμε δικαιολογητικά από τράπεζα ότι χρωστάει κι έχει ανάγκη να προβεί άμεσα στην πώληση των κτημάτων έχουμε φτάσει σήμερα 16/02/2016 δεν έχει εκδοθεί η πράξη ακόμα επειδή επικαλούνται φόρτο εργασίας και λίγο προσωπικό. Παρακαλώ συμβουλεύστε μας , πρέπει να κινηθούμε νομικά;

 10. καλημέρα, χρειάζομαι την υπ΄ αριθμ. 914/18.02.2008 πράξη χαρακτηρισμού. πως μπορώ να τη βρω? ευχαριστώ

 11. καλημέρα, η περιοχή στις οδούς Σερρών, Λέσβου Δωδεκανήσου στην Ραφήνα είναι αναδασωτέα? Ευχαριστώ

 12. είναι στην αρμοδιότητά σας χαρακτηρισμός αγροτικού δρόμου;

 13. Θέλω να φτιάξω μικρή ξενοδοχειακή μονάδα σε οικόπεδο αναδασμου. Χρειάζεται να γίνει χαρακτηρισμός οικοπέδου απο το Δασαρχειο;

 14. Καλησπέρα, στα πλαίσια μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προσπαθώ να εκπονήσω για εκπαιδευτικό σκοπό, μιας και είμαι φοιτήτρια, χρειάζομαι τον χαρακτηρισμό της έκτασης του χώρου που έχω επιλέξει για την εγκατάσταση του Φ/Β πάρκου που μελετάω. Που μπορώ να βρω πληροφορίες και βοήθεια;

  • Η πράξη χαρακτηρισμού μιας έκτασης εκδίδεται απο τον Δασάρχη (ή τον Δ/ντη Δασών στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν δασαρχεία) είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο δασαρχείο της περιοχή σας.

 15. Για την εγκατασταση κεραίας ασύρματου ιντερνετ σε δασική έκταση απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων;

  • Για το θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ίσως σας βοηθήσει η Υ.Α. 13913/319/20-3-2012 (ΦΕΚ 862/Β/2012) “Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012” (δείτε παραπάνω την λίστα με τις Υ.Α.).

 16. Απευθυνθείτε στο δασαρχείο Κιλκίς (21ης Ιουνίου 207, τηλ. 2341022400) για να σας ενημερώσουν για τις περαιτέρω ενέργειες σας (εφαρμογή καν. 1257/99, κ.α.).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: