Χαρακτηρισμός εκτάσεων

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου dasarxeio.wordpress.com ή dasarxeio.com οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση του περιεχομένου και σε περίπτωση διαφωνίας παρακαλούμε να αποχωρήσει. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο ιστολόγιο δεν συνιστούν οποιασδήποτε μορφής συμβουλή ή σύσταση, και οι αναγνώστες θα πρέπει να λαμβάνουν επαγγελματική συμβουλή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων και να μην βασίζονται στις πληροφορίες αυτού του ιστολογίου. 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

RUTHMISEIS teli copy syndromi2

 • Καθορισμός αποζημίωσης των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) για την επίλυση διαφορών αναφερομένων στο χαρακτηρισμό μίας περιοχής ή τμήματος. ΚΥΑ 147505/5241/26.10.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 590/03.11.2016)
 • Οδηγία εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως ισχύει, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 4315/2014. Εγκύκλιος 145957/4835/4-10-2016 (ΑΔΑ: 739Δ4653Π8-ΛΒΜ)
 • Με το άρθρο 50 του ν. 4423/2016  (ΦΕΚ Α´ 182) τροποποιείται η περίπτωση α´ της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 (αφορά την διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεων επί των οποίων σχεδιάζεται η ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων, ή η λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011 ή τουριστικών εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διαχείρισης ή επεξεργασίας στερεών και υγρών απο- βλήτων, ή η εγκατάσταση μεγάλων έργων υποδομής, μεταλλείων, λατομείων ως και σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ. με χρήση Α.Π.Ε,….)
 • Αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου και επί οριοθετημένων οικισμών. Εγκύκλιος 129867/4859 π.ε./8-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΘΓ4653Π8-Θ4Ε)
 • Περί χορηγήσεως από τον οικείο Δασάρχη πιστοποιητικού για τον οριστικό και αμετάκλητο χαρακτήρα εκτάσεως. Εγκύκλιος 138626/1668/6-4-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΩΛ4653Π8-17Δ)
 • Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. Π.Δ. 32/2016 (ΦΕΚ Α´46) [και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑ354653Π8-ΣΛΧ]
 • Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του N. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/2014. Υ.Α. 136255/683/7-3-2016 (ΦΕΚ Β´ 767) [και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΠΖΥ4653Π8-Χ6Φ]
 • Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). Εγκύκλιος 137349/893/19-2-2016 (ΑΔΑ: 75ΚΜ4653Π8-2ΧΝ)
 • Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). Εγκύκλιος 136714/684/10-2-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΧΒ4653Π8-ΘΟΞ)
 • Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (Προσδιορισμός της έννοιας πεδινών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει). Υ.Α. 134151/6760/22-12-2015 (ΑΔΑ: ΒΖ0Θ4653Π8-ΘΕΟ)
 • Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής των άρθρων 24, όπως τροποποιεί την παράγραφο 5 του νόμου 998/1979, και 26 νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄). Εγκύκλιος 134152/6806/17-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΨΗ4653Π8-ΞΩ7)
 • Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές. Εγκύκλιος 130150/5234/1-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΞΓ465ΦΘΗ-ΩΗ2).
 • «Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές». Εγκύκλιος 130229/5005/24-9-2015 (ΑΔΑ: ΩΩ44465ΦΘΗ-Ψ1Ω)
 • Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Υ.Α. 13289/7-8-2015 (ΦΕΚ Β´ 1716). Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης με την Υ.Α. 13922/20-8-2015 (ΦΕΚ Β´ 1806)
 • Περί καταβολής παραβόλου για την εξέταση αντιρρήσεων ενώπιον της Ε.Ε.Δ.Α. από φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχοντος έννομο συμφέρον. Εγκύκλιος 126805/3387/30-6-2015 (ΑΔΑ: 624Ν465ΦΘΗ-ΗΘ0)
 • Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση: (Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα. Υ.Α. 115973/6088/27-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2961). Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ → ΑΔΑ: ΩΑ9Θ0-Α3Μ
 • Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και του τύπου, του περιεχομένου και των στοιχείων της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισμού ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής. Υ.Α. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ Β′ 3632) [η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΗ0Ξ0-Σ6Δ)]
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (pdf) (docx)
 • ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (docx)
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (pdf) (doc απόσπασμα)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (docx)
 • «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Νόµου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159) και οδηγίες χρήσης της εφαρµογής καταχώρησης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων».  115198/5538 /6-10-2014 (ΑΔΑ: Β8370-ΑΑΙ)
 • Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α ́ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α ́159). ΚΥΑ 115198/5538/6-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2640)
 • Δημοσίευση Απόφασης για τον καθορισμό ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Εγκύκλιος  112594/4411/8.8.2014 (Β2Υ00-5ΩΝ)
 • Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Υ.Α. 12179/2.7.2014 (ΦΕΚ Β΄1893)
 • ∆υνατότητα έκδοσης αδειών δόµησης στις εκτάσεις των παραγράφων 6β & 6γ του άρθρου 3 του νόµου 998/1979. Εγκύκλιος 133340/3030/5.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ0-Ζ09). Για τα σχετικά (εγκύκλιες διαταγές, γνωμοδότηση ΝΣΚ, δείτε ΕΔΩ)
 • Προστασία και Διαχείριση Υδατορευμάτων. Έγγραφο 130938/2294/22-5-2013
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 9814/ 17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1222/20.5.2013) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» Υ.Α. 11463/6-6-2013 (ΦΕΚ Β΄1393)
 • Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Y.A. 9814/17.5.2013 (ΦΕΚ 1122 Β΄)
 • Δασικές εκτάσεις για τις οποίες εκδόθηκαν νόμιμες διοικητικές πράξεις, κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας Εγκύκλιος 179179/4841π.ε./21-1-2013 
 • Προθεσμίες στο πλαίσιο της ενδικοφανούς διαδικασίας χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων. Απόφαση 4064/2012 ΣτΕ
 • ν. 4061/2012 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.
 • Χαρακτηρισμός εκτάσεως ως δασικής ή μη (έκδοση οικοδομικής άδειας) Εγκύκλιος 3401/21-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Υ0-Μ6)
 • Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 114 ν.1892/1990 και 71 παρ. 1 & 2 ν.998/1979 μετά την έκδοση των 3759/2009 και 49/2010 αποφάσεων του ΣτΕ. Εγκύκλιος 204252/4380/18-11-2010 (ΑΔΑ: 4Ι0Ψ0-Τ)
 • Διευκρινήσεις για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων στη Ρόδο, Κω & Ν. Λέρο. Αριθμ. 185334/27/20-1-2010 (απάντηση επί ερωτήματος)
 • Οδηγίες για την εφαρμογή αρθ. 36 Ν.3698/2008. Εγκύκλιος 97870/2248/07-05-2209
 • Χαρακτηρισμός εποικιστικών εκτάσεων. Οδηγία 4007/3.12.2008
 • Οδηγίες προς τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες. Εγκύκλιος 101769/1994/21-11-2008
 • Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον Χαρακτηρισμό και την προστασία δασικών εκτάσεων. Εγκύκλιος 88416/529/1-12-2000
 • Οδηγίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων. Εγκύκλιος 87234/7539/3-9-1997 (προσοχή – ανάκληση).
 • Χαρακτηρισμός σύμφωνα με το Ιταλικό Κτηματολόγιο. Αριθμ. 88847/3901/9-6-1989 απάντηση επι αναφοράς
 • Οδηγίες για την εφαρμογή του Νόμου 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». Εγκύκλιος 159140/1077/12-3-80
Εγκύκλιος 159140/1077/12-3-80

Εγκύκλιος 159140/1077/12-3-80

Advertisements

24 thoughts on “Χαρακτηρισμός εκτάσεων

 1. τι συμβολιζει το κιτρινο χρωμα σε τμημα εκτασης τοπογραφικου διαγραμματος στην πραξη χαρακτηρισμου

  • Γνωρίζει ο μηχανικός που υπογράφει το τοπογραφικό, εαν το κίτρινο χρώμα υπήρχε και πριν την κατάθεση του τοπογραφικού στο δασαρχείο ή ο εισηγητής δασολόγος εαν ο χρωματισμός έγινε κατά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού.

  • Για το Ν. Χαλκιδικής πρόκειται να πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η ανάρτηση του δασικού χάρτη. Ο χάρτης θα βρίσκεται σε ειδική πλατφόρμα (στο διαδίκτυο). Στο χάρτη αυτό θα εντοπίζεται το τεμάχιο που σας ενδιαφέρει και θα βλέπεται το χαρακτήρα του (Δάσος – δασική έκταση – άλλο). Αν ο χαρακτήρας του είναι ορθώς αυτός ο χαρακτήρας παραμένει για πάντα. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα μέσα σε διάστημα 2 μηνών (από την μέρα που θα ξεκινήσει η διαδικασία) πρέπει να απευθυνθείτε σε ιδιώτη δασολόγο και να κατατεθεί ένσταση επί του χαρακτήρα.

 2. Καλημερα ξαναπροσπαθησα να στειλω σχολιο αλλα δεν δημοσιευθηκε,Τελος παντων εχω στειλει χαρτια για εκδοσηπραξης χαρακτηρισμου μη δασικης περιοχης στην περιοχη βουρβουρου,απο τον Αυγουστο κ μου ειπαν πως βγηκε νομος πως πλεον δεν κανετε αυτοψιες και πως προμηθευομαστε τις βεβαιωσεις μεσω ιντερνετ. αληθευει αυτο? τι να κανω? Να ξαναπαρω τηλ εκει να ρωτησω ?

 3. H αίτηση πράξης χαρακτηρισμού για την περιοχή της Κέας(Κυκλάδες)πρέπει να γίνει απο το δασαρχείο Σύρου η οποιοδήποτε? Και σε πόσο διάστημα ειναι έτοιμο?

  • Επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων (Τηλ. 22810 85509, 79169
   email:ddasonkykl@apdaigaiou.gov.gr) που εδρεύει στη Σύρο για να σας ενημερώσουν για την κατάθεση της αίτησης καθώς και για το χρόνο έκδοσης της πράξης χαρακτηρισμού. Έντυπο αίτησης μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://dasarxeio.com/entupa_ddk/ Διάβαστε και τις πληροφορίες που υπάρχουν στην τελευταία σελίδα της αίτησης.

 4. Εγώ προσωπικά θα σας συμβούλευα να συνομιλήσετε με τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Δασαρχείου και να του εξηγήσετε, ήρεμα και αναλυτικά, όλα όσα μας αναφέρετε ανωτέρω.

 5. Ξάδελφός μου πουλάει 5 στρ ελαιόδενδρα σε κοινότητα του δ Αιγιαλείας, εχει κάνει αίτηση για πράξης χαρακτηρισμού στο δασαρχείο της πόλης επειδή τα κτήματα γειτνιάζουν με δασική περιοχή, η αίτηση έγινε τον Αύγουστο του 2014 στη συνέχεια κάνουμε αίτηση επίσπευσης τον Οκτώβριο του 2014 επίσης προσκομίζουμε δικαιολογητικά από τράπεζα ότι χρωστάει κι έχει ανάγκη να προβεί άμεσα στην πώληση των κτημάτων έχουμε φτάσει σήμερα 16/02/2016 δεν έχει εκδοθεί η πράξη ακόμα επειδή επικαλούνται φόρτο εργασίας και λίγο προσωπικό. Παρακαλώ συμβουλεύστε μας , πρέπει να κινηθούμε νομικά;

 6. καλημέρα, χρειάζομαι την υπ΄ αριθμ. 914/18.02.2008 πράξη χαρακτηρισμού. πως μπορώ να τη βρω? ευχαριστώ

 7. Θέλω να φτιάξω μικρή ξενοδοχειακή μονάδα σε οικόπεδο αναδασμου. Χρειάζεται να γίνει χαρακτηρισμός οικοπέδου απο το Δασαρχειο;

 8. Καλησπέρα, στα πλαίσια μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προσπαθώ να εκπονήσω για εκπαιδευτικό σκοπό, μιας και είμαι φοιτήτρια, χρειάζομαι τον χαρακτηρισμό της έκτασης του χώρου που έχω επιλέξει για την εγκατάσταση του Φ/Β πάρκου που μελετάω. Που μπορώ να βρω πληροφορίες και βοήθεια;

  • Η πράξη χαρακτηρισμού μιας έκτασης εκδίδεται απο τον Δασάρχη (ή τον Δ/ντη Δασών στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν δασαρχεία) είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο δασαρχείο της περιοχή σας.

 9. Για την εγκατασταση κεραίας ασύρματου ιντερνετ σε δασική έκταση απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων;

  • Για το θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ίσως σας βοηθήσει η Υ.Α. 13913/319/20-3-2012 (ΦΕΚ 862/Β/2012) «Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012» (δείτε παραπάνω την λίστα με τις Υ.Α.).

 10. Απευθυνθείτε στο δασαρχείο Κιλκίς (21ης Ιουνίου 207, τηλ. 2341022400) για να σας ενημερώσουν για τις περαιτέρω ενέργειες σας (εφαρμογή καν. 1257/99, κ.α.).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s