Νομικό πλαίσιο δασοτεχνικών έργων-μελετών

Καταχωρούνται νόμοι, υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιες διαταγές που αφορούν την μελέτη και κατασκευή δασοτεχνικών έργων.

 • Κ.Υ.Α. 117384/17 (ΦΕΚ-3821 Β/31-10-17): Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 • ΕΑΑΔΗΣΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
 • ΕΑΑΔΗΣΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
 • Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελε­τών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοι­κτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρή­ση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Κ.Υ.Α 83010/4098/17 (ΦΕΚ 2710 Β/02-08-2017)
 • Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.5.2017 (Β´ 2519/20.07.2017)
 • Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981. Υ.Α. 153407/447/3.3.2017 (Β΄ 981)
 • Διευκρινήσεις σχετικά με την Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών». Εγκύκλιος 151375/752/3.3.2017 (ΑΔΑ: 6ΥΦΚ4653Π8-20Σ).
 • ΕΑΑΔΗΣΥ 516/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18/23-1-17: Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
 • ΕΑΑΔΗΣΥ 179/16 (ΦΕΚ Β´ 4327/30-12-16): Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α ́ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
 • ΕΑΑΔΗΣΥ 182/16 (ΦΕΚ Β´ 4269/30-12-16): Εκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16
 • ΕΑΑΔΗΣΥ 6356/20-12-16: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής υποδειγμάτων διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
 • ΕΑΑΔΗΣΥ 6187/13-12-16 Τροποποιήσεις των νόμων 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (Α’ 147) και 4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, κλπ” (Α ́ 204)
 • ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.68559/Φ.ΕΓΚ.18/19-10-16: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • ΕΑΑΔΗΣΥ 4584/30-9-16 Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α´ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ Β´ 2471) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981. Υ.Α. 135183/674/15-3-2016 (ΦΕΚ Β´ 859)
 • Περί δυνατότητας κατασκευής συνοδών έργων ΑΠΕ (οδοποιία) εντός προστατευόμενων περιοχών. Εγκύκλιος 128117/403/18-9-2015 (7ΩΨΘ465ΦΘΗ-ΨΩΡ)
 • Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β. Αριθμ. απόφ. 67/2015 (ΦΕΚ Β′ 664)
 • Ενημέρωση δικαιούχων έργων των Μ 125 Β και Μ 226 (Δράσεις 1,2 και 3) σχετικά με την κατάργηση μηχανοσημάτων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ (Ν. 4254/2014) και την προσαρμογή των άρθρων της Διακήρυξης τύπου Β, ΕΣΥ και Σύμβασης στις διατάξεις των Ν. 4254/2014 και Ν. 4313/2014. Αριθ. Πρωτ. 120387/604 /16-2-2015 (ΑΔΑ: 7ΧΧ3465ΦΘΗ-Σ75)
 • Προσαρμογή των τευχών Δημοπράτησης (Διακήρυξη τύπου Β και ΕΣΥ) και της Σύμβασης αναδόχου στις ρυθμίσεις των Ν 4250/2014 (αρθ. 1, παρ.2–φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών), Ν 4278/2014 (αρθ. 59 –κατάργηση κατώτατων ορίων) του Ν 4281/2014 (αρθ. 157 -εγγυητική συμμετοχή κ.λπ.) και του Π.Δ. 100/2014 για τα έργα των Μ 125Β και Μ 226.1 του ΠΑΑ 2007-2014 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εγκύκλιος 114790/1584/17-12-2014 (ΑΔΑ: 668Μ0-ΠΒΤ)
 • Εγγραφή Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ Α΄138) : Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α΄ 116).
 • Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων. Απόφ. 487/2013 (ΦΕΚ Β΄2897)
 • Χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2013» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2013. Εγκύκλιος  130353/1586/25-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5Ο0-ΜΚΨ)
 • Διευκρινήσεις για την ολοκλήρωση των διαδικασιών Δημοπράτησης και έκδοσης Απόφασης Προέγκρισης Σύμβασης Αναδόχου στα πλαίσια του Σ.Δ.Ε. των συγχρηματοδοτούμενων δασικών έργων της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΠΑΑ 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εγκύκλιος 125812/943/08-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΦ0-8ΘΩ)
 • Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2013. Δ15γ/οικ/3676/4-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ01-9ΔΣ)
 • Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. Y.A. Αριθμ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013  (ΦΕΚ 363/Β/19-2-2013). Δείτε το απόσπασμα της Υ.Α. που αφορά ΜΟΝΟ τα έργα πρασίνου ΕΔΩ…
 • Προέγκριση σταδίων υλοποίησης δημοσίων έργων του ΑΞΟΝΑ 1 (ΜΕΤΡΟ 125Β) και ΑΞΟΝΑ 2 (ΜΕΤΡΟ 226, ΔΡΑΣΕΙΣ 1,2 και 3) απο τους Φορείς Εφαρμογής της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ του Π.Α.Α. 2007-2013. Εγκύκλιος 171793/1562/18-10-2012 (ΑΔΑ: Β4300-ΚΥΚ). Συμπληρώθηκε με την εγκύκλιο 125834/270/6-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ0-ΒΤΡ)
 • Υ.Α. 84627/626/08 (ΦΕΚ 319 Β/28-2-2008) Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκ­πόνηση μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστά­σεων.
Advertisements

One thought on “Νομικό πλαίσιο δασοτεχνικών έργων-μελετών

 1. Μπορούμε να βρούμε την αρ.53418/3576/162/14-10-1969 δ/γη Υπουργού Γεωργίας περι προδιαγραφών εκπονησης μελετών αναδάσωσης;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s