Νομικό πλαίσιο δασοτεχνικών έργων-μελετών

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση του περιεχομένου της παρούσας σελίδας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης (ΕΔΩ).

Καταχωρούνται νόμοι, υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιες διαταγές που αφορούν την μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων.

22.8.23 Υ.Α. ΥΠΕΝ/Δ Δ ΕΥ/84938/2663/17.08.2023 (Β΄ 5126) Άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών Υδρονομικών Έργων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

19.4.23 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/41213/2483/13.04.2023 (Β΄ 2542) Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του κόστους (μέσης τιμής) αναδάσωσης.

12.4.23 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/40638/2446/12.4.2023 (Β΄ 2458) Καθορισμός οργάνου που γνωμοδοτεί σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων υλοποίησης των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με υπουργείο ευθύνης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

20.3.23  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29599/1738/20.3.2023 (ΑΔΑ: 9Δ9Σ4653Π8-7ΔΝ) Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της Απόφασης Επικαιροποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών κατάρτισης μελετών Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας και καθορισμού του τρόπου υπολογισμού του κόστους σύνταξης αυτών.

28.2.23  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/21046/744/28.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ95Χ4653Π8-5Θ1) Παροχή διευκρινίσεων – οδηγιών για την έγκριση ετησίων προγραμμάτων δασικών έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ν. 3208/2003 (303), άρθρο 8, παρ. 6.

2.2.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/8351/196/25.01.2023 (Β′ 493) Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

16.12.22 Υ.Α. 367126/22.11.2022 (Β΄ 6366) Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

20.07.22  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/75346/2506/19.07.2022 (ΑΔΑ: Ω3ΥΕ4653Π8-ΘΗ2) Αποφαινόμενα όργανα των Δασικών Υπηρεσιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

17.02.22 ΥΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/13129/351/10.02.2022 (Β′ 705) Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

08.02.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/6763/365/08.02.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΑΝ4653Π8-4ΧΝ) Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παραγρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979

03.11.21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/103397/3418/03.11.2021 (ΑΔΑ: 91784653Π8-2ΟΞ) Εγκύκλιος σχετικά με την ένταξη έργου με σκοπό την αντιμετώπιση Φυσικής Καταστροφής στο ΠΔΕ και συγκεκριμένα στην ΣΑΕ 875

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/95856/2749/06.10.2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΤΝ4653Π8-Θ5Π) Αρμοδιότητες των Δασικών Υπηρεσιών σχετικά με την εκτέλεση έργων και καθαρισμών στις ορεινές κοίτες χειμάρρων.

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/61247/2789/26.06.2020 (ΩΖ3Π4653Π8-ΘΚ0) Επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών κατάρτισης μελετών Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας και καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του κόστους σύνταξης αυτών.

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/20103/898/21-2-2020 (ΑΔΑ: Ω1Μ94653Π8-ΚΚΩ) Διευκρινίσεις επί έγκρισης μελέτης οδοποιίας αιολικού πάρκου

Π.Δ. 71/2019 (Α΄112/03.07.2019) Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).

 Υ.Α. 166780/1619/19.04.2017 (Β´ 1420)  Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων».

Κ.Υ.Α. 117384/17 (ΦΕΚ-3821 Β/31-10-17): Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

ΕΑΑΔΗΣΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΕΑΑΔΗΣΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Κ.Υ.Α 83010/4098/17 (ΦΕΚ 2710 Β/02-08-2017)

Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΥΠΥΜΕ ΔΝΣβ/46901/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/1-8-17

Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 21 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ΥΠΥΜΕ ΔΝΣβ/46900/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/1-8-17

Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.5.2017 (Β´ 2519/20.07.2017)

Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων Υ.Α. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (Β´ 1746)

Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017. Εγκύκλιος 5/2017 με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/ 12298/14.3.2017 (ΑΔΑ: ΩΗΛΝ465ΧΘΞ-ΒΣΖ).

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981. Υ.Α. 153407/447/3.3.2017 (Β΄ 981)

Διευκρινήσεις σχετικά με την Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών». Εγκύκλιος 151375/752/3.3.2017 (ΑΔΑ: 6ΥΦΚ4653Π8-20Σ).

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών. Υ.Α. 151344/165/18.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 206/30.01.2017)

ΕΑΑΔΗΣΥ 516/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18/23-1-17: Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

ΕΑΑΔΗΣΥ 179/16 (ΦΕΚ Β´ 4327/30-12-16): Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α ́ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

ΕΑΑΔΗΣΥ 182/16 (ΦΕΚ Β´ 4269/30-12-16): Εκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16

ΕΑΑΔΗΣΥ 6356/20-12-16: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής υποδειγμάτων διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών

ΕΑΑΔΗΣΥ 6187/13-12-16 Τροποποιήσεις των νόμων 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (Α’ 147) και 4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, κλπ” (Α ́ 204)

ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.68559/Φ.ΕΓΚ.18/19-10-16: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

ΕΑΑΔΗΣΥ 4584/30-9-16 Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α´ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ Β´ 2471) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981. Υ.Α. 135183/674/15-3-2016 (ΦΕΚ Β´ 859)

Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β. Απόφ. 67/2015 Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β´ 311/2016)

Περί δυνατότητας κατασκευής συνοδών έργων ΑΠΕ (οδοποιία) εντός προστατευόμενων περιοχών. Εγκύκλιος 128117/403/18-9-2015 (7ΩΨΘ465ΦΘΗ-ΨΩΡ)

Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β. Αριθμ. απόφ. 67/2015 (ΦΕΚ Β′ 664)

Ενημέρωση δικαιούχων έργων των Μ 125 Β και Μ 226 (Δράσεις 1,2 και 3) σχετικά με την κατάργηση μηχανοσημάτων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ (Ν. 4254/2014) και την προσαρμογή των άρθρων της Διακήρυξης τύπου Β, ΕΣΥ και Σύμβασης στις διατάξεις των Ν. 4254/2014 και Ν. 4313/2014. Αριθ. Πρωτ. 120387/604 /16-2-2015 (ΑΔΑ: 7ΧΧ3465ΦΘΗ-Σ75)

Προσαρμογή των τευχών Δημοπράτησης (Διακήρυξη τύπου Β και ΕΣΥ) και της Σύμβασης αναδόχου στις ρυθμίσεις των Ν 4250/2014 (αρθ. 1, παρ.2–φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών), Ν 4278/2014 (αρθ. 59 –κατάργηση κατώτατων ορίων) του Ν 4281/2014 (αρθ. 157 -εγγυητική συμμετοχή κ.λπ.) και του Π.Δ. 100/2014 για τα έργα των Μ 125Β και Μ 226.1 του ΠΑΑ 2007-2014 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εγκύκλιος 114790/1584/17-12-2014 (ΑΔΑ: 668Μ0-ΠΒΤ)

Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν. 4250/14, 4278/14 και 4281/14. ΕΑΑΔΗΣΥ 4591/3-11-14 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6)

Ενημέρωση επί του ν. 4281/14 ΕΑΑΔΗΣΥ 4590/3-11-14 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5)

Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠΥΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.17606/ΕΓΚ.15/9-9-14 (ΑΔΑ: 6Ξ5Τ1-00Τ)

Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17  ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/194/7/ΦΝ433/ΕΓΚ.17/19-9-14

Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών. Κατευθυντήρια Οδηγία 2 – αρ.πρωτ. 3107/23.07.2014 (ΑΔΑ: 6162ΟΞΤΒ-4ΕΓ)

Δημοσίευση του Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και εφαρμογή του αρθ. 59 αυτού στα πλαίσια υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων/έργων των Μέτρων 226, Δράση 1 και 125Β του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εγκύκλιος: 111999/1968/14.8.2014 (ΑΔΑ: ΩΡΩΞ0-ΛΦΕ).

Εγγραφή Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ Α΄138) : Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α΄ 116).

Εφαρμογή της με αριθμ. 125837/726/3-6-2013 απόφασης αναπλ. Υπ. ΠΕΚΑ. Εγκύκλιος: 140541/6502πε/31.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ0-ΞΚΒ) [Μελέτες Διαχείρισης Κοινόχρηστων χώρων πρασίνου]

Οδοί σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Εγκύκλιος135661/4400/16-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ10-Η2Ι)

Αποδοχή Γνωμοδότησης της 5ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών. Εγκύκλιος 140540/5259πε/10.3.2014 (ΒΙΚΑ0-3ΤΟ)

Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων. Οδηγία 1 – ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΟΞΤΒ-ΟΒ0

Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων. Απόφ. 487/2013 (ΦΕΚ Β΄2897)

Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Υ.Α. 125837/726/3.6.2013 (ΦΕΚ 1528/Β) [Σχετική εγκύκλιος: 140541/6502πε/31.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ0-ΞΚΒ)]

Εγκύκλιος για τροποποιήσεις στη νομοθεσία δημοσίων έργων και δημοσίων συμβάσεων. Εγκύκλιος 18, αριθμ. Δ17γ/152/1/ΦΝ433/20.5.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ51-Ζ2Ο)

Χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2013» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2013. Εγκύκλιος  130353/1586/25-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5Ο0-ΜΚΨ)

Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ.138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ Α΄185/24.09.2009). Εγκύκλιος 14 Αριθμ. Δ15/οικ/6044/8-4-2013

Διευκρινήσεις για την ολοκλήρωση των διαδικασιών Δημοπράτησης και έκδοσης Απόφασης Προέγκρισης Σύμβασης Αναδόχου στα πλαίσια του Σ.Δ.Ε. των συγχρηματοδοτούμενων δασικών έργων της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΠΑΑ 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εγκύκλιος 125812/943/08-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΦ0-8ΘΩ)

Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2013. Δ15γ/οικ/3676/4-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ01-9ΔΣ)

Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. Y.A. Αριθμ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013  (ΦΕΚ 363/Β/19-2-2013). Δείτε το απόσπασμα της Υ.Α. που αφορά ΜΟΝΟ τα έργα πρασίνου ΕΔΩ…

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα. Εγκύκλιος 203913/19-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89)

Προέγκριση σταδίων υλοποίησης δημοσίων έργων του ΑΞΟΝΑ 1 (ΜΕΤΡΟ 125Β) και ΑΞΟΝΑ 2 (ΜΕΤΡΟ 226, ΔΡΑΣΕΙΣ 1,2 και 3) απο τους Φορείς Εφαρμογής της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ του Π.Α.Α. 2007-2013. Εγκύκλιος 171793/1562/18-10-2012 (ΑΔΑ: Β4300-ΚΥΚ). Συμπληρώθηκε με την εγκύκλιο 125834/270/6-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ0-ΒΤΡ)

Εγκύκλιος 165121/650/29.02.2012 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων βελτίωσης δασικών δρόμων

Προγραμματικές Συμβάσεις: παρ. 13 του άρθρου 57, Ν.2218/1994  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 53, Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24).

Προγραμματικές Συμβάσεις: άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Υ.Α. 84627/626/08 (ΦΕΚ 319 Β/28-2-2008) Καθορισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκ­πόνηση μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστά­σεων.

Εγκύκλιος 98116/1771/31.05.2022  Διάνοιξη οδών σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Απόφ. 92833/4679/01.12.1997 Αναμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής δασικών οδών Γ’ Κατηγορίας. (Η εξέλιξη των τεχνικών προδιαγραφών των δασικών δρόμων 1957-1997)

Εγκύκλιος 86783/2970/07.12.1992 Προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μετά την αποψίλωσή του λόγω πυρκαγιάς.

Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ Α’ 120) Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων.

Ειδικά δασοτεχνικά έργα. Άρθρο 16, Ν.998/79 (ΦΕΚ Α’ 219) 

1 reply

  1. Μπορούμε να βρούμε την αρ.53418/3576/162/14-10-1969 δ/γη Υπουργού Γεωργίας περι προδιαγραφών εκπονησης μελετών αναδάσωσης;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: