Δασεργάτες & Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας

Νόμοι – Υπουργικές Αποφάσεις – Εγκύκλιοι για τους δασεργάτες και τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.)

midaso_logo.jpg

17.12.21 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/120319/3941/15.12.2021 (Β΄ 5946) Παράταση προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/1986 (Α’ 44).

27.07.21  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/67067/2059/14.07.2021 (Β´ 3328) Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2021.

22.04.21 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/38858/1227/21.04.2021 (ΑΔΑ: 91ΔΡ4653Π8-00Ι) Παράταση της διενέργειας προσημάνσεων και προθεσμίας εγκατάστασης των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) στο δάσος σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3 του π.δ. 126/86.

22.3.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/27096/932/22.3.2021 (ΑΔΑ: ΩΖ0Π4653Π8-ΞΙΨ) Παράταση της διάρκειας παραχώρησης της εκμετάλλευσης συστάδων δημοσίων δασών σε ΔΑΣΕ σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Π.Δ. 126/86.

02.02.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/9867/369/02.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΘΗ4653Π8-Α7Σ) Οδηγίες σχετικά με την διεξαγωγή της θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων δασεργατών για το 2021.

24/12/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/123472/3359/22.12.2020 (Β΄ 5690) Παράταση προθεσμίας για την απόφαση παραχώρησης της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/1986 (Α ́ 44), όπως ισχύει.

05/08/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74955/1924/30.07.2020 (Β΄ 3232) Παράταση προθεσμιών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016.

04/08/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/75968/1943/03.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΙ6Ξ4653Π8-Ρ3Ξ) Ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

30/07/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74441/1918/29.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΥΛ4653Π8-1Ξ0) Δημοσιοποίηση στοιχείων Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.

17/06/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/57387/1452/17.06.2020 (ΑΔΑ:905Ο4653Π8-ΜΥΓ) Διευκρινίσεις σχετικά με τις ισχύουσες προθεσμίες του άρθρου 13 του ΠΔ 126/86

26/05/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/49297/1227/25.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ0Θ4653Π8-12Ψ) Βιβλίο ημερήσιων εργασιών ΔΑ.Σ.Ε. και καταγραφής εργαζομένων δασεργατών ανά συστάδα.

15/04/20 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/36253/928/15.04.2020 (ΑΔΑ: 6Ε5Α4653Π8-0ΔΡ) Νέες Οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή των ΔΑ.Σ.Ε. και την διαδικασία παραχώρησης εκμετάλλευσης συστάδων 2020.

14/04/20 Π.Ν.Π. της 13.04.2020 (Α΄84) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (άρθρο 57)

07/04/20 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/26597/691/10.03.2020 (ΑΔΑ: 64Ν94653Π8-77Ν) Αποδοχή της με αριθ. 90/2019 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.

26/03/20 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30809/823/26.03.2020 (ΑΔΑ: Ω6ΗΞ4653Π8-4ΘΩ) Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ΔΑ.Σ.Ε. για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020.

24/03/20 Π.Ν.Π. της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (άρθρο εξηκοστό έκτο: Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα).

19/03/20 Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29434/775/19.03.20 (ΑΔΑ: ΩΨΕΖ4653Π8-Σ6Α) Παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοσίων δασών με το Π.Δ. 126/86.

06/03/20 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/21934/568/06.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΓ1Δ4653Π8-ΨΚ2) Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικών με συγχωνεύσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας.

06/03/20 Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/17358/470/05.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΩ34653Π8-ΜΘΤ) Aπάντηση επί ερωτημάτων σχετικά με εγκεκριμένα Καταστατικά σύστασης ΔΑ.Σ.Ε. και ενέργειες κατά το στάδιο εκκαθάρισης των ΔΑ.Σ.Ε. που δεν θα προσαρμοστούν στις διατάξεις του ν. 4423/2016.

18/11/19 Νόμος 4638/2019 (ΦΕΚ Α’ 181) Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π…. και άλλες διατάξεις.

08/11/19 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/102842/1467/08.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΠΧΣ4653Π8-Ι0Ρ) Οδηγίες για το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε. έως 31 Μαρτίου 2020

31/10/19 Nόμος 4635/2019 (Α’ 167/30.10.2019) Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

30/09/19 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.09.2019 (ΦΕΚ Α’ 145) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας»

25/07/19 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68283/491/25.07.2019 (ΑΔΑ: Ω79Χ4653Π8-Τ62) Οδηγίες εγγραφής των υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε. στο ηλεκτρονικό Μητρώο ΔΑ.Σ.Ο. και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.)

20/06/19 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12.06.2019 (Β΄ 2398) Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ’ εφαρμογή του ν. 4423/2016.

15/3/19 Y.A. 178186/535/25.02.2019 (Β´ 907) Τροποποίηση απόφασης «Ιδιότητα Δασεργάτη- μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους Δ.Α.Σ.Ε..

13/12/18 Εγκύκλιος 174600/2422/13.12.2018 (ΑΔΑ: 72ΥΒ4653Π8-2ΩΖ) Οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή των ΔΑ.Σ.Ε. στο νέο θεσμικό πλαίσιο

12/12/18 Εγκύκλιος 174594/2410/12.12.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΧΘ4653Π8-ΗΒ9) Οδηγίες εφαρμογής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Εκπαίδευση νεοεισερχόμενων Δασεργατών.

07/12/18 Υ.Α. 174579/2250/20.11.2018 (Β´ 5474) Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών.

17/09/18 Οδηγίες εφαρμογής Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με την Ιδιότητα και την Ταυτότητα Δασεργάτη. Εγκύκλιος 173588/1626/17.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΚΔ4653Π8-ΕΝΙ)

11/09/18 Διευκρινίσεις σχετικά με την Απόφαση παράτασης προθεσμίας προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας. Εγκύκλιος 173652/1566/11.09.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΩΔ4653Π8-ΨΒ0)

04/09/18 Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε. Υ.Α. 168597/1493/27.08.2018 (Β´ 3792)

04/09/18 Ιδιότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους Δ.Α.Σ.Ε. Υ.Α. 168596/1492/27.08.2018 (ΦΕΚ Β 3792) (τροποποιήθηκε με την αριθμ. 178186/535/25.2.2019 Υ.Α.)

27/09/16 Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α´ 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».

Αρέσει σε %d bloggers: