ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση του περιεχομένου της παρούσας σελίδας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης (ΕΔΩ).

ΘΕΑΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ → ΕΙΣΟΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2022 ▶ ΕΔΩ

ΘΕΑΣΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2022 ▶ ΕΔΩ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

15.11.23 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/113980/3763/06.11.2023 (Β΄ 6493) Καθορισμός της διαδικασίας έκδοσης, της μορφής του περιεχομένου του Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών (ΓΔΜ) και λοιπών θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα της περ. θ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).

02.11.23 Έγγραφο ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/105723/6548/31.10.2023 Απάντηση ερωτημάτων σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέων, εκτάσεων με το χαρακτηρισμό ΑΑ στον κυρωμένο δασικό χάρτη και με την αποτύπωση αναδασωτέων εκτάσεων στους κυρωμένους δασικούς χάρτες.

16.10.23 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/105293/6510/13.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΗΑΝ4653Π8-6ΑΣ) Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979.

12.5.23  ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/52846/4020/12.05.2023 «Αποζημίωση μελών ΕΠΕΑ»

12.4.23 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/40851/2452/12.4.2023 (ΑΔΑ: ΨΟΙΔ4653Π8-ΑΒΞ) Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναστολής επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων, μη επιβολής νέων, και αποφάσεων κατεδάφισης στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος του άρθρου 52 ν. 4685/2020 ως ισχύει.11.4.23 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/39880/1157/10.4.2023 (6ΕΦΒ4653Π8-ΧΧ5) Σχετικά με τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α.

31.3.23 ΥΟΔΔ 284/2023 Διόρθωση Σφάλματος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10830/272/31.1.2023 ΚΥΑ «Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)».

30.3.23 Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/34066/1025/29.3.2023 (ΑΔΑ: 63664653Π8-ΒΨΖ) «Οδηγίες μετά την κύρωση δασικών χαρτών.»

29.3.23 Νόμος 5037/2023 (Α΄ 78) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος.»

21.3.23  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29684/1746/21.3.2023 (ΑΔΑ: 6ΚΩΥ4653Π8-5ΝΚ) Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης του πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, κατά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών.

21.3.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29682/2861/21.03.2023 (ΑΔΑ: Ψ90Λ4653Π8-ΘΡ5) Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

20.3.23  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/28928/1684/20.3.2023 (ΑΔΑ: 6ΙΜΡ4653Π8-Ι7Τ) Τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25.11.2020 Εγκυκλίου με θέμα «Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που αφορούν την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92) για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση των δασικών χαρτών και της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄2773) Υπουργικής Απόφασης».

9.3.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/25081/740/08.03.2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠ14653Π8-ΠΗΡ) Χειρισμός δασικών χαρτών στις περιοχές τού Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο Μάτι.

16.2.23 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16683/995/15.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΠ4653Π8-1ΥΘ) Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στις περιοχές του άρθρου 67 και του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979.6.2.23 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10830/272/31.01.2023 (ΥΟΔΔ 84) Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 3889/2010 (Α΄ 182) και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΥΟΔΔ 284/2023).

9.12.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/130649/7748/9.12.2022 (ΑΔΑ: 9ΦΤΑ4653Π8-Υ4Μ) Παροχή οδηγιών αναστολής επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων, μη επιβολής νέων, και αποφάσεων κατεδάφισης στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος του άρθρου 52 ν. 4685/2020 ως ισχύει.

28.10.22 Νόμος 4986/2022 (A΄ 204) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις».

17.10.22  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/105186/6251/12.10.2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΦΗ4653Π8-1ΤΠ) Συμπληρωματικές οδηγίες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979 για τους δασωμένους αγρούς, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α 63).17.10.22  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/104514/6215/11.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΩ2Θ4653Π8-ΖΔ3) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 25471/1451/15-03-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση και εσωτερική οργάνωση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΒΧΕ) της παρ. 1 του άρθρου 8Α του ν. 998/79. Ίδρυση ΣΙΔΒΧΕ με έδρα τη Ρόδο» (Β’ 1456).

05.10.22  Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές Πυκνώσεις)

29.07.22  Ν. 4964/2022 (Α΄ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»

29.07.22  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/78221/4436/27.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΡΠ4653Π8-Π3Ψ) «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979 για τους δασωμένους αγρούς, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63)».

21.07.22  Νόμος 4958/2022 (Α΄ 142/21.07.2022) Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. (άρθρο 41, Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021)

05.07.22   Ν. 4951/2022 (Α΄ 129) Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» (Άρθρο 50 Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών – Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 3889/2010)

28.05.22  Νόμος 4938/2022 (Α΄ 109/06.06.2022) Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις. (άρθρο 147 Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021)

28.05.22 Νόμος 4936/2022 (Α΄ 105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Άρθρο 40 Ειδικότερες ρυθμίσεις κτηματογράφησης και Εθνικού Κτηματολογίου στις εκτάσεις του άρθρου 67 του ν. 998/1979).

26.05.22 Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/53113/1664/25.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΜ4653Π8-Ν99) Διευκρινίσεις για την κατάθεση δικαιολογητικών ενόψει λήξης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

28.03.22 Νόμος 4916/2022 (Α΄ 65/28.03.2022) «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς… και άλλες διατάξεις.» (άρθρο 90 Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021)28.03.22 ΚΥΑ 25471/1451/15.03.2022 (Β΄ 1456) Συγκρότηση και εσωτερική οργάνωση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΒΧΕ) της παρ. 1 του άρθρου 8Α του ν. 998/1979. Ίδρυση ΣΙΔΒΧΕ, με έδρα τη Ρόδο.

24.03.22 Νόμος 4915/2022 (Α΄ 63/24.03.2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς,…, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,… και άλλες επείγουσες διατάξεις.» [Δασωθέντες αγροί (άρθρο 93)]

05.03.22  NOMOΣ 4903/2022 (A΄ 46) Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις. (άρθ. 58, Παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες της Α.Δ. Κρήτης)

24.02.22 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/7886/411/23.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΒΩ4653Π8-ΥΥΑ) Ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/115255/6217/02.12.2021 Εγκυκλίου.

03.12.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/115255/6217/02.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΗΚ4653Π8-ΒΔΕ) Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης IV της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 και του άρθρου 8Α του ν. 998/1979, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 149 του ν. 4819/2021.

20.10.21 Νόμος 4843/2021 (Α΄ 193) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018… και άλλες επείγουσες διατάξεις. (άρθ. 70, Παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες)

18.10.21 Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές Πυκνώσεις)

13.10.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/95099/5160/12.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΙΨ4653Π8-50Χ) «Περί ανάκλησης αποφάσεων αναδασωτέων, εκτάσεων μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, λόγω συμπερίληψής τους στους δασικούς χάρτες ως τμήματα ευρύτερης αναδασωτέας».

04.08.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74394/2692/04.08.21 (Β΄ 3589) Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 151585/ 323/03.02.2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182), κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη» (Β ́ 347).

03.08.21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/73737/2677/03.08.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΕΥ4653Π8-ΦΘΓ): Έναρξη λειτουργίας ΕΠ.Ε.Α.

23.07.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/16.07.2021 (Β΄ 3253) Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4685/ 2020.

23.07.21 Νόμος 4819/2021 (Α΄ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις».

15.07.21  Έγγραφο ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/67502/2486/15.07.21 «Άμεση υλοποίηση διατάξεων άρθρου 39 ν. 4801/2021»

11.06.21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/56321/2354/09.06.2021 (ΑΔΑ: Ω25Υ4653Π8-27Α) Οδηγία περί δήλωσης δασικού ή μη χαρακτήρα κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών, μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.25/05/21 Νόμος 4801/2021 (Α’ 83/24.05.2021) Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις.

18/05/21 Εγκύκλιος (Υπ. Δικαιοσύνης) αριθμ. 20303/18.5.2021: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη μεταγραφή ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα

20/04/21 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38126/1341/20.04.2021 (ΑΔΑ: Ω0Φ04653Π8-8ΨΣ) Σύσταση ΕΠ.Ε.Α. μετά την θέση σε ισχύ των άρθρων 48 και 49 του ν. 4685/2020.

16/04/21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/35724/2004/16.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΞ9Ι4653Π8-ΘΡ1) «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών»

15/01/21  ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 1106) Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.

14/01/21  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3295/104/14.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020.

12/01/21  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

22/12/20  Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/123007/3541/21.12.2020 (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2) Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη

14/12/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/119775/5810/11.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΝΠ14653Π8-21Φ) Αποδοχή της υπ’ αριθ. 94/2020 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ.

26/11/20  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/114076/3247/26.11.2020 Τεχνικά θέματα αναμόρφωσης δασικών χαρτών, παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020.

25/11/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΛΟ4653Π8-ΩΣΚ) Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που αφορούν την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92)

24/11/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/91928/2639/18.11.2020 (ΑΔΑ: 6Χ294653Π8-ΑΟΨ) «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών».

14/10/20  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723/02.10.2020 (Β΄ 4525) Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4685/2020 (Α ́ 92).

05/10/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25.09.2020 (Β΄ 4367) Τροποποίηση της υπ ́ αρ.146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παρ. 1 εδάφια Β ́, Γ ́, Δ ́ και Ε ́ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει» (Β ́3532).

05/10/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/25.09.2020 (ΦΕΚ Α΄ 4364) Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α ́ 92) ως ισχύει.

28/09/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/92828/4471/28.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ) Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ:ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ).

02/09/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/86934/2495/10.09.2020 (ΑΔΑ: Ω5ΧΘ4653Π8-ΑΔΗ) Υποβολή ενστάσεων στις κτηματογραφήσεις

20/08/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 (Β´ 3462) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2773).

08/07/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β΄ 2773) Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020

08/05/20  Νόμος 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

18/11/19  Νόμος 4638/2019 (ΦΕΚ Α’ 181) Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α ́ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α ́ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 150) και άλλες διατάξεις.

30/10/19  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/98973/1250/30.10.2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΒ4653Π8-ΚΕ3) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών

30/10/19   Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97718/11178/25.10.2019 (ΑΔΑ: ΩΓΩΠ4653Π8-ΦΕ7) Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με έργο την αντιμετώπιση θεμάτων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου κύρωσης των δασικών χαρτών.

18/09/19  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82768/843/18.9.2019 (ΑΔΑ: 6ΞΘ04653Π8-600) Προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών.

31/08/19  Νόμος 4625/2019 (Α΄ 139) Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

10/6/19  Νόμος 4617/2019 (Α΄88) Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις.

10/6/19  Εγκύκλιος 183185/1282/10.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ) Οδηγίες εφαρμογής επί γνωμοδότησης του ΤΣΔ για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων της παρ. 5α άρθρου 3 ν. 998/79.

22/5/19  Εγκύκλιος 182999/1135/23.05.2019 (ΑΔΑ: 61Ρ74653Π8-5ΕΛ) Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων.

13/5/19  Y.A. 182363/2395/13.5.2019 (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ) Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (αφορά τον χαρακτηρισμό των φρυγανικών εκτάσεων).

11/4/19  Nόμος 4606/2019 (Α´ 57) «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις»

19/3/19  Εγκύκλιος 179984/548/12.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΥΣ84653Π8-Β92) Αναφορά προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη

22/2/19  Αριθ. 177997/454/22.02.2019 (ΑΔΑ: ΨΡΩΡ4653Π8-ΘΒΣ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών

07/02/19  Νόμος 4590/2019 (Α´ 17) Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 65, Δασικοί χάρτες).

21/12/18  Εγκύκλιος 177396/2959/21.12.2018 (ΑΔΑ: ΩΘΠΧ4653Π8-51Γ) Εφαρμογή παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979 στους δασικούς χάρτες.

19/12/18  Υ.Α. 176197/2814/11.12.2018 (Β´ 5700) Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει».

13/12/18  Αριθμ. 177381/2846/13.12.2018 (ΑΔΑ: Ω0ΒΘ4653Π8-Π7Π) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

06/12/18  Εγκύκλιος 176737/6327/06.12.2018 (ΑΔΑ: 68Β04653Π8-ΛΝ9) Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016

27/11/18  Νόμος 4576/2018 (Α´ 196) Κύρωση… και άλλες διατάξεις. (Νομοθετική ρύθμιση για έκδοση βεβαιώσεων στις εκτάσεις των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018)

06/11/18  Νόμος 4572/2018 (Α´ 188) Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (Άρθρο 20, παράταση στη προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων).

01/11/18  Εγκύκλιος 175371/2378/01.11.2018 (ΑΔΑ: 7Χ5Φ4653Π8-3ΙΓ) Έκδοση αποφάσεων από τις ΕΠ.Ε.Α.

31/10/18  ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΟΠΕΚΕΠΕ – Εργαλεία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών

18/10/18  Συνέντευξη Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού, Σωκράτη Φάμελλου – Στοιχεία για Δασικούς Χάρτες:
– Η παρουσίαση της συνέντευξης Τύπου
Το κείμενο της απομαγνητοφώνησης

12/10/18 Εγκύκλιος 173988/2168/12.10.2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΦΚ4653Π8-ΠΜΞ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

07/08/18 Ν 4559/2018 (Α´ 142/3.8.2018) (Άρθρο 40: Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων)

01/08/18 Εγκύκλιος 171896/3959/01.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΓ8Ν4653Π8-ΦΧΟ) Περί εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 22 & 23 του άρθρου 52 ν. 4280/2014 ως ισχύει

18/07/18 Εγκύκλιος 170900/1631/18.07.2018 (ΑΔΑ: 94ΛΚ4653Π8-ΕΚΕ) Υποβολή δήλωσης Δημοσίου εντός ορίων κτηματογράφησης και δασικού χάρτη.

16/07/18 Εγκύκλιος 170895/1620/16.07.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΧ4653Π8-ΥΝ5) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

13/06/18 Εγκύκλιος 170881/1338/13.06.2018 (ΑΔΑ: 6Ω9Ψ4653Π8-ΧΒ9) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

13/06/18 Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α´ 101) (Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, ΕΠΕΑ)

07.03.18 ΚΥΑ 166986/590/02.03.2018 (Β´772) Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση των εγγράφων της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010.

20.02.18 Ν. 4519/2018 άρθρο 24 (Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων)

31.01.18 Εγκύκλιος 165797/293/30.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΥΓ4653Π8-ΠΛΥ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

22-01-18 Οδηγίες ομαδοποίησης αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α. Εγκύκλιος 165792/225/19.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ)

21-12-17 Απομαγνητοφώνηση Συνέντευξης Τύπου για την Υπογραφή της Μερικής Κύρωσης των Δασικών Χαρτών

21-12-17 Πίνακας Μερικής Κύρωσης Δασικών Χαρτών ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση

21-12-17 Υπογράφτηκε η μερική κύρωση των δασικών χαρτών (Περίληψη Ομιλίας Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου)

18-12-17 Υ.Α. 163481/2992/07.12.2017 (Β´ 4430) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την παραγρ. 4 του αρθρου 20 ν.3889/2010

18-12-17 Υ.Α. 163993/2909/07.12.17 (Β´ 4430) Συμπλήρωση της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’) “Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β, γ, δ και ε του άρθρου 21 του ν.3889/2010 όπως ισχύει.

24-11-17 Υ.Α. 162393/2678/14.11.2017 (Β´ 4055) Προσθήκη στην με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει».

09-11-17 N. 4496/2017 – Α´ 170 (Άρθρο 29 Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014)

Εγκύκλιος 162380/2554/27.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΔΚΑ4653Π8-ΒΛΘ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

Υ.Α. 162371/2429/13.10.2017 (Β´ 3701) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωση τους.

Υ.Α. 160543/2326/03.10.2017 (Β´ 3625) Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/21-10-2016 Απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.»

Εγκύκλιος 160547/2378/06.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΔ0Ι4653Π8-ΤΓΣ) Διαδικασίες και χειρισμός στοιχείων μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Εγκύκλιος οικ. 160970/4982/29.09.2017 (ΑΔΑ: 6ΠΖ14653Π8-9ΨΩ) Αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της διαδικασίας του δασικού χάρτη.

N. 4489/2017 (A´ 140/21.9.2017) Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

ΚΥΑ 158969/2987/18.9.2017 (Β´ 3327/21.09.2017) Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

ΚΥΑ 160525/2210/20.09.2017 (Β´ 3327/21.09.2017) Συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347Β ́) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α ́) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

Διαπιστωτική πράξη προσδιορισμού των τεχνητών δασικών φυτειών της περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 ν. 998/1979, ευρισκόμενες επί εκτάσεων υπαγόμενες τελεσιδίκως στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, πριν από την 8η/8/2014. Εγκύκλιος 160595/4510/30.8.2017 (ΑΔΑ: 6Θ2Τ4653Π8-ΔΩΩ)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς για την υπαγωγή στις παρ. 5-14 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως ισχύει. Υ.Α. 158341/3927/26.7.2017 (Β´2758)

N. 4483/2017 (A´ 107/31.07.2017) Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης …και άλλες διατάξεις (άρθρα: 140-145, 157 και 162).

Υ.Α. 158587/1808/26.7.2017 (Β´ 2653) Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης και επικαιροποίησης δασικών χαρτών.

Εγκύκλιος 158585/1758/20.7.2017 (ΑΔΑ: Ψ31Ι4653Π8-ΓΣΨ) Οδηγίες σχετικά με διαδικασία και δικαιολογητικά για την υπαγωγή στα άρθρα 47 και 47Β ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών.

Υ.Α 158576/1579/4.7.2017 (Β´ 2373) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών.

ΚΥΑ 158298/3670/4.7.2017 (Β´ 2355) Εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β του ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών.

Εγκύκλιος 158577/1580/04.07.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω) Εφαρμογή διατάξεων νόμων 4462/2017 και 4467/2017 και λοιπές οδηγίες.

Ν. 4478/2017 (Α´ 91/23.06.2017) «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας…» (Παράταση υποβολής αντιρρήσεως έως 27.7)

Υ.Α. 157196/3204/7.6.2017 (Β´ 2082) Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και του τύπου διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 του άρθρου 47Β , του ν. 998/1979, ως ισχύει.

Υ.Α. 156586/2798/19.5.2017 (Β´ 1782) Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017.

Εγκύκλιος οικ.156582/2790/19.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΙ74653Π8-ΗΜΡ) Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014.

Υ.Α. 153395/920/12.4.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 206) Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού δασικού χάρτη. [Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΨΡΓ4653Π8-ΡΦ4)

ΚΥΑ 155973/999/26.04.2017 (Β´ 1491) Τροποποίηση – συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

Υ.Α. 153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366) Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. (ΑΔΑ: ΩΣΡΑ4653Π8-78Ε)

Εγκύκλιος 153400/956/20.04.2017 (ΑΔΑ: 78ΑΤ4653Π8-Η9Θ) Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Εγκύκλιος 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ) Οδηγίες για περιοχές τού αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις τής διοίκησης.

Νόμος 4467/2017 (Α´ 56/13.04.2017) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Νόμος 4462/2017 (Α´ 39) Άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182)»

Εγκύκλιος 153385/742/23.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΣ44653Π8-Σ60) Τροποποίηση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Εγκύκλιος 153373/441/22.2.2017 (ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες

ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017) Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. [Διαύγεια ΑΔΑ: Ω9ΨΔ4653Π8-6ΟΝ)]

Εγκύκλιος 151590/331/6.2.2017 (ΑΔΑ: ΨΟΩΑ4653Π8-4ΝΛ) Ενημέρωση αναρτημένου δασικού χάρτη με περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010.

Προγραμματισμός ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Πειραιά. Απόφαση 151581/245/1.2.2017 (ΑΔΑ: 6Κ3Ξ4653Π8-6ΞΟ)

Εγκύκλιος 151176/60/11.01.2017 (ΑΔΑ: ΨΨΝ34653Π8-ΡΓΚ) Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

Εγκύκλιος 151171/4/3.1.2017 (ΑΔΑ: 7ΦΜΣ4653Π8-Α2Ω) Περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010.

ΚΥΑ 147797/2746/30.11.2016 (ΦΕΚ Β´ 3985) Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Υ.Α. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ Β´ 3532/03.11.2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β ́, γ ́, δ ́ και ε´ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει. (ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ)

Εγκύκλιος ΔΝΣα΄/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/19.10.2016 (ΑΔΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Υ.Α. 145198/2293/6-10-2016 (ΦΕΚ Β´ 3503) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατάρτισης δασικών χαρτών. (Κυκλάδων & Καβάλας)

Υ.Α. 145189/2264/4.10.2016 (ΦΕΚ Β´ 3407) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους.

Έγγραφο 145179/2131/16.09.2016 «Εφαρμογή άρθρου 23 Ν. 3889/2010»

Υ.Α. 143792/1794/3-8-2016 (ΦΕΚ Β´ 2750) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων.

Υ.Α. 34844/11-7-2016 (ΦΕΚ ΑΑΠ´ 145) Κριτήρια προσδιορισμού οικιστικής πύκνωσης άρθρου 23 παρ. 4 Ν. 3889/2010, όπως ισχύει.

Εγκύκλιος 143783/1597/20-7-2016 Κατάρτιση, ανάρτηση, κύρωση δασικών χαρτών.

Π.Δ. 32/2016 (ΦΕΚ Α´46) [και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑ354653Π8-ΣΛΧ] Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.

Πίνακας περιοχών που έχουν κυρωθεί (μέχρι 14.11.2014) δασικοί χάρτες

Υ.Α. 115464/154/17.11.2011 (Β 525) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 199284/707/14.2.10 Υπουργικής απόφασης «Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010)» (Φ.Ε.Κ. 2159 Β ́)

Υ.Α. 199284/707/14.12.2010 (Β 2159) Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010).

ΚΥΑ 97414/754/6.9.2007 (Β´ 1811) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης δασικών χαρτών και λοιπών που αφορούν στην παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 2664/1998.

Κράτα τοΚράτα το

Αρέσει σε %d bloggers: