Νόμοι (πρόσφατοι)

Νόμοι και ΠΝΠ των τελευταίων ετών με διατάξεις δασικής νομοθεσίας

– 2022

28.10.22 Νόμος 4986/2022 (A΄ 204) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις».

17.10.22 Νόμος 4982/2022 (Α΄ 195) Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

30.07.22 Ν. 4964/2022 (Α΄ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»

21.07.22 Νόμος 4958/2022 (Α΄ 142/21.07.2022) Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. (άρθρο 41, Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021)

05.07.22 Ν. 4951/2022 (Α΄ 129) Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»

07.06.22 Νόμος 4938/2022 (Α΄ 109/06.06.2022) Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις. (άρθρο 147 Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021)

28.05.22 Νόμος 4936/2022 (Α΄ 105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Άρθρο 40 Ειδικότερες ρυθμίσεις κτηματογράφησης και Εθνικού Κτηματολογίου στις εκτάσεις του άρθρου 67 του ν. 998/1979).

21.04.22 Νόμος 4926/2022 (Α΄ 82/20.04.2022) Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις. 

28.03.22 Νόμος 4916/2022 (Α΄ 65/28.03.2022) «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς… και άλλες διατάξεις.» (άρθρο 90 Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021)

24.03.22 Νόμος 4915/2022 (Α΄ 63/24.03.2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς,…, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,… και άλλες επείγουσες διατάξεις.» [Μεταφορά δασικών υπηρεσιών (άρθρα 47 έως 55), δασωθέντες αγροί (άρθρο 93)]

– 2021

24.12.21 Ν. 4876/2021 (Α΄ 251) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

23.12.21 Ν. 4875/2021 (Α΄ 250) «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»

13.12.21 Ν. 4872/2021 (Α΄ 247) Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

27.11.21 Νόμος 4859/2021 (Α΄ 228) «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

20.10.21 Ν. 4843/2021 (Α΄ 193) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018… και άλλες επείγουσες διατάξεις.

18.09.21 N. 4830/2021 (Α΄ 169)«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»

02.09.21 Ν. 4824/2021 (Α΄ 156) «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α ́ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α ́ 143) και άλλες διατάξεις.»

31.07.21 Ν. 4821/2021 (Α΄ 134) «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.»

23.07.21 Ν. 4819/2021 (Α΄ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις».

Νόμος 4801/2021 (Α’ 83/24.05.2021) Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4796/2021 (Α΄ 63) Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Νόμος 4782/2021 (Α΄ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

– 2020

Νόμος 4759/2020 (ΦΕΚ Α΄ 245) Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142)

Nόμος 4691/2020 (ΦΕΚ Α΄108) Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις»

Νόμος 4688/2020 (Α´ 101) Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4685/2020 (Α΄ 92) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 4662/2020 (ΦΕΚ Α’ 27/7.2.2020) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

– 2019

Νόμος 4638/2019 (ΦΕΚ Α’ 181/18.11.2019) Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α ́ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α ́ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 150) και άλλες διατάξεις.

Nόμος 4635/2019 (Α’ 167/30.10.2019) Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.09.2019 (ΦΕΚ Α’ 145) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας»

Νόμος 4625/2019 (Α΄ 139) Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Νόμος 4617/2019 (Α΄88) Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις.

Nόμος 4606/2019 (Α´ 57) «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις»

Νόμος 4605/2019 (Α΄ 52) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4602/2019 (Α´ 45) Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4599/2019 (Α´ 40) Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις

Νόμος 4590/2019 (Α´ 17) Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

– 2018

Νόμος 4576/2018 (Α´ 196) Κύρωση… και άλλες διατάξεις. (Νομοθετική ρύθμιση για έκδοση βεβαιώσεων στις εκτάσεις των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018)
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α´ 149/10.08.2018) Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Νόμος 4559/2018 (Α´ 142/3.8.2018) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.
Νόμος 4546/2018 (ΦΕΚ Α´ 101) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό»
Νόμος 4519/2018 (Α´ 25) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.
Νόμος 4512/2018  (Α´ 5/17.01.2018) Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

– 2017

Νόμος 4496/2017 (Α´ 170) Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.
Ν. 4495/2017 (Α´ 167/03.11.2017) Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
N. 4489/2017 (A´ 140/21.9.2017) Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.
N. 4483/2017 (A´ 107/31.07.2017) Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης …και άλλες διατάξεις (άρθρα: 140-145, 157 και 162).
N. 4483/2017 (A´ 107/31.07.2017) Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης …και άλλες διατάξεις.
Ν. 4478/2017 (Α´ 91/23.06.2017) I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας…και λοιπές διατάξεις.». [Μεταβατική διάταξη για τους δασικούς χάρτες: άρθρο 78]
Ν. 4467/2017 (Α´ 56/13.04.2017) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
Ν. 4462/2017 (Α´ 39) Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. [Άρθρ. 2 Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182)]

– 2016

Ν. 4447/2016 (Α´ 241) Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α´ 224) Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.
Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α´ 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α´ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α´ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». [Διατάξεις για τους δασικούς χάρτες άρθρα 153-155)]
Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α´ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α´ 78) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».
Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α´ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

– 2015

Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α´ 164) «Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις».
Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α´ 143), Άρθρο 32 Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α ́ 159)
4325/2015 (ΦΕΚ Α´ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

– 2014

4315/2014 (ΦΕΚ Α′ 269) Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.
4296/2014 (ΦΕΚ Α΄214) Κατάργηση του Δασικού φόρου (Άρθρο 17, παράγραφος 1 – επαναφέρει σε ισχύ την παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν.3208/2003, η οποία είχε καταργηθεί με τον Ν.4280/2014).
4282/2014 (ΦΕΚ Α΄189) Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.
4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159) Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
4277/2014 (ΦΕΚ Α΄ 156) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις. (Με το άρθρο 43, προστίθενται νέα εδάφια στο τέλος της περιπτώσεως 1στ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979)
4275/2014 (ΦΕΚ Α΄149) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις. Διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ Α΄151).
4274/2014 (ΦΕΚ Α΄147) Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις.
4269/2014 (ΦΕΚ Α΄142) Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη
4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118) Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις [Άρθρο 60 Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 − Βοσκή − Υλοτομία]
4262/2014 (ΦΕΚ Α΄114) Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
4258/2014 (ΦΕΚ Α΄94) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις
4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32) Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. [Εγκύκλιος: 105723/956/18.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ40-ΤΓΞ)]

– 2013

4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235) Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις
4180/2013  Aντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄182) [Άρθρο 15 – αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 271 του  ν.δ. 86/1969]
4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 174/Α/8-8-2013)
4164/2013 Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις. (ΦΕΚ-156 Α/9-7-2013)
4146/2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 90/Α/2013)
4138/2013 “Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 72/Α/2013)
EUTR – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 (ισχύ 03-03-2013) Θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/23/12.10.2010)
4122/2013 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 26 Τροποποιήσεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 42/Α/2013)

– 2012 

4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 82)
4061/2012 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ Α΄ 66)
4056/2012 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 52)
4053/2012 Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 44)
4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. (ΦΕΚ Α΄ 24)
4039/2012 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. (ΦΕΚ Α΄ 15)

– 2011

4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ Α΄ 249)
4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. (ΦΕΚ 209/Α/2011)
3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 60/Α/2011)

– 2010

3889/2010  Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 182/Α/2010)
3818/2010 Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 17/Α/2010)

– 2008

 3698/2008 (A 198)  Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις

8 replies

 1. Καλημέρα. Θα ήθελα να ενημερωθώ για τα δασικά φυτώρια. Ποια είναι η λίστα των δασικών φυτών και ποιά είναι η νομοθεσία που αφορά σε όσους καλλιεργούν αυτά τα φυτά, τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν και πού πρέπει να απευθυνθούν.

 2. Καλημερα θα ηθελα να ροτησω επιτρεπεται το μαζεμα ξερων κλαδιων απο το δασος?

 3. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ..ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ..ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ..

 4. Ο Ν.4280/2014 είναι ένα συνονθύλευμα ασαφών διατάξεων που όσο φιλότιμα και να προσπαθήσει να ερμηνεύσει κάποιος το μόνο που θα καταφέρει είναι να αγανακτήσει για να μην πω τίποτα χειρότερο. Επισημαίνω (σαν ενα ελάχιστο δείγμα) τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 που αντικαθιστά την παρ.3 του 998/79 σχετικά με την σύσταση των Επιτροπών ΕΔΑ. Εδώ μπαίνουν τα παρακάτω ερωτήματα:
  1) Γιατί “αποκλειστικά” οι Δασολόγοι πρέπει να είναι από όμορο Νομό; Αυτό δεν προσβάλει τον κλάδο αφού ευθέως αμφισβητεί την “εντιμότητά” τους εντός του Νομού τους; Πως εξηγείται στα υπόλοιπα υπηρεσιακά καθήκοντά τους να είναι έντιμοι και σε αυτό του μέλους ΕΕΔΑ να μην είναι !!!!!!!
  2)Οι ιδιώτες Δικηγόροι, με γραφείο και πελατεία στον Νομό, δεν έχουν κανένα κώλυμα να συμμετέχουν (ως Πρόεδροι) στην εν λόγω επιτροπή και έχουν οι Δασολόγοι των δασικών Υπηρεσιών !!!!!!!!
  2)Η προαπαιτούμενη 3ετής υπηρεσία ισχύει μόνον για τον Ειρηνοδίκη ή και για τον Πρωτοδίκη ?
  3)Οι αναπληρωτές όλων κατά το “……αναπληρούμενους από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στην άσκηση των κύριων καθηκόντων τους” πως μπορεί να εφαρμοστεί : α)σε διαφορετικούς κλάδους (Δικαστικός, ΝΣΚ, Δικηγορικός) β)στους δασολόγους και γεωπόνους που δεν έχουν αναπληρωτές στην άσκηση των κύριων καθηκόντων τους ?
  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

 5. Hi , I would like to know or if someone can assist here please.
  there was a submission made to the Dasarheio in Hrakleio last year in March / April, forwarded on from the Dasarheio in Agios Nikolaos the previous year. For both submissions I had to pay a amount. Now they are asking me if I would like to pay a further 605 euro for old aerial photos of the land in question which will better help my case. Is for real? All i want to do on the island of Crete is build and i cant even do that because all im doing for the last 2 to 3 years is waiting a approval. Can some one please assist me here?
  the land was originally farming land that my grandparents had. it was never dasiko.
  but why should I be paying for old aerial shots when I paid for my submission? please if Greece wants money flowing into their economy then I suggest you start with the Greek people overseas in other countries that are wanting to return not the asians as per your Greek Prime Minister stating that he wants Asians.

 6. Ξέρετε αν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση σχετικά με τις προδιαγραφές σύνταξης των μελετών διαχείρισης πάρκων και αλσών που αναφέρονται στο αρ.41 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012);

  • Σύμφωνα με το αριθμ. 874/Β/4-3-2013 έγγραφο – απάντηση στη Βουλή του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ, “…η Υπουργική απόφαση σχετικά με τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών διαχείρισης πάρκων θα εκδοθεί άμεσα ενόψει ότι η ολοκλήρωση σύνταξης των προδιαγραφών αυτών βρίσκεται σήμερα στο τελικό στάδιο επεξεργασίας”.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: