Νομικό πλαίσιο θήρας

Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Νόμοι – Υπουργικές Αποφάσεις – Εγκύκλιοι για την κυνηγετική δραστηριότητα.  

04.10.21 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2915/28.09.2021 (Β΄ 4574) Ρύθμιση θεμάτων για τη χρησιμοποίηση θηρευτικών ιεράκων για τη Θήρα με την παρουσία ή μη κυνηγετικού σκύλου και για τη χρησιμοποίηση εκπαιδευμένων ιεράκων για τη ρύθμιση πληθυσμών ειδών της πανίδας στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4685/2020.

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77889/2414/19-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΕ8Ο4653Π8-ΘΚΒ) Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της xώρας.

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74665/2255/05.08.2021 (Β΄ 3639) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26.07.2021 (Β΄ 3515) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022.

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71144/2168/26.07.2021 (Β΄ 3474) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλλόγους.

Μη επιβάρυνση με τέλος χαρτοσήμου των αδειών θήρας κυνηγετικού έτους 2021-2022 (άρθρο 41 ν. 4797/2021)

23/09/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89600/2453/17.09.2020 (Β΄ 4093) Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

23/09/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89601/2454/17.09.2020 (Β΄ 4093) Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού.

02/08/20  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852/21.07.2020 (Β΄ 3171) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2020-2021.

28/07/20  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/65829/1705/07.07.2020 (B΄ 3112) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικούς Συλλόγους.

23/07/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14.07.2020 (Β΄ 3053) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021.

Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού. Υ.Α. 173672/1570/17.09.2018 (Β´ 4142)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής κλασικών αγώνων επίδειξης κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων Δεικτών και Ιχνηλατών. Υ.Α. 168598/1494/27.08.2018 (Β´ 3719)
Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων. Υ.Α. 168588/1391/08.08.2018 (Β´ 3418) 
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018 – 2019. Υ.Α. 143542/2086/31.07.2018 (Β’ 3416)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Υ.Α. 171850/1117/10.7.2018 (Β´ 2867)
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019. Κ.Υ.Α. Αριθμ. 168574/1224/12.7.2018 (Β´ 2861)
Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.) Κ.Υ.Α. 168568/1026/12.06.2018 (Β´ 2437)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών. Υ.Α. 161996/3003/01.12.2017 (ΦΕΚ Β 4361)
Καθορισμός ελάχιστων τελών έκδοσης ειδικής άδειας και ελάχιστων καταβλητέων αξιών θηραμάτων των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών που διαχειρίζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες. Εγκύκλιος 154568/2102/10-8-2017 (7ΓΟΨ4653Π8-63Λ)
Έναρξη Κυνηγετικής Περιόδου – Κυνηγετική συμπεριφορά. Εγκύκλιος 154569/2110/18.8.2017 (ΑΔΑ: 69ΟΖ4653Π8-ΕΑΓ)
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 – 2018. Υ.Α. 159489/1969/31.7.2017 (Β´ 2809)
Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας. Εγκύκλιος 159673/2011/10.8.2017 (ΑΔΑ: 6ΑΑ94653Π8-Σ2Υ)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας» (Β΄224) και κατάργηση αποφάσεων για την έκδοση αδειών θήρας. Υ.Α. 143570/2614/4.10.2016 (ΦΕΚ Β´ 3407)
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016 – 2017. Υ.Α. 143543/2140/10-8-2016 (ΦΕΚ Β´ 2536)
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 – 2016. Υ.A. 127568/2533/07-08-2015 (ΦΕΚ Β 1670)
Έντυπο βεβαίωσης παραβάσεων ν. 4039/2012. Εγκύκλιος 124398/2038/29-6-2015 (ΑΔΑ: 77ΥΠ465ΦΘΗ-ΝΘΗ)
Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Εγκύκλιος 136767/3508/24.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥ0-Χ1Ο)
Διορθώσεις Σφαλμάτων (ΦΕΚ 675/Β/2013στην αριθμ12594/346/28-1-2013 (ΦΕΚ 224/Β/2013) Απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ  με θέμα “Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας”
Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας. Αριθμ. 12594/346/28-1-2013 (ΦΕΚ 224/Β/2013) Απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ. Η απόφαση απο το ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΕΥΤ0-006) – Διορθώσεις Σφαλμάτων (ΦΕΚ Β΄ 675/2013). 
Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Εγκύκλιος 217039/2076/27-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α320-2)
Επέκταση ισχύος βεβαιώσεων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων (ΑΚΚΟ). Εγκύκλιος 217028/1993/20-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Ι0-9Υ)
Ν. 3937/2012 (ΦΕΚ Α΄60) Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄60)
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ Β΄ 1495/2010)
Διενέργεια προανακριτικών πράξεων από ιδιωτικούς φύλακες θήρας (συμπλήρωση της 5/2010) 6/2010 Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
Διενέργεια προανακριτικών πράξεων από ιδιωτικούς φύλακες θήρας 5/2010 Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου (σχετική και η 6/2010)
Όροι και διαδικασία παραχώρησης εκτάσεων για την ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων. Υ.Α. 103172/3360/10-7-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1447)
Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων. Y.A. 103351/2412/9-7-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1377/2009)
Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα Υ.Α.  98161/4136/29-9-2008 (ΦΕΚ Β΄637/2009)
Απαγόρευση θήρας και έκδοση ΔΑΔ στις πληγήσες από πυρκαγιά περιοχές της χώρας. Εγκύκλιος 97650/4865/29.08.2007 
Εξέταση προς έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης ΔΑΔ περιμετρικά των καμένων εκτάσεων. Εγκύκλιος 97637/4804/24.08.2007 
Προστασία άγριας πανίδας μετά από πυρκαγιές. Εγκύκλιος 99778/3949/7.9.2000
Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας. ΚΥΑ 414985/29-11-85 (ΦΕΚ Β΄ 757)
Περί καθορισμού περιοχών ζωνών θήρας τρυγόνων, ορτύγων, δενδροβίων και λοιπών περιστεροειδών. Υ.Α. 54604/2939/29-07-1976 (ΦΕΚ B΄ 1016)
Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α’) Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ.86/69 “περί Δασικού Κώδικος”

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015. Υ. Α. 112022/2168/5-8-2014 (ΦΕΚ Β΄2154) Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 112022/2168 (ΦΕΚ Β ́ 2154/16−8−2014) απόφαση Ρυθμιστικής Θήρας Περιόδου 2014−2015 [ΦΕΚ Β΄2312/28-8-2014]
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014. Υ.Α. 136753/3365/6-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3100) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΛΓ70-6ΕΑ)
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014. Υ.Α. 133275/2116/19.7.2013 (ΦΕΚ Β΄1850/29.7.2013)

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: