Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2023

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση του περιεχομένου της παρούσας σελίδας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης (ΕΔΩ)


Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει, τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2023. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

 2022 | – 2021 | 2020 | – 2019


21.3.23  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29684/1746/21.3.2023 (ΑΔΑ: 6ΚΩΥ4653Π8-5ΝΚ) Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης του πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, κατά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών.

21.3.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29682/2861/21.03.2023 (ΑΔΑ: Ψ90Λ4653Π8-ΘΡ5) Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

20.3.23  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29599/1738/20.3.2023 (ΑΔΑ: 9Δ9Σ4653Π8-7ΔΝ) Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της Απόφασης Επικαιροποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών κατάρτισης μελετών Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας και καθορισμού του τρόπου υπολογισμού του κόστους σύνταξης αυτών.

20.3.23  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/28928/1684/20.3.2023 (ΑΔΑ: 6ΙΜΡ4653Π8-Ι7Τ) Τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25.11.2020 Εγκυκλίου με θέμα «Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που αφορούν την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92) για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση των δασικών χαρτών και της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄2773) Υπουργικής Απόφασης».

20.3.23   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29308/1719/20.03.2023 (ΑΔΑ: 6Ν6Μ4653Π8-ΟΧΙ) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2023.

9.3.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/25081/740/08.03.2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠ14653Π8-ΠΗΡ) Χειρισμός δασικών χαρτών στις περιοχές τού Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο Μάτι.

3.3.23  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/23094/2259/3.3.2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΒΓ4653Π8-Ο7Μ) Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής του ΥΠΕΝ.

1.3.23  Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/20790/650/28.02.2023 (ΑΔΑ:679Τ4653Π8-Ω4Γ) Ορισμός μεσαίου και υψηλού επιπέδου χειριστών θηρευτικών ιεράκων για την πρακτική εκπαίδευση υποψήφιων χειριστών θηρευτικών ιεράκων για την πρώτη εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2915/2021 (4574 Β ́).

28.2.23  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/21046/744/28.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ95Χ4653Π8-5Θ1) Παροχή διευκρινίσεων – οδηγιών για την έγκριση ετησίων προγραμμάτων δασικών έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ν. 3208/2003 (303), άρθρο 8, παρ. 6.

16.2.23 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16683/995/15.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΠ4653Π8-1ΥΘ) Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στις περιοχές του άρθρου 67 και του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979.

10.2.23  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/14546/472/9.2.2023 (ΑΔΑ: 9ΒΘΥ4653Π8-4Ε2) Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων –Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ.).

10.2.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14733/1400/10.2.2023 (ΑΔΑ: 6ΘΥ84653Π8-ΩΘΥ) Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία, της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας Ιονίου του ΥΠΕΝ.

10.2.23 Εγκύκλιος ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.26.30/1263/οικ.1509/27.01.2023 (ΑΔΑ: Ψ10Ι46ΜΤΛ6-Χ7Ω) Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν.

6.2.23 ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10830/272/31.01.2023 (ΥΟΔΔ 84) Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 3889/2010 (Α΄ 182).

2.2.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/8351/196/25.01.2023 (Β′ 493) Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

26.1.23  Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19.01.2023 (Β΄ 343) Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου.

25.1.23  ΚΥΑ Φ.708/21/Σ.21/29.12.2022 (Β΄ 305) Θήρα αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών εντός μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας.

13.1.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/3724/389/12.1.2023 (ΑΔΑ: 9ΙΒΔ4653Π8-Η7Ρ) Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου του ΥΠΕΝ

13.1.23  ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/3722/388/12.1.2023 (ΑΔΑ: 6ΤΧ84653Π8-ΔΚΥ) Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης του ΥΠΕΝ

9.1.23  ΥΠΕΝ/Δ ΠΔ/137411/8039/27.12.2022 (Β΄ 7102) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2023 και κατανομή πιστώσεων.

9.1.23  ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/139558/8111/27.12.2022 (ΦΕΚ Β΄ 2/2023) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) για το έτος 2023.

27.12.22  ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/135417/7925/20.12.2022 (Β΄ 6708) Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2023

19.12.22  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/128526/4106/6.12.2022 (Β΄ 6472) Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής.

Αρέσει σε %d bloggers: