Day: 13/12/2015

Υπάρχει η δυνατότητα μιας ενιαίας δομής προστασίας του περιβάλλοντος;

«Σύστημα εποπτείας, φύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος: Ποια η κατάσταση σήμερα; Υπάρχει η δυνατότητα μιας ενιαίας δομής προστασίας του περιβάλλοντος; Ποιες οι προϋποθέσεις για αυτό;»