Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2017

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου dasarxeio.wordpress.com ή dasarxeio.com οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση του περιεχομένου και σε περίπτωση διαφωνίας παρακαλούμε να αποχωρήσει.

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2017. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες

23-5-2017  Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017. Υ.Α. 156586/2798/19.5.2017 (Β´ 1782).
23-5-2017  Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014. Εγκύκλιος οικ.156582/2790/19.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΙ74653Π8-ΗΜΡ)
Απόφαση συγκρότησης επιτροπής του άρθρου 23 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α΄). Υ.Α. 156584/2791/19.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΥΑ4653Π8-ΥΧΓ)
Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων Υ.Α. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (Β´ 1746)
Διενέργεια διανυκτερεύσεων από τους Δασικούς Υπαλλήλους. Εγκύκλιος 156551/2731/16.5.2017 (ΑΔΑ: 688Ω4653Π8-ΤΘΘ)
Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2017» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2017. Απόφαση 155954/2171/10.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΥΟ4653Π8-46Α)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2017 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 156161/2361/27.4.2017 (Β´ 1591) και (ΑΔΑ: 7ΛΔ74653Π8-Μ9Ζ)
Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2017. Υ.Α 156162/2362/27.4.2017 (Β´ 1591) και (ΑΔΑ: 6Ω6Β4653Π8-ΞΕ1)
Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού δασικού χάρτη. Υ.Α. 153395/920/12.4.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 206) [Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΨΡΓ4653Π8-ΡΦ4)
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄). ΚΥΑ 155096/268/24.04.2017 (Β´ 1492)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 117653/6833/28-11-2014 αναπροσαρμογής ποσοστών του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ως ισχύει. ΚΥΑ 156157/2343/27.04.2017 (Β´ 1492)
Τροποποίηση – συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη». ΚΥΑ 155973/999/26.04.2017 (Β´ 1491)
Νέος μορφότυπος της ετήσιας αναφοράς ελέγχων και της επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Ξυλείας. Εγκύκλιος 148605/6108/28.3.2017 (ΑΔΑ: 6Λ1Δ4653Π8-ΕΒΔ)
Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. Υ.Α. 153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( (ΑΔΑ: ΩΣΡΑ4653Π8-78Ε)
Ορισμός μελών του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών. Υ.Α. 151774/351/ 20.04.2017 (ΑΔΑ: ΩΞΙ14653Π8-Ρ4Ρ)
Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Εγκύκλιος 153400/956/ 20.04.2017 (ΑΔΑ: 78ΑΤ4653Π8-Η9Θ)
Οδηγίες για περιοχές τού αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις τής διοίκησης. Εγκύκλιος 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ)
Διευκρινήσεις επί της αριθ. 337/2016 γνωμοδότησης του ΝΣτΚ. Εγκύκλιος 155483/1880/13.04.2017 (ΑΔΑ: 7Υ174653Π8-ΜΓ2)
Τροποποίηση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Εγκύκλιος 153385/742/23.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΣ44653Π8-Σ60) 
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981. Υ.Α. 153407/447/3.3.2017 (Β΄ 981)
Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμεετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017. Εγκύκλιος 2132/17-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ)
Ορισμός της περιοχής διενέργειας του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας, την άνοιξη 2017 και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. Απόφαση 922/30148/16.3.2017 (ΑΔΑ: 7ΣΛΣ4653ΠΓ-ΥΧΤ)
Διενέργεια εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας από αέρος για την άνοιξη του 2017. Έγγραφο 923/30200/16.3.2017
Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων. Υ.Α. 151364/675/21.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 821)
Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Υ.Α. 151363/674/21.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 821)
Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής. Υ.Α. 151362/673/21.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΘΗ4653Π8-ΥΕΗ)
Διευκρινήσεις σχετικά με την Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών». Εγκύκλιος 151375/752/3.3.2017 (ΑΔΑ: 6ΥΦΚ4653Π8-20Σ)
1η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2016 και χρηματοδότηση του 2017. Υ.Α. 152859/691/22.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΙΝΠ4653Π8-ΙΞΛ).
Αποδοχή της αριθ. 186/2016 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υ.Α. 152790/970/21.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΠΝΦ4653Π8-ΕΝ8)
Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Εγκύκλιος 153373/441/22.2.2017 (ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ)
Αποδοχή της αριθ. 295/2016 γνωμοδότησης του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υ.Α. 152779/938/22.2.2017 (ΑΔΑ: 6ΤΜΥ4653Π8-9Λ5)
Απόφαση κατανομής οχημάτων τύπου τζιπ 4χ4. Υ.Α. 151599/424/17.2.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΦΑ4653Π8-ΧΡΑ)
Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης. ΚΥΑ οικ. 140055/13.1.2017 (Β´ 428)
Εγκύκλιος διαδικασίας υποβολής δήλωσης εφαρμογής Μέτρου 221 «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών» – Ανειλημμένες υποχρεώσεις που καλύπτονται από το Μ 08 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.  Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 37092/10-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΧ446ΨΧΞΧ-6Ν9)
Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Εγκύκλιος ΕΤ Γ8789/6.2.2017
Ετήσια έκθεση (Annual Report) της Διεθνούς Σύμβασης CITES- Παροχή οδηγιών για υποβολή στοιχείων. Εγκύκλιος 151504/225/07.02.2017 (ΑΔΑ: 7ΜΠ44653Π8-6ΜΦ)
Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017)
Πρόγραμμα επιφυλακής υπαλλήλων και συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ-1591), στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017. Απόφ. 151966/510/3.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΔΙΥ4653Π8-ΦΤΑ)
Ενημέρωση αναρτημένου δασικού χάρτη με περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010. Εγκύκλιος 151590/331/6.2.2017 (ΑΔΑ: ΨΟΩΑ4653Π8-4ΝΛ)
Προγραμματισμός ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Πειραιά. Απόφαση 151581/245/1.2.2017 (ΑΔΑ: 6Κ3Ξ4653Π8-6ΞΟ)
Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017. Εγκύκλιος 151964/506/2-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟΓ4653Π8-7ΙΠ) 
Μετακίνηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος. Αποφ.ΓΓ 3700/2.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΕΔΦ4653Π8-Φ6Ε)
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών. Υ.Α. 151344/165/18.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 206/30.01.2017)
Διεθνής Σύμβαση CITES – Επικαιροποίηση (Μετά την CoP17) του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην τροποποίηση (αντικατάσταση του Παραρτήματος) του Καν. (ΕΚ) 338/97. Εγκύκλιος: 151195 /471/26.1.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΒΛ4653Π8-Τ31) 151195 /471/26.1.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΒΛ4653Π8-Τ31) 
Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε περιοχές της Νήσου Λήμνου. Υ.Α. 147981/3403/28.11.2016 (Β´ 134/25.01.2017)
2η τροποποίηση της αρ. 800/16.01.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (128 Β΄). Υ.Α. 103/4.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 104/24.01.2017)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων. Υ.Α. 149807/6450/03.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 124/24.01.2017)
Αποδοχή της υπ’ αριθ. 337/2016 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. Υ.Α. 151924/362/20.01.2017 (ΑΔΑ: 67ΩΖ4653Π8-ΘΣΓ)
Περί της διαδικασίας γνωμοδότησης των δασικών υπηρεσιών για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) σε επίπεδο Υπουργού. Εγκύκλιος 151907/357/20.01.2017 (ΑΔΑ: Ω8ΩΛ4653Π8-7Μ3)
Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης για τη θήρα. Υ.Α. 151345/167/19.1.2017 (ΦΕΚ Β´ 89/20.01.2017)
Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Αριθμ. 151147/56/20.1.2017 (ΑΔΑ: 6ΒΩ64653Π8-ΖΩΥ)
Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών. Εγκύκλιος 151176/60/11.01.2017 (ΑΔΑ: ΨΨΝ34653Π8-ΡΓΚ)
Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Εγκύκλιος 151342/50/11.1.2017 (ΑΔΑ: 71Σ64653Π8-ΚΗΦ)
Έγγραφο οδηγιών με τίτλο «Eρωτήματα και απαντήσεις για την εφαρμογή εντός της Ε.Ε. της εισαγωγής νέων ειδών στα Παραρτήματα της Σύμβασης CITES μετά την CoP17». Εγκύκλιος 150030/6617/11.01.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΝΔ4653Π8-Ω1Χ)
Λήψη μέτρων προστασίας σχετικά με την γρίπη των πτηνών. Εγκύκλιος 149330/3344 (πε)/9.1.2017 (ΑΔΑ: 6ΙΑΗ4653Π8-ΖΛΣ)
Περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010. Εγκύκλιος 151171/4/3.1.2017 (ΑΔΑ: 7ΦΜΣ4653Π8-Α2Ω)

.

.