Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2017

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου dasarxeio.wordpress.com ή dasarxeio.com οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση του περιεχομένου και σε περίπτωση διαφωνίας παρακαλούμε να αποχωρήσει.

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2017. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες

 • Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981. Υ.Α. 153407/447/3.3.2017 (Β΄ 981)
 • Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμεετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017. Εγκύκλιος 2132/17-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ)
 • Ορισμός της περιοχής διενέργειας του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας, την άνοιξη 2017 και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. Απόφαση 922/30148/16.3.2017 (ΑΔΑ: 7ΣΛΣ4653ΠΓ-ΥΧΤ)
 • Διενέργεια εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας από αέρος για την άνοιξη του 2017. Έγγραφο 923/30200/16.3.2017

 • Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Υ.Α. 151363/674/21.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 821)
 • Διευκρινήσεις σχετικά με την Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών». Εγκύκλιος 151375/752/3.3.2017 (ΑΔΑ: 6ΥΦΚ4653Π8-20Σ)
 • 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2016 και χρηματοδότηση του 2017. Υ.Α. 152859/691/22.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΙΝΠ4653Π8-ΙΞΛ).
 • Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης. ΚΥΑ οικ. 140055/13.1.2017 (Β´ 428)
 • Εγκύκλιος διαδικασίας υποβολής δήλωσης εφαρμογής Μέτρου 221 «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών» – Ανειλημμένες υποχρεώσεις που καλύπτονται από το Μ 08 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.  Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 37092/10-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΧ446ΨΧΞΧ-6Ν9)
 • Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Εγκύκλιος ΕΤ Γ8789/6.2.2017
 • Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017)
 • Πρόγραμμα επιφυλακής υπαλλήλων και συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ-1591), στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017. Απόφ. 151966/510/3.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΔΙΥ4653Π8-ΦΤΑ)
 • Μετακίνηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος. Αποφ.ΓΓ 3700/2.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΕΔΦ4653Π8-Φ6Ε)
 • 2η τροποποίηση της αρ. 800/16.01.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (128 Β΄). Υ.Α. 103/4.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 104/24.01.2017)
 • Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων. Υ.Α. 149807/6450/03.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 124/24.01.2017)
 • Περί της διαδικασίας γνωμοδότησης των δασικών υπηρεσιών για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) σε επίπεδο Υπουργού. Εγκύκλιος 151907/357/20.01.2017 (ΑΔΑ: Ω8ΩΛ4653Π8-7Μ3)
 • Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Αριθμ. 151147/56/20.1.2017 (ΑΔΑ: 6ΒΩ64653Π8-ΖΩΥ)
 • Έγγραφο οδηγιών με τίτλο «Eρωτήματα και απαντήσεις για την εφαρμογή εντός της Ε.Ε. της εισαγωγής νέων ειδών στα Παραρτήματα της Σύμβασης CITES μετά την CoP17». Εγκύκλιος 150030/6617/11.01.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΝΔ4653Π8-Ω1Χ)

.

.

Advertisements