Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2017

Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2017. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2018 | – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες

▪ Τροποποίηση Απόφασης «Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 226 Δράση 3 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» στο πλαίσιο του υπομέτρου «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους» του ΠΑΑ 2014-2020, με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων» Υ.Α. 163496/3170/27.12.17 (ΑΔΑ: 7ΘΡΙ4653Π8-6Β0)

▪ Τροποποίηση Απόφασης «Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 226 Δράση 1 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του ΠΑΑ 2014-2020, με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων» Υ.Α. 164015/2922/27.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΟΠ4653Π8-Η36)

▪ Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την παραγρ. 4 του αρθρου 20 ν.3889/2010 Υ.Α. 163481/2992/07.12.2017 (Β´ 4430)

▪ Συμπλήρωση της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’) “Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β, γ, δ και ε του άρθρου 21 του ν.3889/2010 όπως ισχύει. Υ.Α. 163993/2909/07.12.17 (Β´ 4430)

▪ Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών και ιχνηλατών. Υ.Α. 161996/3003/01.12.2017 (ΦΕΚ Β 4361)

▪ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β’) με τίτλο «Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων». ΚΥΑ 163478/2903/30.11.17 (Β´ 4357)

▪ Προσθήκη στην με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει». Υ.Α. 162393/2678/14.11.2017 (Β´ 4055)

▪ Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Υ.Α. 162899/2821/23-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΛΘΔ4653Π8-Ι2Ψ)

▪ Διευκρινίσεις αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017. Εγκύκλιος 161317/4830/13.11.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΡΑ4653Π8-Ζ30)

▪ Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών για πυροπροστασία των δασών έτους 2016. Υ.Α. 161993/2833/13.11.2017 (ΑΔΑ: 7ΚΦ44653Π8-Ο0Ρ)

▪ 3η τροποποίηση της αρ. 800/16-01-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 “Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών” του Προγράμματος Αγροτ κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (128 Β). Υ.Α. 12076/02.11.2017 (Β´3961)

▪ Διάθεση καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες κατοίκων Εγκύκλιος 151780/894/06.11.2017 (ΑΔΑ: 6Σ8Ψ4653Π8-ΞΝΕ)

▪ Συμπλήρωση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Θήρα. Υ.Α. 161291/2467/27.10.2017 (Β´ 3893)

▪ Τροποποίηση της υπ’ αριθ 1058/71977/03-07-2017 (Β´ 2331) «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α´)». KYA 1658/113118/26.10.2017 (B´3893)

▪ Απαγόρευση θήρας στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή – Ιλισσίων. Υ.Α. 161977/2659/19.10.2017 (Β´ 3885)

▪ Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών. Εγκύκλιος 162380/2554/27.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΔΚΑ4653Π8-ΒΛΘ)

▪ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Anser erythropus) στην Ελλάδα. ΚΥΑ 43235/1053/17.10.2017 (Β´ 3762)

▪ Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο. ΚΥΑ 43231/1054/17.10.2017 (Β´ 3761)

▪ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα. ΚΥΑ 43236/1053/17.10.2017 (Β´ 3760)

▪ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών. ΚΥΑ 161974/2602/17-10-2017 (Β´ 3709)

▪ Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωση τους. Υ.Α. 162371/2429/13.10.2017 (Β´ 3701)

▪ Τροποποίηση απόφασης «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων». Υ.Α. 161972/2548/11.10.2017 (Β´ 3665)

Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/21-10-2016 Απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.» Υ.Α. 160543/2326/03.10.2017 (Β´ 3625).

▪ Διαδικασίες και χειρισμός στοιχείων μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων των αναρτημένων δασικών χαρτών. Εγκύκλιος 160547/2378/06.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΔ0Ι4653Π8-ΤΓΣ)

▪ Αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της διαδικασίας του δασικού χάρτη. Εγκύκλιος οικ. 160970/4982/29.09.2017 (ΑΔΑ: 6ΠΖ14653Π8-9ΨΩ)

▪ Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους. ΚΥΑ 158969/2987/18.9.2017 (Β´ 3327/21.09.2017)

▪ Συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347Β ́) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α ́) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη». ΚΥΑ 160525/2210/20.09.2017 (Β´ 3327/21.09.2017)

▪ 1η Τροποποίηση του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017. Υ.Α. 160628/3624/20.9.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΨ74653Π8-ΠΩΓ)

▪ Στοιχεία Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δασικών Υπαλλήλων, περιγραφή της στολής τους και των χαρακτηριστικών αυτής. Υ.Α. 159991/4305/26.7.2017 (Β´ 2973)

▪ Διαπιστωτική πράξη προσδιορισμού των τεχνητών δασικών φυτειών της περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 ν. 998/1979, ευρισκόμενες επί εκτάσεων υπαγόμενες τελεσιδίκως στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, πριν από την 8η/8/2014. Εγκύκλιος 160595/4510/30.8.2017 (ΑΔΑ: 6Θ2Τ4653Π8-ΔΩΩ)

▪ Ενέργειες που ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας Εγκύκλιος 160596/4511/30.8.2017 (ΑΔΑ: 7ΛΑΑ4653Π8-ΠΞΛ)

▪ Εφαρμογές και δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Emergency Management Service.Εγκύκλιος ΓΓΠΠ 6128/30.8.2017

▪ Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010. Εγκύκλιος 159383/3593/25.8.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΖΕ4653Π8-9Ψ5)

▪ Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 στην διαχείριση των δασικών συστάδων σύμφωνα με το άρθρο 137 του Δασικού Κώδικα. Εγκύκλιος 157684/1493/24.08.2017 (ΑΔΑ: ΩΝ2Γ4653Π8-Γ0Γ)

▪ Καθορισμός ελάχιστων τελών έκδοσης ειδικής άδειας και ελάχιστων καταβλητέων αξιών θηραμάτων των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών που διαχειρίζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες. Εγκύκλιος 154568/2102/10-8-2017 (7ΓΟΨ4653Π8-63Λ)

▪ Έναρξη Κυνηγετικής Περιόδου – Κυνηγετική συμπεριφορά. Εγκύκλιος 154569/2110/18.8.2017 (ΑΔΑ: 69ΟΖ4653Π8-ΕΑΓ)

▪ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Υ.Α. 196/3.8.2017 (Β´ 2824)

▪ Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας. Εγκύκλιος 159673/2011/10.8.2017 (ΑΔΑ: 6ΑΑ94653Π8-Σ2Υ)

▪ Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 – 2018. Υ.Α. 159489/1969/31.7.2017 (Β´ 2809)

▪ Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Υ.Α. 158733/1749/31.7.2017 (Β´ 2810)

▪ Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2017 – 2018. Κ.Υ.Α. Αριθμ. 154567/2085/09.8.2017 (Β´ 2811)

▪ Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς για την υπαγωγή στις παρ. 5-14 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως ισχύει. Υ.Α. 158341/3927/26.7.2017 (Β´2758)

▪ Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17 α του ν. 4056/2012 (Α ́ 52). ΚΥΑ 940/81279/26.7.2017 (Β´ 2741)

▪ Ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Υ.Α. 154558/1977/28.7.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΛΓ4653Π8-ΡΛΡ)

▪ Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης και επικαιροποίησης δασικών χαρτών. Υ.Α. 158587/1808/26.7.2017 (Β´ 2653)

▪ Διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου Υλοποίησης Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017. Εγκύκλιος 158344/3930/26.7.2017 (ΑΔΑ: 7ΗΛ54653Π8-ΦΙΓ)

▪ Τροποποίηση της αριθ. 151344/165/18-1-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 206 Β΄) με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» Y.A. 154551/1839/13.7.2017 (Β´ 2562)

▪ Αγώνες ορεινού τρεξίματος και παρεμφερείς μαζικές δραστηριότητες σε δασικές προστατευόμενες και μη περιοχές. Εγκύκλιος 159205/1845/21.7.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΗΨ4653Π8-ΒΡ3)

▪ Παροχή Οδηγιών σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος Δικαιούχων στο ΟΠΣΑΑ «Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης – Προέγκρισης ΑΠΕ» για τις συνεχιζόμενες πράξεις των Δασικών Μέτρων Μ 4.3.3, Μ 8.3 και Μ 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020 και για την υποβολή του Φυσικού φακέλου έργου, με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά αυτού βάσει συνημμένων Υποδειγμάτων συμπλήρωσης εγγράφων. Εγκύκλιος 158586/1759/21.7.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΠ04653Π8-Λ2Κ)

▪ Οδηγίες σχετικά με διαδικασία και δικαιολογητικά για την υπαγωγή στα άρθρα 47 και 47Β ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών. Εγκύκλιος 158585/1758/20.7.2017 (ΑΔΑ: Ψ31Ι4653Π8-ΓΣΨ)

▪ Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών. Υ.Α 158576/1579/4.7.2017 (Β´ 2373)

▪ Εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β του ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών. ΚΥΑ 158298/3670/4.7.2017 (Β´2355)

▪ 2η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υ.Α. 158765/2903/10.07.2017 (ΑΔΑ: 61Α94653Π8-47Ε)

▪ Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’). ΚΥΑ 1058/71977/03.07.2017 (ΦΕΚ Β′ 2331)

▪ Εφαρμογή διατάξεων νόμων 4462/2017 και 4467/2017 και λοιπές οδηγίες. Εγκύκλιος 158577/1580/04.07.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω)

▪ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων καθώς και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Αποφ. 141194/23.6.2017 (Β´ 2262)

▪ 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υ.Α. 157342/2391/3.07.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΩΡ4653Π8-ΡΚΩ)

▪ Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με εντολή Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.») αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης… Απόφ. 8165/27.6.2017 (Β´ 2247)

▪ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δασών του Νομού Αττικής, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αναδασώσεων και στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Αποφ. 47983/17835/9.6.2017 (Β´ 2150)

▪ Υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας έτους 2017 Εγκύκλιος 158234/3461/22-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΙ44653Π8-338)

▪ Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και του τύπου διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 του άρθρου 47Β , του ν. 998/1979, ως ισχύει. Υ.Α. 157196/3204/7.6.2017 (Β´ 2082)

▪ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως. Αποφ. οικ. 6985/85797/1.6.2017 (Β´ 2003)

▪ Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του μέτρου 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 κατά το έτος 2017. ΚΥΑ 5709/29.5.2017 (Β´ 1964)

▪ Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Αποφ. 35748/30.5.2017 (Β´ 1971)

▪ Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017. Υ.Α. 156586/2798/19.5.2017 (Β´ 1782).

▪ Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014. Εγκύκλιος οικ.156582/2790/19.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΙ74653Π8-ΗΜΡ)

▪ Απόφαση συγκρότησης επιτροπής του άρθρου 23 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α΄). Υ.Α. 156584/2791/19.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΥΑ4653Π8-ΥΧΓ)

▪ Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων Υ.Α. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (Β´ 1746)

▪ Διενέργεια διανυκτερεύσεων από τους Δασικούς Υπαλλήλους. Εγκύκλιος 156551/2731/16.5.2017 (ΑΔΑ: 688Ω4653Π8-ΤΘΘ)

▪ Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2017» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2017. Απόφαση 155954/2171/10.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΥΟ4653Π8-46Α)

▪ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2017 και κατανομή πιστώσεων. Υ.Α. 156161/2361/27.4.2017 (Β´ 1591) και (ΑΔΑ: 7ΛΔ74653Π8-Μ9Ζ)

Καθιέρωση υπερωριακής κλπ εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2017. Υ.Α 156162/2362/27.4.2017 (Β´ 1591) και (ΑΔΑ: 6Ω6Β4653Π8-ΞΕ1)

▪ Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού δασικού χάρτη. Υ.Α. 153395/920/12.4.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 206) [Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΨΡΓ4653Π8-ΡΦ4)

▪ Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄). ΚΥΑ 155096/268/24.04.2017 (Β´ 1492)

▪ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 117653/6833/28-11-2014 αναπροσαρμογής ποσοστών του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ως ισχύει. ΚΥΑ 156157/2343/27.04.2017 (Β´ 1492)

▪ Τροποποίηση – συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη». ΚΥΑ 155973/999/26.04.2017 (Β´ 1491)

▪ Νέος μορφότυπος της ετήσιας αναφοράς ελέγχων και της επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Ξυλείας. Εγκύκλιος 148605/6108/28.3.2017 (ΑΔΑ: 6Λ1Δ4653Π8-ΕΒΔ)

▪ Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. Υ.Α. 153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( (ΑΔΑ: ΩΣΡΑ4653Π8-78Ε)

▪ Ορισμός μελών του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών. Υ.Α. 151774/351/ 20.04.2017 (ΑΔΑ: ΩΞΙ14653Π8-Ρ4Ρ)

▪ Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Εγκύκλιος 153400/956/ 20.04.2017 (ΑΔΑ: 78ΑΤ4653Π8-Η9Θ)

▪ Οδηγίες για περιοχές τού αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις τής διοίκησης. Εγκύκλιος 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ)

▪ Διευκρινήσεις επί της αριθ. 337/2016 γνωμοδότησης του ΝΣτΚ. Εγκύκλιος 155483/1880/13.04.2017 (ΑΔΑ: 7Υ174653Π8-ΜΓ2)

▪ Τροποποίηση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Εγκύκλιος 153385/742/23.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΣ44653Π8-Σ60)

▪ Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981. Υ.Α. 153407/447/3.3.2017 (Β΄ 981)

▪ Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμεετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017. Εγκύκλιος 2132/17-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ)

▪ Ορισμός της περιοχής διενέργειας του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας, την άνοιξη 2017 και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. Απόφαση 922/30148/16.3.2017 (ΑΔΑ: 7ΣΛΣ4653ΠΓ-ΥΧΤ)

▪ Διενέργεια εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας από αέρος για την άνοιξη του 2017. Έγγραφο 923/30200/16.3.2017

▪ Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων. Υ.Α. 151364/675/21.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 821)

▪ Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Υ.Α. 151363/674/21.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 821)

▪ Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής. Υ.Α. 151362/673/21.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΘΗ4653Π8-ΥΕΗ)

▪ Διευκρινήσεις σχετικά με την Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών». Εγκύκλιος 151375/752/3.3.2017 (ΑΔΑ: 6ΥΦΚ4653Π8-20Σ)

▪ 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2016 και χρηματοδότηση του 2017. Υ.Α. 152859/691/22.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΙΝΠ4653Π8-ΙΞΛ).

▪ Αποδοχή της αριθ. 186/2016 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υ.Α. 152790/970/21.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΠΝΦ4653Π8-ΕΝ8)

▪ Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Εγκύκλιος 153373/441/22.2.2017 (ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ)

▪ Αποδοχή της αριθ. 295/2016 γνωμοδότησης του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υ.Α. 152779/938/22.2.2017 (ΑΔΑ: 6ΤΜΥ4653Π8-9Λ5)

▪ Απόφαση κατανομής οχημάτων τύπου τζιπ 4χ4. Υ.Α. 151599/424/17.2.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΦΑ4653Π8-ΧΡΑ)

▪ Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης. ΚΥΑ οικ. 140055/13.1.2017 (Β´ 428)

▪ Εγκύκλιος διαδικασίας υποβολής δήλωσης εφαρμογής Μέτρου 221 «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών» – Ανειλημμένες υποχρεώσεις που καλύπτονται από το Μ 08 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 37092/10-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΧ446ΨΧΞΧ-6Ν9)

▪ Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Εγκύκλιος ΕΤ Γ8789/6.2.2017

▪ Ετήσια έκθεση (Annual Report) της Διεθνούς Σύμβασης CITES- Παροχή οδηγιών για υποβολή στοιχείων. Εγκύκλιος 151504/225/07.02.2017 (ΑΔΑ: 7ΜΠ44653Π8-6ΜΦ)

▪ Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017)

▪ Πρόγραμμα επιφυλακής υπαλλήλων και συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ-1591), στα πλαίσια υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017. Απόφ. 151966/510/3.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΔΙΥ4653Π8-ΦΤΑ)

▪ Ενημέρωση αναρτημένου δασικού χάρτη με περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010. Εγκύκλιος 151590/331/6.2.2017 (ΑΔΑ: ΨΟΩΑ4653Π8-4ΝΛ)

▪ Προγραμματισμός ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Πειραιά. Απόφαση 151581/245/1.2.2017 (ΑΔΑ: 6Κ3Ξ4653Π8-6ΞΟ)

Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017. Εγκύκλιος 151964/506/2-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟΓ4653Π8-7ΙΠ)

▪ Μετακίνηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος. Αποφ.ΓΓ 3700/2.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΕΔΦ4653Π8-Φ6Ε)

▪ Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών. Υ.Α. 151344/165/18.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 206/30.01.2017) [τροποποιήθηκε με την Y.A. 154551/1839/13.7.2017 (Β´ 2562)]

▪ 21-7-2017 Αγώνες ορεινού τρ

▪ Διεθνής Σύμβαση CITES – Επικαιροποίηση (Μετά την CoP17) του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην τροποποίηση (αντικατάσταση του Παραρτήματος) του Καν. (ΕΚ) 338/97. Εγκύκλιος: 151195 /471/26.1.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΒΛ4653Π8-Τ31) 151195 /471/26.1.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΒΛ4653Π8-Τ31)

▪ Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε περιοχές της Νήσου Λήμνου. Υ.Α. 147981/3403/28.11.2016 (Β´ 134/25.01.2017)

▪ 2η τροποποίηση της αρ. 800/16.01.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (128 Β΄). Υ.Α. 103/4.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 104/24.01.2017)

▪ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών και πιστώσεων. Υ.Α. 149807/6450/03.01.2017 (ΦΕΚ Β´ 124/24.01.2017)

▪ Αποδοχή της υπ’ αριθ. 337/2016 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. Υ.Α. 151924/362/20.01.2017 (ΑΔΑ: 67ΩΖ4653Π8-ΘΣΓ)

▪ Περί της διαδικασίας γνωμοδότησης των δασικών υπηρεσιών για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) σε επίπεδο Υπουργού. Εγκύκλιος 151907/357/20.01.2017 (ΑΔΑ: Ω8ΩΛ4653Π8-7Μ3)

▪ Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης για τη θήρα. Υ.Α. 151345/167/19.1.2017 (ΦΕΚ Β´ 89/20.01.2017)

▪ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Αριθμ. 151147/56/20.1.2017 (ΑΔΑ: 6ΒΩ64653Π8-ΖΩΥ)

▪ Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών. Εγκύκλιος 151176/60/11.01.2017 (ΑΔΑ: ΨΨΝ34653Π8-ΡΓΚ)

▪ Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Εγκύκλιος 151342/50/11.1.2017 (ΑΔΑ: 71Σ64653Π8-ΚΗΦ)

▪ Έγγραφο οδηγιών με τίτλο «Eρωτήματα και απαντήσεις για την εφαρμογή εντός της Ε.Ε. της εισαγωγής νέων ειδών στα Παραρτήματα της Σύμβασης CITES μετά την CoP17». Εγκύκλιος 150030/6617/11.01.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΝΔ4653Π8-Ω1Χ).

▪ Λήψη μέτρων προστασίας σχετικά με την γρίπη των πτηνών. Εγκύκλιος 149330/3344 (πε)/9.1.2017 (ΑΔΑ: 6ΙΑΗ4653Π8-ΖΛΣ)

▪ Περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010. Εγκύκλιος 151171/4/3.1.2017 (ΑΔΑ: 7ΦΜΣ4653Π8-Α2Ω)

 


.

.

Αρέσει σε %d bloggers: