Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2020

 


Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2020. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2019 | – 2018 | – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες


07/04/20 ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/34163/983/07.04.2020 (ΑΔΑ: ΡΖΗΛ4653Π8-Μ0Ρ) 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/15-11-2019 (Ορθή Επανάληψη) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

07/04/20 ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/34164/984/07.04.2020 (ΑΔΑ: 90Γ24653Π8-Ω3Φ) 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/99216/1260/15-11-2019 (Ορθή επανάληψη) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

07/04/20 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/26597/691/10.03.2020 (ΑΔΑ: 64Ν94653Π8-77Ν) Αποδοχή της με αριθ. 90/2019 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.

31/03/20 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/31928/847/31.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΨΜ54653Π8-ΥΥΥ) Παράταση προθεσμιών – Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών).

30/03/20   ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/31022/912/26.03.2020 (ΑΔΑ: Ψ1604653Π8-ΕΙ8) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/15-11-2019 (Ορθή Επανάληψη) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

30/03/20   ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/31021/911/26.03.2020 (ΑΔΑ: 65Α74653Π8-9ΞΨ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/99216/1260/15-11-2019 Ορθή επανάληψη ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

26/03/20   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30809/823/26.03.2020 (ΑΔΑ: Ω6ΗΞ4653Π8-4ΘΩ) Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ΔΑ.Σ.Ε. για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020.

24/03/20   ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/28164/809/13.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΧΟΟ4653Π8-6ΜΠ) 3η Τροποποίηση Απόφασης «Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 226 Δράση 2 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών», Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του ΠΑΑ 2014-2020, με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων».

24/03/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29428/1346/24.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΕΘ84653Π8-ΥΝΦ) Η υπ’αριθ. πρωτ. 129180/4528/27-8-2015 εγκύκλιος διαταγή της υπηρεσίας μας

24/03/20  Π.Ν.Π. της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (άρθρο εξηκοστό έκτο: Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα).

24/03/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30466/806/24.03.2020 Απασχόληση Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας- Τήρηση διαδικασιών Γ.Γ.Π.Π

23/03/20  Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

23/03/20   Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/29984/878/20.03.2020 (ΑΔΑ: 6Ω824653Π8-ΟΑ6) Παράταση της διάθεσης αυτοκινήτων σε Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες

20/03/20   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29644/777/19.03.2020 Αναστολή λειτουργίας Συλλόγων – Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών).

19/03/20   Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29434/775/19.03.20 (ΑΔΑ: ΩΨΕΖ4653Π8-Σ6Α) Παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοσίων δασών με το Π.Δ. 126/86.

19/03/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/28877/1340/17.03.20 (6ΜΧΤ4653Π8-ΩΩ7) Γνωστοποίηση Μνημονίου συνεργασίας αμφοτέρων των ΥΠΕΝ και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

16/03/20   ΥΠ. ΕΣΩΤ. Εγκύκλιος: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ. 8000/16.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

11/03/20   Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/26583/1160/10.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΒΙΑ4653Π8-ΚΙΡ) Έκδοση συμπληρωματικής οδηγίας σχετικά με την δυνατότητα χρήσης τμημάτων δασικών οδών, αντιπυρικών λωρίδων και άλλων τεχνικών έργων, για την εκτέλεση κοινωφελών έργων

11/03/20   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/26584/1161/10.03.2020 (ΑΔΑ:627Χ4653Π8-ΜΧ4) Παροχή οδηγιών.

06/03/20   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/21934/568/06.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΓ1Δ4653Π8-ΨΚ2) Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικών με συγχωνεύσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας.

06/03/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/24739/718/05.03.2020 (ΑΔΑ: 94Β54653Π8-773) Εθελοντικά έργα και εργασίες αναδασώσεων από φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εθελοντές.

06/03/20   Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/17358/470/05.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΩ34653Π8-ΜΘΤ) Aπάντηση επί ερωτημάτων σχετικά με εγκεκριμένα Καταστατικά σύστασης ΔΑ.Σ.Ε. και ενέργειες κατά το στάδιο εκκαθάρισης των ΔΑ.Σ.Ε. που δεν θα προσαρμοστούν στις διατάξεις του ν. 4423/2016.

06/03/20   Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/22532/635/27.02.2020 (ΑΔΑ: Ω2Τ44653Π8-1ΨΒ) 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/99216/1260/15-11-2019 Ορθή επανάληψη ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

24/02/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/20103/898/21-2-2020 (ΑΔΑ: Ω1Μ94653Π8-ΚΚΩ) Διευκρινίσεις επί έγκρισης μελέτης οδοποιίας αιολικού πάρκου

17/02/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/17376/500/14.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΘΦ74653Π8-ΩΙ9) 4η Τροποποίηση Απόφασης «Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 226 Δράση 1 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του ΠΑΑ 2014-2020, με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων»

29/01/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/9440/397/28.01.2020 (ΑΔΑ: ΩΚΟΕ4653Π8-ΝΞ1) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020

14/01/20  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/124225/3797/31.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 18/2020) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2020 και κατανομή πιστώσεων.

14/01/20  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/123710/3787/31.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 15/2020) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2020.

13/01/20  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/1075/20/13.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΟ7Τ4653Π8-ΟΙΝ) Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήψη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων

Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Αρέσει σε %d bloggers: