Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Εγχειρίδια έτους 2020

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία ολιγομελούς ομάδας, που ουδεμία υποστήριξη έχει από οιονδήποτε δημόσιο φορέα.


Για ευκολότερη αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα κάνετε χρήση της συντόμευσης Ctrl + f ή ⌘ – f (για mac) και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης που ανοίγει τον αριθμό της απόφασης ή λέξεις από το θέμα της.  

Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Υπηρεσιακά Εγχειρίδια που εκδόθηκαν το έτος 2020. Για προηγούμενα έτη επιλέξτε το αντίστοιχο έτος.

→ – 2019 | – 2018 | – 2017 | – 2016 | – 2015 | – 2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  παλαιότερες


15/01/21  ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 1106) Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.

04/01/21  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392/29.12.2020 (Β΄ 5877) Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 66 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει.

31/12/20  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/123583/5944/22.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5828) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2021 και κατανομή πιστώσεων.

31/12/20  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/123581/5943/22.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5828) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2021.

24/12/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/123472/3359/22.12.2020 (Β΄ 5690) Παράταση προθεσμίας για την απόφαση παραχώρησης της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/1986 (Α ́ 44), όπως ισχύει.

22/12/20  Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/123007/3541/21.12.2020 (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2) Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη

14/12/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/119775/5810/11.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΝΠ14653Π8-21Φ) Αποδοχή της υπ’ αριθ. 94/2020 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ.

03/12/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/117825/5710/07.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΜ374653Π8-7ΧΕ) Διευκρινήσεις επί εγκυκλίου – Δυνατότητα χρήσης τμημάτων δασικών οδών, αντιπυρικών λωρίδων και άλλων τεχνικών έργων, για την εκτέλεση κοινωφελών έργων.

03/12/20  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/114537/5557/27.10.2020 (Β΄ 5283) Τροποποίηση των Προδιαγραφών Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών.

25/11/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΛΟ4653Π8-ΩΣΚ) Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που αφορούν την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92)

24/11/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/91928/2639/18.11.2020 (ΑΔΑ: 6Χ294653Π8-ΑΟΨ) «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών».

18/11/20  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/110421/3086/18.11.2020 (ΑΔΑ: 685Ρ4653Π8-ΡΥΦ) 1η Συμπληρωματική «Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων» για το τρέχον έτος 2020 .

13/11/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/109231/3053/13.11.20 (ΑΔΑ: ΩΩ0Φ4653Π8-ΖΤΟ) «Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων» για το τρέχον έτος 2020

09/11/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/104707/2518/30.10.2020 (Β΄ 4924) Καθορισμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των σχεδίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων.

08/11/20  Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 75317/8.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ7Ψ746ΜΤΛ6-ΟΚΩ) Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού- COVID 19

08/11/20  Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020 (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

14/10/20  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723/02.10.2020 (Β΄ 4525) Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4685/2020 (Α ́ 92).

06/10/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/95856/2749/06.10.2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΤΝ4653Π8-Θ5Π) Αρμοδιότητες των Δασικών Υπηρεσιών σχετικά με την εκτέλεση έργων και καθαρισμών στις ορεινές κοίτες χειμάρρων.

05/10/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25.09.2020 (Β΄ 4367) Τροποποίηση της υπ ́ αρ.146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παρ. 1 εδάφια Β ́, Γ ́, Δ ́ και Ε ́ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει» (Β ́3532).

05/10/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/25.09.2020 (ΦΕΚ Α΄ 4364) Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α ́ 92) ως ισχύει.

29/09/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/92828/4471/28.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ) Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ:ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ).

23/09/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89600/2453/17.09.2020 (Β΄ 4093) Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

23/09/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89601/2454/17.09.2020 (Β΄ 4093) Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού.

02/09/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/86934/2495/10.09.2020 (ΑΔΑ: Ω5ΧΘ4653Π8-ΑΔΗ) Υποβολή ενστάσεων στις κτηματογραφήσεις

02/09/20  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/82350/2216/27.08.2020 (Β΄ 3664) Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για την παραγωγή ρητίνης έτους 2019.

20/08/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 (Β´ 3462) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/ 64663/2956/03.07.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2773).

05/08/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74955/1924/30.07.2020 (Β΄ 3232) Παράταση προθεσμιών των παρ. 1 και 2 του άρ- θρου 47 του ν. 4423/2016.

04/08/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/75968/1943/03.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΙ6Ξ4653Π8-Ρ3Ξ) Ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

02/08/20  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852/21.07.2020 (Β΄ 3171) Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2020-2021.

30/07/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74441/1918/29.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΥΛ4653Π8-1Ξ0) Δημοσιοποίηση στοιχείων Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.

28/07/20  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/65829/1705/07.07.2020 (B΄ 3112) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικούς Συλλόγους.

23/07/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14.07.2020 (Β΄ 3053) Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021.

21/07/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/61247/2789/26.06.2020 (ΩΖ3Π4653Π8-ΘΚ0) Επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών κατάρτισης μελετών Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας και καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του κόστους σύνταξης αυτών.

08/07/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β΄ 2773) Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020

17/06/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/57387/1452/17.06.2020 (ΑΔΑ:905Ο4653Π8-ΜΥΓ) Διευκρινίσεις σχετικά με τις ισχύουσες προθεσμίες του άρθρου 13 του ΠΔ 126/86

16/06/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/55750/2547/12.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΘΕΡ4653Π8-ΟΜ1) Περί του κόστους δαπάνης αναδάσωσης στα πλαίσια υποχρέωσης των δικαιούχων επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις

05/06/20  Αποφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/53540/1554/05.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΛΦΚ4653Π8-ΕΘΚ) 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020 (Πίνακας Κατανομής)

04/06/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52957/2375/03.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΗΙΜ4653Π8-ΨΤΒ) Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 45, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101).

04/06/20  Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28.05.2020 (ΑΔΑ: 6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» – Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων

27/05/20  Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.05.20  Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

26/05/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/49297/1227/25.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ0Θ4653Π8-12Ψ) Βιβλίο ημερήσιων εργασιών ΔΑ.Σ.Ε. και καταγραφής εργαζομένων δασεργατών ανά συστάδα.

19/05/20  Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/46752/1380/18.05.2020 (ΑΔΑ: 62Η04653Π8-Κ7Σ) 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του έργου 2014ΣΕ58400003 «Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων)», του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020

08/05/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/40814/1019/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΖΑ4653Π8-ΖΘΚ) Παράταση προθεσμιών – Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών).

08/05/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

05/05/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/41646/1796/05.05.2020 (ΑΔΑ: 6ΤΥΩ4653Π8-ΩΧ6) Εφαρμογή της ΚΥΑ περί συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τη Δασική Υπηρεσία κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

05/05/20   ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080/27.04.2020 (Β′ 1691) Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

29/04/20   Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.04.2020 Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

23/04/20   ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30835/1524/26.03.2020 (Β’ 1536) Εισαγωγή και μεταφορά ειδικών όπλων, αποτρεπτικών μέσων και συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών και κάθε είδους εφοδίων βολής αυτών, για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές και τη διαχείριση του πληθυσμού τους.

17/04/20 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30661/816/24.03.2020 (Β´ 1469) Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2020.

15/04/20 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/36253/928/15.04.2020 (6Ε5Α4653Π8-0ΔΡ) Νέες Οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή των ΔΑ.Σ.Ε. και την διαδικασία παραχώρησης εκμετάλλευσης συστάδων 2020.

14/04/20 Π.Ν.Π. της 13.04.2020 (Α΄84) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (άρθρο 57)

09/04/20 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/4513/1564/08.04.2020  Υλοποίηση του Προγράμματος της Δασοπροστασίας στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

07/04/20 ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/34163/983/07.04.2020 (ΑΔΑ: ΡΖΗΛ4653Π8-Μ0Ρ) 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/15-11-2019 (Ορθή Επανάληψη) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

07/04/20 ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/34164/984/07.04.2020 (ΑΔΑ: 90Γ24653Π8-Ω3Φ) 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/99216/1260/15-11-2019 (Ορθή επανάληψη) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

07/04/20 ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/26597/691/10.03.2020 (ΑΔΑ: 64Ν94653Π8-77Ν) Αποδοχή της με αριθ. 90/2019 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.

31/03/20 Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/31928/847/31.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΨΜ54653Π8-ΥΥΥ) Παράταση προθεσμιών – Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών).

30/03/20   ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/31022/912/26.03.2020 (ΑΔΑ: Ψ1604653Π8-ΕΙ8) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/15-11-2019 (Ορθή Επανάληψη) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

30/03/20   ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/31021/911/26.03.2020 (ΑΔΑ: 65Α74653Π8-9ΞΨ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/99216/1260/15-11-2019 Ορθή επανάληψη ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

26/03/20   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30809/823/26.03.2020 (ΑΔΑ: Ω6ΗΞ4653Π8-4ΘΩ) Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ΔΑ.Σ.Ε. για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020.

24/03/20   ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/28164/809/13.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΧΟΟ4653Π8-6ΜΠ) 3η Τροποποίηση Απόφασης «Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 226 Δράση 2 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών», Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του ΠΑΑ 2014-2020, με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων».

24/03/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29428/1346/24.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΕΘ84653Π8-ΥΝΦ) Η υπ’αριθ. πρωτ. 129180/4528/27-8-2015 εγκύκλιος διαταγή της υπηρεσίας μας

24/03/20  Π.Ν.Π. της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (άρθρο εξηκοστό έκτο: Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα).

24/03/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30466/806/24.03.2020 Απασχόληση Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας- Τήρηση διαδικασιών Γ.Γ.Π.Π

23/03/20  Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

23/03/20   Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/29984/878/20.03.2020 (ΑΔΑ: 6Ω824653Π8-ΟΑ6) Παράταση της διάθεσης αυτοκινήτων σε Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες

20/03/20   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29644/777/19.03.2020 Αναστολή λειτουργίας Συλλόγων – Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών).

19/03/20   Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29434/775/19.03.20 (ΑΔΑ: ΩΨΕΖ4653Π8-Σ6Α) Παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοσίων δασών με το Π.Δ. 126/86.

19/03/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/28877/1340/17.03.20 (6ΜΧΤ4653Π8-ΩΩ7) Γνωστοποίηση Μνημονίου συνεργασίας αμφοτέρων των ΥΠΕΝ και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

16/03/20   ΥΠ. ΕΣΩΤ. Εγκύκλιος: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ. 8000/16.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

11/03/20   Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/26583/1160/10.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΒΙΑ4653Π8-ΚΙΡ) Έκδοση συμπληρωματικής οδηγίας σχετικά με την δυνατότητα χρήσης τμημάτων δασικών οδών, αντιπυρικών λωρίδων και άλλων τεχνικών έργων, για την εκτέλεση κοινωφελών έργων

11/03/20   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/26584/1161/10.03.2020 (ΑΔΑ:627Χ4653Π8-ΜΧ4) Παροχή οδηγιών.

06/03/20   Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/21934/568/06.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΓ1Δ4653Π8-ΨΚ2) Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικών με συγχωνεύσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας.

06/03/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/24739/718/05.03.2020 (ΑΔΑ: 94Β54653Π8-773) Εθελοντικά έργα και εργασίες αναδασώσεων από φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εθελοντές.

06/03/20   Εγκύκλιος: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/17358/470/05.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΩ34653Π8-ΜΘΤ) Aπάντηση επί ερωτημάτων σχετικά με εγκεκριμένα Καταστατικά σύστασης ΔΑ.Σ.Ε. και ενέργειες κατά το στάδιο εκκαθάρισης των ΔΑ.Σ.Ε. που δεν θα προσαρμοστούν στις διατάξεις του ν. 4423/2016.

06/03/20   Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/22532/635/27.02.2020 (ΑΔΑ: Ω2Τ44653Π8-1ΨΒ) 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/99216/1260/15-11-2019 Ορθή επανάληψη ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

24/02/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/20103/898/21-2-2020 (ΑΔΑ: Ω1Μ94653Π8-ΚΚΩ) Διευκρινίσεις επί έγκρισης μελέτης οδοποιίας αιολικού πάρκου

17/02/20  Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/17376/500/14.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΘΦ74653Π8-ΩΙ9) 4η Τροποποίηση Απόφασης «Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 226 Δράση 1 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του ΠΑΑ 2014-2020, με Κωδικούς ΟΠΣΑΑ και Κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου Πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων»

29/01/20  Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/9440/397/28.01.2020 (ΑΔΑ: ΩΚΟΕ4653Π8-ΝΞ1) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020

14/01/20  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/124225/3797/31.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 18/2020) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2020 και κατανομή πιστώσεων.

14/01/20  Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/123710/3787/31.12.2019 (ΦΕΚ Β’ 15/2020) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2020.

13/01/20  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/1075/20/13.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΟ7Τ4653Π8-ΟΙΝ) Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήψη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: