Αστικός Κώδικας

Η κοινοχρησία των δημοσίων δασικών οικοσυστημάτων

Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν χωρίς αμφιβολία ύψιστης οικολογικής σημασίας περιβαλλοντικό αγαθό, γεγονός το οποίο αιτιολογεί και την ιδιαίτερη μέριμνα του συνταγματικού νομοθέτη για τη διαφύλαξή τους, στο πλαίσιο της εν γένει προστασίας του περιβάλλοντος, διά των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

Μεταβίβαση δημοσίων δασών στο ΤΑΙΠΕΔ

Αν και στην εξεταζόμενη απόφαση αναφέρεται ότι η μεταβίβαση δημόσιας δασικής εκτάσεως στο ΤΑΙΠΕΔ δεν συνεπάγεται, ως προς τα δασικά της τμήματα, άρση της προστασίας που απολαμβάνει κατ΄ άρθρο 24 του Συντάγματος και την εν γένει δασική νομοθεσία, ωστόσο η θεώρηση ότι

Εφαρμογή ή μη ερμηνευτικού κανόνα του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου σε δικαιοπραξίες

Δεν τίθεται θέμα εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση του ερμηνευτικού κανόνα του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, σύμφωνα με τον οποίο επί πωλήσεως ακινήτου γενομένης καθ΄όρια και μέτρα επί συνολικού τμήματος, ο καθ΄όρια προσδιορισμός θεωρείται επικρατέστερος του κατά μέτρα