Διαδικασία υπαγωγής έργου στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Διαδικασία υπαγωγής έργου σύμφωνα με την αριθμ. 59845/3-12-2012 Κ.Υ.Α.

1. Ο φορέας του Έργου ή της δραστηριότητας ή ο μελετητής του υποβάλει στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία , συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο Παράρτημα Α. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 .

2. Η παραπάνω δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου γ του Άρθρου 2, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ (και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά της, σύμφωνα με το άρθρο 4) υποβάλλονται πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας κατασκευής.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2, μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων, προβαίνει στην έκδοση της κατά περίπτωση άδειας αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ. Με την αυτοδίκαιη υπαγωγή σε ΠΠΔ συμπληρώνεται το έντυπο του Παραρτήματος Δ, στο οποίο παρατίθεται το σύνολο των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων ΠΠΔ, όπως ισχύουν. Το συμπληρωμένο αυτό έντυπο συνοδεύει την κατά περίπτωση χορηγούμενη άδεια. Εφόσον η χορηγούμενη κατά περίπτωση άδεια έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος και για την κατασκευή και λειτουργία του έργου απαιτείται έκδοση και άλλων αδειών, το συμπληρωμένο έντυπο με τις ΠΠΔ, ενσωματώνεται και στις μετέπειτα χορηγούμενες άδειες. Σε περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων που αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ είναι η ΔΙ.ΠΕ. ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας η υπαγωγή εκδίδεται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραπάνω δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ (και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών της, σύμφωνα με το άρθρο 4).

4.α. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πεδία της ή σε περιπτώσεις που δεν έχουν προσκομιστεί τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 , η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 2,  εντός 10 εργάσιμων ημερών με έγγραφό της ζητά τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και δικαιολογητικά.
β. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της Δήλωσης Υπαγωγής, προκύπτει ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις της χωρικής πολιτικής, ή αντίκειται στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, ή στα στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής (π.χ. αρνητικό πόρισμα Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης) ή ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η Υπηρεσία του άρθρου 2, εντός 15 εργάσιμων ημερών ενημερώνει εγγράφως το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και αναστέλλει την έκδοση της κατά περίπτωση σχετικής άδειας.

5. Η κατά τα ανωτέρω Δήλωση Υπαγωγής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έργου κατά το Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως εκάστοτε  ισχύει. Σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δηλώσεως ο μελετητής ή ο φορέας του έργου υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 καθώς και στις ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d