Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας

Με την αριθμ. 178515/3508/12.12.2012 (ΦΕΚ 3522/Β/2012) απόφαση του ΥΠΕΚΑ, εγκρίθηκε η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας της Ειδικής Γραμματείας Δασών.
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τρεις (3) μήνες (ή 12 εβδομάδες) στο διάστημα από τον Ιανουάριο του έτους 2013 εως και το Μάρτιο του έτους 2013.Για τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εξυπηρέτηση του προγράμματος μέχρι 31/3/2013, προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά είδη της άγριας πανίδας, να ελεγχθεί η παράνομη θήρα και να τηρούνται και εφαρμόζονται οι δασικές αστυνομικές διατάξεις, στις προστατευόμενες περιοχές και τους υγροτόπους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 και τις διατάξεις του Ν.998/79.

Σύνολο ωρών υπερωριακής εργασίας 10.368, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: Έτος 2013 (μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο) 10.368 ώρες υπερωριακής εργασίας, από τις οποίες, 5.760 για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι ποσού 40.320€ και 4.608 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι ποσού 36.864€.

Η δαπάνη από την διάθεση των ανωτέρω ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013 του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα τους ΚΑΕ 2499 και 9779.

Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στις περιοχές ευθύνης των Δασικών Υπηρεσιών του συνημμένου πίνακα κατανομής των ωρών (συνολικά 16 υπηρεσίες) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος.

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: