Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές

Αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με θέμα: “Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες”

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις…

fek

“Α)  Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …, καθορίζοντας ότι το σύνολο ή μέρος του μονίμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπηρετούντος προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών, των κλάδων ΔΕ Δασοφυλάκων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών οδηγών, ΤΕ και ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΤΕ και ΔΕ Εργοδηγών, ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων, ΥΕ Δασοφυλάκων και ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροστασίας, θα παρέχει εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών καθώς και, τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθ’ όλο το έτος.

Β) Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν βάσει προγράμματος του Προϊσταμένου της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Δασοπροστασίας.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: