Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: οκτώ (8) θέσεις εξωτερικών συνεργατών

Τo Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ/EΕΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη δορυφορική παρακολούθηση Φυσικών Καταστροφών (Aκρώνυμο στα αγγλικά : “BEYOND”)”– Ref: 316210 – BEYOND EC project (FP7-REGPOT-2012-2013), σύμφωνα με την πρόσκληση SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME – Coordination and Support Actions και κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΕΑΑ (Συνεδρίαση 1076/22ης Μαΐου 2013), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου στους τομείς των Φυσικών Επιστημών να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη οκτώ (8) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. Οι αποδοχές είναι κυμαινόμενες αναλόγως του επίπεδου και των προσόντων του κάθε υποψηφίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  1. F – Ειδικός σε θέματα δασικών πυρκαγιών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : BEYOND.1.F)

Ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια σύμβασης 30 μήνες :
Πεπειραμένος ερευνητής, κατά προτίμηση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού επιπέδου με ελάχιστη απαιτούμενη τετραετή προϋπηρεσία σε ελληνικό ή διεθνές Ινστιτούτο, με σημαντικό επιστημονικό έργο σε θέματα ολοκληρωμένης διεπιστημονικής έρευνας, η οποία πρέπει να συνδυάζει την εξειδίκευση στη χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης και την εκτίμηση της αναφλεξιμότητας της καύσιμης ύλης, τη μοντελοποίηση της επικινδυνότητας ανάφλεξης και της εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών, τη συσχέτιση μοντέλων επικινδυνότητας με μετεωρολογικές παραμέτρους στα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, καθώς και μεθόδους εξαγωγής πληροφοριών από δεδομένα δορυφορικής Τηλεπισκόπισης της Γης, με σκοπό τη χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης, την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, τη δορυφορική παρακολούθησης των πυρκαγιών και τη χαρτογράφηση και εκτίμηση της καταστροφής στις καμένες εκτάσεις (στις πληγείσες περιοχές) (για αναλυτική περιγραφή πατήστε εδώ).

2. Exploitation Manager (POSITION CODE: BEYOND.2.E) (for further details press here).

3. G – Geophysical/Earthquake Hazards specialist (POSITION CODE: BEYOND.3.G) (for further details press here).

4.  A – Atmospheric scientist specialised in Atmospheric Dispersion Modelling  (POSITION CODE: BEYOND.4.A) (for further details press here).

5. L1 –  Lidar researcher specialized in hardware installments : (POSITION CODE: BEYOND.5.L1) (for further details press here).

6. L2 – Lidar researcher specialized in algorithm development (POSITION CODE: BEYOND.6.L2) (for further details press here).

7. U – Urban Εnvironment expert (POSITION CODE: BEYOND.7.U) (for further details press here)

8.  M – Meteorology Specialist  (POSITION CODE: BEYOND.8.M)

Διαβάστε την αναλυτική Ανακοίνωση με την περιγραφή των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίωνΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: