Πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόµων στο Δασαρχείο Δράμας

Το Δασαρχείο Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ασαρχείου ∆ράµας, που εδρεύει στην ∆ράµα Οδός Αγίου Κωνσταντίνου Αριθµός 1 Τ.Κ. 66100 και συγκεκριµένα:

 • Δύο (2) Δασοπόνους Τ.Ε., διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
 • Ενός (1) Ειδικού Δασικής Προστασίας Δ.Ε., διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

 • Ενός (1) Ειδικού Δασικής Προστασίας Δ.Ε., διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες
 • Ενός (1) Επιμελητή Ξεναγού Δ.Ε., διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

 • Ενός (1) Χειριστή Χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε.,  διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

 • Ενός (1) Τεχνικού (Ειδικότητας Υδραυλικών) Δ.Ε.,  διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
 • Δύο (2) Φύλακες Υ.Ε., διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες
 • Επτά (7) Εργάτες Δασεργάτες Υ.Ε., διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

 • Τρεις (3) Εργάτες Δασεργάτες Υ.Ε., διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες

Για τα απαιτούμενα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την βαθμολόγηση και για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την σύμβαση δείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ που ακολουθεί.

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

———————————————————————————————-

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναιτυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

 1. στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση
 2. στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).
 3. στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων → ∆ιαγωνισµών Φορέων →Εποχικού (ΣΟΧ).

Ενημερωθείτε για όλες τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις που αφορούν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το έτος 2013 απο την σελίδα “Προσλήψεις εποχικού προσωπικού

proslipseisΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: