Ορισµός Μελών του Τριµελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του ΥΠΕΚΑ

Σύμφωνα με την αριθμ. 47274/30-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ0-Λ28) απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ:

Α. Ορίζεται ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Τριµελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου της περ. Γ της παρ. 2 του αρ. 90 και της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 του ΥΠΕΚΑ, ως εξής:

  1. Παναγιώτης Λάµπος, Σύµβουλο ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρος, µε αναπληρώτρια την Κανελλιώ Σακελλαριάδου, Σύµβουλο ΑΣΕΠ
  2. Νικολάου Άννα του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικών – Οικονοµικών µε Α΄βαθµό, Προϊσταµένη Της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης , ως Εισηγήτρια , µε αναπληρώτρια την Λαζάρου – ∆ήµα Αθανασία του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικών.-Οικονοµικών µε Β΄βαθµό, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού.
  3. Τσαγκαράκη Αικατερίνη του κλάδου ΠΕ6 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε Β΄ βαθµό, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Σπυροπούλου Σπυριδούλα του κλάδου ΠΕ6 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε Β΄ βαθµό, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης.

Β. Γραµµατέας του Τριµελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζεται ο Κοτζαµπάσης Μιλτιάδης του κλάδου ΠΕ6 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε ∆΄ βαθµό µε αναπληρωτή τον Μαστροµιχάλη Νικόλαο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικών – Οικονοµικών µε ∆΄ βαθµό.

Γ. Έργο του Τριµελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου είναι η αποτίµηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση βαθµολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, µε τη λειτουργική, διοικητική και µηχανογραφική υποστήριξη του ΑΣΕΠ, τόσο για τη θέση τους σε διαθεσιµότητα όσο και για τη µετάταξη/µεταφορά τους σε φορείς του ∆ηµοσίου.

∆. Η θητεία του Τριµελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων είναι τετραετής και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του τέταρτου έτους της θητείας αυτών. Η θητεία αυτή µπορεί να παρατείνεται για δύο ακόµη χρόνια µε απόφαση του οικείου Υπουργού.

Ε. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις πράξεις των Τριµελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999).

Σχετικό αρχείο:

  • Η υπ΄αριθμ.  47274/30-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ0-Λ28) υπουργική απόφαση “Ορισµός Μελών του Τριµελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του ΥΠΕΚΑ κατ’ εφαρµογή του αρ. 90 του ν. 4172/2013.”


ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: