Δίωξη του αγριοκούνελου με αμοιβή 2 ευρώ/άτομο.

Για κάθε νεκρό άτομο αγριοκούνελου καθορίζεται αμοιβή ύψους 2 ευρώ. 

agriokounelo

Με κοινή απόφαση των αν. υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής επιτρέπεται η λήψη ειδικών μέτρων για τον έλεγχο του πληθυσμού του αγριοκούνελου λόγω υπερπληθυσμού, σε περιοχές της νήσου Λήμνου, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.Δ 86/1969 για τον περιορισμό των προκαλούμενων ζημιών στην γεωργική παραγωγή. Η απόφαση ισχύει μέχρι 20/11/2013.

Η επ’ αμοιβή δίωξη αγριοκούνελων θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, απο ειδικά συνεργεία ομάδων κυνηγών 3−4 ατόμων/ανά συνεργείο, τα οποία θα λειτουργούν με την παρουσία έμπειρου για το σκοπό αυτό δασικού υπαλλήλου ή κυνηγού που ορίζεται ως επικεφαλής−υπεύθυνος για τη λειτουργία του συνεργείου. Τα συνεργεία συγκροτούνται με απόφαση της οικείας Δ/νσης Δασών Λέσβου

Για κάθε νεκρό άτομο αγριοκούνελου καθορίζεται αμοιβή ύψους 2 ευρώ. Η ανωτέρω αμοιβή θα καταβάλλεται με την έκδοση από την οικεία δασική αρχή ενταλμάτων πληρωμής που θα εκδίδονται επ’ ονόματι των συμμετεχόντων στα συνεργεία δίωξης, συγκεντρωτικά μετά το πέρας του προγράμματος, σύμφωνα με τον αριθμό των αγριοκούνελων και επί τη βάση του πρωτόκολλου παραλαβής πειστηρίων το οποίο θα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται επιτροπή παραλαβής των πειστηρίων δίωξης. Η επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών και δύο (2) υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας, δασολόγους, δασοπόνους ή δασοφύλακες. Η επιτροπή θα παραλαμβάνει συγκεντρωτικά τα καθορισμένα πειστήρια για κάθε συνεργείο δίωξης (4 πόδια/ανά αγριοκούνελο) και θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής στο οποίο θα γίνεται αναφορά στον αντίστοιχο αριθμό των νεκρών ατόμων αγριοκούνελου και το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό των πειστηρίων.

Τα πειστήρια που παραδίδονται θα σημαίνονται με χρώμα, με ευθύνη της δασικής αρχής και θα καταστρέφονται σε συνεργασία με την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Οι μέρες, οι ώρες και η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας με την οποία λαμβάνονται μέτρα
απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια δράσης των συνεργείων.

Ως περιοχές ρύθμισης του πληθυσμού ορίζονται αποκλειστικά αυτές που έχουν χαρακτηριστεί πληγείσες από την «Επιτροπή Διερεύνησης Προβλημάτων Αγριοκούνελου Λήμνου» και απεικονίζονται σε σχετικό χάρτη κλίμακας 1:50.000

Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε
έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση αρμόδιων φορέων κ.λπ. Επίσης, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγετικές οργανώσεις κ.ά.) λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής δράσης των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν.

Σχετική απόφαση:

  • Αριθμ. 135386/2706/25-9-2013 (ΦΕΚ Β΄2457) ΚΥΑ “Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε περιοχές της νήσου Λήμνου.”


ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: